Kontakt

Johanna Snöbohm
Planenheten
Telefon: 0498-26 94 33
E-post: johanna.snobohm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekologiska samband

Ekologiska samband som ofta förknippas och bygger på grön infrastruktur, visar kärnområden för biologisk mångfald och spridningsmöjligheten av arter i landskapet i kartor. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur, samt natur för människors välbefinnande.

Begreppet ekologiska samband syftar på att landskapet består av livsmiljöer och spridningsmöjligheter mellan dessa livsmiljöer, funktionella för den biologiska mångfalden och som går att analysera med hjälp av Geografiska Informations System ’GIS’.

Spridningsvägar

Vad som är livsmiljö, hemområden och hur landskapet hänger samman kan se olika ut för olika arter. Spridningsmöjligheterna handlar om att livsmiljöer behöver ligga nära varandra för arter som har liten spridningsförmåga och möjligheten att kunna förflytta sig mellan hemområden, för att föröka sig eller kanske undfly hot.
Exempel på spridningsvägar mellan djurarters hemområden.
Exempel på spridningsvägar mellan djurarters hemområden.

Spridningsvägarna kan till exempel bestå av blommande vägrenar för vissa arter och träddungar för andra arter. I vilken utsträckning arter kan sprida sig mellan livsmiljöområdena kallas för konnektivitet.


Kartläggning och analys av ekologiska samband
Att analysera och kartlägga ekologiska samband är en metod för att ta reda på var kärnområden samt spridningsmöjligheter mellan kärnområden kan förväntas finnas. Det har Calluna AB gjort på uppdrag av Region Gotland i Visby med omnejd under 2020. Underlagen är till för att underlätta i beslutfattande och skötselprioriteringar. Fokus i analyserna är fyra prioriterade naturtyper. Alvarmarker, gräsmark, ädellöv och barrskog.

Ett utdrag av ekologiska samband för arter knutna till alvarmarker
Ett utdrag av ekologiska samband för arter knutna till alvarmarker.

Till Analys av ekologiska samband

Analysen är en del av grönplanen som tas fram av Region Gotland. 

Till Grönplan för Gotland