Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kultur- och fritidsberedning

Beredningen ska bereda och initiera kultur- och fritidsärenden inom regionstyrelsens verksamhetsområde.

Regionstyrelsens presidium anvisar vilka ärenden som ska beredas av KFB

 

Beredningen skall bestå av fem ledamöter (tre ur majoriteten och två ur oppositionen) varav ett regionråd som leder arbetet, samt fem ersättare. (enl RS § 373 2017-12-13)

Ledamöter:

Fredrik Gradelius (C), ordförande
Stefan Nypelius (C)
Niklas Carlberg (M)
Helena Bogsjö (S)
Peter Jankert (V)

Ersättare:

Anders Larsson (C)
Malin Vinblad (M)
Ulf Klasson (L)
Ylva Hammar (MP)
Gunnar Holten (Fi)

Kultur- och fritidsfrågor hanterades tidigare i kultur- och fritidsnämnden, som upphörde den 31 december 2017. Den tidigare nämndens kallelser och protokoll kan du hitta här: