Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kultur- och fritidsberedning

Beredningen ska bereda och initiera kultur- och fritidsärenden inom regionstyrelsens verksamhetsområde.

Regionstyrelsens presidium anvisar vilka ärenden som ska beredas av KFB

Beredningen skall bestå av fem ledamöter (tre ur majoriteten och två ur oppositionen) varav ett regionråd som leder arbetet, samt fem ersättare. (enl RS § 373 2017-12-13)

Ledamöter:

Oscar Lindster (S), ordförande
Helena Bogsjö (S)
Jonas Strandell (S)
Niklas Carlberg (M)
Malin Vinblad (M)
Fredrik Gradelius (C), vice ordförande
Lina Gottfridsson (C)
Peter Jankert (V)
Michael Stenberg (SD)

Ersättare:

Towe Landin (S), Mikael Nilsson (S), Anita Cavallin (S) att nu i nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen.
Roger Wärn (M), Mariette Nicander (M) att nu i nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen.
Jonas Henriksson (C), Peter Dolk (C) att nu i nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen.
Ylva Hammar (MP), att inträda vid förhinder för Peter Jankert (V).
Thomas Lindström (SD), att inträda vid förhinder för Michael Stenberg (SD).

Kultur- och fritidsfrågor hanterades tidigare i kultur- och fritidsnämnden, som upphörde den 31 december 2017. Den tidigare nämndens kallelser och protokoll kan du hitta här: