Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen köper fastigheter

Publicerad 2018-06-04 16:06
Region Gotland köper tillbaka Tingsbrogården i Bro från Nordisk Renting. Dessutom genomförs en bytesaffär med Peab där regionen får fastigheter som ersättning för utbyggnad av gatunätet på Visborgsområdet.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige den 18 juni godkänner två stora affärer där regionen förvärvar nya fastigheter till ett värde av drygt 90 miljoner kronor.

Den ena affären rör fastigheten Bro Duss 2:2, där Tingsbrogården ligger. Fastigheten såldes 2006 till Nordisk Renting för 52 miljoner kronor och regionens äldreboende har sedan dess varit hyresgäst. Nordisk Renting har erbjudit Region Gotland att köpa tillbaka fastigheten för nästan samma köpeskilling, 52 150 000 kronor. Affären ger en besparing jämfört med fortsatt förhyrning. Det ingår dessutom mark med bostäder som i dag står tomma, och som antingen kan rustas upp eller omvandlas för användning i verksamheten.

I den andra affären tar Region Gotland över gatukostnader inom en del av Visborgsområdet från Peab och får ersättning i form av mark för framtida exploatering. Bytesaffären omfattar en del av fastigheten Visborg 1:13, som värderas till 38 mnkr, och Othem Ejdern 6, som värderas till 2 mnkr.

– Tingsbrogården är en viktig verksamhet inom Region Gotland. Att äga fastigheten är ekonomiskt fördelaktigt och ger oss större möjligheter till utveckling. Vi är på gång framåt med Visborg som projekt och då är det viktiga ytor för infrastruktur vi nu säkerställer här, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin.

Affärerna behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 29 maj under sekretess. I samband med att protokollet justeras i dag lyfts sekretessen.