Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2018-05-29 15:52
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, tisdagen den 29 maj. Bland annat behandlades förslaget till strategisk plan och budget.

Kallelse med handlingar finns här: www.gotland.se/98617

 

Strategisk plan och budget 2019-2021 - regionstyrelseförvaltningen inklusive regionfullmäktige och regionstyrelsen
Regionstyrelsen godkänner förslag till strategisk plan och budget 2019-2021 för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2018.

 

Digitaliseringsstrategi för Region Gotland 2018 - 2022
Regionstyrelsen föreslår, med redaktionella justeringar, att fullmäktige godkänner Digitaliseringsstrategi för Region Gotland 2018 – 2022. Strategin kompletteras med en punkt om att digitalisering ska bidra till dialog och kommunikation med medborgarna. Nya metoder genom digital teknik ska vara en viktig del av att utveckla demokratin och de demokratiska processerna.

På uppdrag av direktören för kvalitet och digitalisering har ett förslag till digitaliseringsstrategi tagits fram för regionen. Strategin ska vara ett stöd för Region Gotlands verksamheter, och vänder sig i första hand till förtroendevalda, regionledning, förvaltningsledningar, övriga chefer, till digitaliseringsstrateger och personer som ansvarar för regionens digitala system samt till personer som arbetar med verksamhetsutveckling. Digitaliseringen kommer att förändra vad Region Gotland kan erbjuda boende, besökare och näringsliv, samt hur det görs.

Verksamhetsplanering och digitaliseringsdokument inom regionens olika förvaltningar ska synkroniseras med detta dokument.

 

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder till projekt ”Vindkraftens bidrag till 100 % förnybart Gotland”
Regionstyrelsen beslutar Region Gotland medfinansierar projektet ”Vindkraftens bidrag till 100% förnybart Gotland” med 25 % av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 450 000 kronor ur anslag 1:1. Finansieringen avser 130 000 kronor ur 2018 års anslag, 225 000 kronor ur 2019 års anslag och 95 000 kronor ur 2020 års anslag. Beslutet avser perioden 2018-06-01 – 2020-05-31 och beviljas under förutsättning att ansökan prioriteras av Energimyndigheten. 

Gotland har av regeringen pekats ut som möjlig pilot i omställningen till ett smart och förnybart energisystem i Sverige. Projektets syfte är att bidra till och påskynda övergången till en helt förnybar energiförsörjning på Gotland. Projektet fokuserar på vindkraftens fortsatta utveckling för att bidra till förnybar energiförsörjning på Gotland. Huvudmål är att det vid projektslut ska finnas planeringsförutsättningar som möjliggör projektering av och investeringar i fortsatt utveckling av vindbruket på Gotland.

 

Medborgarförslag. Distribution av trycksak innehållande samhällsinformation till pensionärer
Medborgarförslaget anses besvarat med regionstyrelseförvaltningens redogörelse.

Margareta Engström föreslår att en trycksak distribueras till öns pensionärer innehållande samhällsinformation som tidigare fanns i telefonkatalogen, telefonnummer till regionens verksamheter samt hälso- och sjukvård.

Regionstyrelseförvaltningen arbetar under våren fram en enkel trycksak med samma information som tidigare fanns i telefonkatalogen. Trycksaken ska finnas för nedladdning på www.gotland.se  men även finnas att hämta i receptionen på Visborg samt på ett urval platser som exempelvis biblioteken. Det ska även gå att beställa trycksaken för att få hem den med post. Planen är att arbetet ska vara klart under juni 2018.

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att det behov som förslagsställaren uppmärksammat är under åtgärd och föreslår därför att denna information lämnas som svar på medborgarförslaget.

 

Medborgarförslag. Ta bort tio ledamöter i regionfullmäktige samt två regionråd
Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Håkan Olsson lämnade i november 2015 ett medborgarförslag i november 2015 av besparingsskäl och med jämförelser av andra kommuner att fullmäktige skulle minska antalet med tio ledamöter och att antalet regionråd skulle minska med två. Regionfullmäktige överlämnade den 14 december 2015, förslaget till regionstyrelsen för besvarande. Den 29 november 2016 återförvisade arbetsutskottet utan närmare specifikation ett förslag till svar för komplettering. Det ursprungliga svaret framhåller bland annat att Region Gotland har såväl landstingsansvar som ansvar för regional utveckling, vilket gör jämförelsen med andra renodlade kommuner haltande. Om Gotland haft ett landsting skulle kommun- och landstingsfullmäktige ha minst 103 ledamöter sammanlagt. Av regionråden har fyra halvtidstjänster, vilket innebär att antalet heltidstjänster är fem, det antal förslagsställaren föreslår.

 

Information. Regionalt trafikförsörjningsprogram
Informationen godkänns.

Teknikförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram. Enligt lagen om kollektivtrafik ska trafikförsörjningsprogram tas fram av den regionala kollektivtrafikmyndigheten som i vårt fall är tekniska nämnden. Trafikförsörjningsprogrammet är ett underlag för den strategiska kollektivtrafikplaneringen.

Under arbetet med trafikförsörjningsprogrammet kommer en dialog att hållas med regionstyrelsens arbetsutskott, tekniska nämndens arbetsutskott samt med våra medborgare genom samrådsmöten.

Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag hur programmet ska förhålla sig till relevanta nationella och regionala mål samt till Region Gotlands styrande dokument. Förslaget ska ses som pågående arbete där synpunkter och idéer kan tas tillvara till det slutgiltiga trafikförsörjningsprogrammet.

 

Delårsrapport 1 2018 - regionstyrelsen inkl politikerorganisationen
Delårsrapporten godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar på helår ett överskott på 4,0 miljoner kronor. Periodens justerade resultat uppgår till +1,5 mnkr. En avgörande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 60 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019, för 2019 kvarstår 16 mnkr.

 

Delårsrapport 2018:1
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att delårsrapport 1:2018 godkänns samt att hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och byggnadsnämnden får i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut.

Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,5 procent. Effekterna av åtgärderna ska återrapporteras i delårsrapport 2.

Regiondirektören får i uppdrag att till september återrapportera för arbetsutskottet vilka åtgärder som planeras i förvaltningarna.

Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 127 mnkr vilket är 60 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 67 mnkr. Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -38 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och byggnadsnämnden redovisar en negativ prognos. Övriga nämnder räknar med positiva prognoser eller små avvikelser.

Den externa nettokostnadsutvecklingen för nämnderna är 4,7 procent i perioden. Det är högre än vad som är möjligt för att nå ett resultat i enlighet med budget. Utifrån 2017 års utfall får inte nettokostnadsutvecklingen överstiga 2,5 procent för att budgeten ska hålla. Nettokostnadsutvecklingen är ändå svårbedömd då det är främst intäkterna som är lägre än föregående år. Intäkterna påverkas mycket av när vissa statsbidrag betalas ut.

Antal anställda är något högre jämfört med februari 2017 och uppgår nu till 6 566 personer. Sjuktalet är 5,8. Trots att flera nämnder rapporterar om hög sjukfrånvaro bland medarbetarna i början av året har sjuktalet totalt inte stigit sen årsskiftet. Många åtgärder pågår för att sänka sjuktalet.

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Trots att resultatet för 2018 med all sannolikhet blir positivt är prognosen ändå allvarlig utifrån att nämnderna totalt sett inte förväntas gå ihop. Reavinster från de stora fastighets- och markförsäljningar som genomförts får inte räknas med i balanskravsresultatet. Det kommer att innebära en stor avvikelse mellan totalt resultat och balanskravsresultat i bokslutet.

 

Filmstrategi för Gotland 2018 - 2023
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att filmstrategi för Gotland 2018-2023 fastställs. Regionstyrelsen beviljas, i dagens beslut om driftbudget, budgettillskott motsvarande 1 000 000 kronor för att möjliggöra implementering och genomförande av filmstrategi för Gotland 2018-2023. Region Gotlands filmverksamhet ska ha sin bas i Fårösund.

Regionstyrelsen beslutar att strategin kompletteras med ytterligare mål under rubriken 3, strategins mål för filmen på Gotland 2023, på sidan 4, gällande att 2023 ska filmsatsningen lett till fler jobb på norra Gotland och till utveckling av Folkhögskolan i Fårösund.

Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till filmstrategi som förstärker målsättningarna i kulturplan 2017-2020 och Vision 2025.

Strategin anger vägen för att stärka Gotlands filmposition och visar vilka prioriterade områden som bör aktivitetssättas för att nå framgång. För förankring och bedömning har förslaget till strategi varit på remiss såväl internt inom regionens förvaltningar som hos externa aktörer. Svaren ger ett samlat positivt bemötande som stödjer strategins innehåll.

Bedömningen är att en filmstrategi för Gotland skapar tydliga och långsiktiga mål för regionens satsningar på film. Därmed ges förutsättningar för att olika satsningar bättre kan samverka, att Gotland kan behålla sin framträdande plats på den nationella filmkartan samt kan flytta fram sina positioner internationellt.

 

Begäran om tilläggsanslag överförmyndarnämnden
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att överförmyndarnämnden uppmanas återkomma i samband med delårsrapport 2 angående tilläggsanslag 2018.

Budgetäskandet för 2019 och framåt hanteras i samband med budgetberedningen och regionfullmäktiges ordinarie beslut om strategisk plan och budget 2019-2021.

 

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2019
Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2019 och belastar regionstyrelsens näringslivsanslag.

 

ALMI företagspartner Gotland AB           4 138 tkr

Science Park Gotland                               1 300 tkr

Visby Centrum AB                                 400 tkr

Ung Företagsamhet Gotland                     500 tkr

Coompanion                                            400 tkr

Gotlands Filmfond                                   1 500 tkr

92 möjligheter                                          50 tkr

Gotland Cruise Network                          250 tkr

Medeltidsveckan                                        300 tkr

Gotland Grönt Centrum AB                    5 200 tkr

Rindi kårhuslokaler                                   575 tkr

SUMMA                                                 14 613

 

Begäran om medel för revidering av översiktsplan för Gotland
I dagens förslag till budgetbeslut beviljas regionstyrelsen engångsanslag för arbetet med revidering av översiktsplan för Gotland beviljas med sammanlagt 2 miljoner kronor fördelat över tre år; 1 miljoner kronor år 2019, 500 000 kronor år 2020 och 500 000 kronor år 2021.

Regionstyrelsen har 2018-03-22 beslutat föreslå regionfullmäktige att styrelsen ges i uppdrag att inleda arbetet med revidering av ”Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025”, samt att medel för arbetets bedrivande får begäras i vanlig ordning vid kommande budgetprocess.

 

Äskanden om utökning av medel till kultursamverkansmodellens institutioner inför budget 2019
Regionstyrelsen avslår inkomna äskanden om utökning av medel för kultursamverkansmodellen 2019. Regionstyrelsen beslutar att de särskilda medel för integration som tillförts kultursamverkansmodellen sedan 2018 omformas och får en vidgad användning för medfinansiering av projekt och verksamheter som sammanfaller med kulturplanens fokusområden, kulturell delaktighet, kulturskapandets villkor och kulturdriven tillväxt och innovation.

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att regionens ansträngda ekonomiska läge tillsammans med sedan tidigare beslutade krav på besparingar inom kultur- och fritidsverksamheten inte lämnar utrymme för att tillstyrka gjorda äskanden. Förvaltningen gör bedömningen att tidigare tillförda medel för integration bör kunna skapa större värde genom ett breddat användningsområde.

 

Äskande om medel Almedalsveckan
I dagens förslag till budgetbeslut beviljas regionstyrelsen 504 000  kronor i budgetmedel gällande Almedalsveckan.

För att upprätthålla en god kvalitet och tillgänglighet kring Almedalsveckan och den service Region Gotland har tagit på sig i sin roll som värd krävs ett utökat anslag. Almedalsveckan är en unik vecka för Gotland och det gotländska samhället. En beräkning av det samhällsekonomiska värdet under veckan uppskattas till närmare 250 000 000 kronor (egen uppräkning av en analys som genomfördes av HUI Research 2012/2013).

Sedan 2001 har intresset och deltagande i/kring Almedalsveckan ökat enormt. En ökning av antalet evenemang, från drygt 50 genomförda evenemang 2001 till närmare 4 100 under fjolårets vecka. Detta har lett till att även antalet arrangörer har ökat, från knappt tjugo till närmare 1 900 under samma period.

 

Komplettering till räddningstjänstens strategiska plan och budget 2019-2021
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att tekniska nämndens begäran att räddningstjänsten ska undantas från besparingsbetinget på 2,2 miljoner kronor 2019 avslås.

I dagens förslag till budgetbeslut beviljas tekniska nämnden 2,0 miljoner kronor i budgettillskott för räddningstjänsten 2019.

Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7 miljoner och prognosen efter delårsrapport 1 2018 visar emot ett underskott med 3 miljoner. Med detta som bakgrund och de åtgärder som genomfört inom räddningstjänstens verksamhet, anser nämnden att det inte går att klara av ett ytterligare besparingsbeting 2019.

 

Arvoden och ersättningar till Region Gotlands förtroendevalda 2019
Efter votering 8-7 föreslår regionstyrelsen föreslår fullmäktige att bestämmelser om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda antas enligt Arvodeskommitténs förslag, inklusive regionstyrelsens förtydliganden och kompletteringar, för att börja gälla den 1 januari 2019. Regeldokumentet Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda fastställs och ersätter motsvarande dokument i regionens författningssamling från samma tidpunkt. De förändrade arvodes- och ersättningsnivåerna ska finansieras inom budgetram för personalkostnader.

Regionstyrelsen beslutar att regionstyrelseförvaltningen får uppdrag att ta fram förenklade bestämmelser om hur beräkningen ska göras och sättet för begäran när det gäller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Förvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens arbetsutskotts budgetavstämning hösten 2018 utreda behov, förutsättningar och finansiering gällande politiska sekreterare inom Region Gotland. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förtydliga förslaget till bestämmelser gällande dels att gruppledararvode utgår även när gruppledaren är ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott, dels att gruppledare ska vara ledamöter i regionfullmäktige. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att komplettera förslaget till bestämmelser med att årsarvode för ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott ökas till 20%.

C, M och L reserverar sig.

 

Överföring av medel från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden - obalans i fördelningen gällande jämställdhet och bristyrken
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att budgetanslag på 696 000 kronor överförs 2018 från gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

 

Uppdragsredovisning. Fördelning av besparing gällande administration och ledning
Regionstyrelsen föreslår, efter votering 8-7, fullmäktige att den ofördelade besparingen på 7,5 miljoner kronor 2019 fördelas över samtliga nämnder enligt följande:

- Politikerorganisationen 39 000 kronor.

- Regionstyrelseförvaltningen 547 000 kronor.

- Tekniska nämnden 266 000 kronor.

- Byggnadsnämnden 23 000 kronor.

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 17 000 kronor.

- Barn- och utbildningsnämnden 1 744 000 kronor.

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 460 000 kronor.

- Socialnämnden 2 011 000 kronor.

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 393 000 kronor.

C, M och L reserverar sig.

 

Uppdragsredovisning. Nulägesanalys, strategi och finansiering för regional utveckling och tillväxt
I dagens förslag till budgetbeslut beviljas regionstyrelsen, efter votering 8-7, budgetmedel för genomförande av Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 med 2,5 miljoner kronor för vardera åren 2019 och 2020.

C, M och L reserverar sig.

Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län ansvaret för att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet. Den uppgiften ligger på regionstyrelsen

 

Uppdragsredovisning. Investeringsprocessen
Informationen godkänns. Riktlinjer för investeringsprocessen ska beslutas av regionstyrelsen i oktober 2018.

I samband med budgetavstämningen 2017 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att sammanställa övergripande riktlinjer för investeringsprocessen i Region Gotland. Möjliga förändringar skulle göras redan inför budgetberedningen 2018 även om inte riktlinjerna är fastställda.

Arbetet har påbörjats i och med anvisningarna för kompletteringsbudget samt strategisk plan. Ett utkast till riktlinjer finns som ska processas i koncernledningsgruppen och ekonomichefsnätverket innan det återkommer för beslut i samband med budgetavstämningen hösten 2018.

 

Uppdragsredovisning - Överskott från avgiftsfinansierad verksamhet
Informationen godkänns.

Regionstyrelsen har 2017-12-13 § 388 gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till budgetberedningen med förslag på hur eventuella överskott från avgiftsfinansierad verksamhet, så som tidigare serviceförvaltningens verksamheter samt fastighetsförvaltning, ska återföras till nyttjande verksamheter innan bokslut.

I Region Gotlands regler för resultatenheter anges att huvudprincipen för resultatenheter är att den ansvarar för både över- och underskott i sin verksamhet såvida förvaltningsledningen inte anser att resultatet ur ett helhetsperspektiv bör fördelas annorlunda. Det är en princip som bör råda även framöver. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därmed att överskott eller underskott från Region Gotlands resultatenheter kvarstår i respektive nämnd/förvaltning.

 

Uppdragsredovisning. Ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer - Första linjen till barn och unga med psykisk ohälsa
Regionstyrelsen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag till utveckling av första linjen i form av en integrerad mottagning till barn och unga med psykisk ohälsa, en mottagning som under försöksperioden finansieras med befintliga budgetmedel och statliga stimulansmedel inom ramen för överenskommelse om psykisk hälsa.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar.

Hälso- och sjukvården och socialförvaltningen planerar att till hösten 2018 starta en pilot av en integrerad och samlokaliserad mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa. En sådan mottagning skapar bättre förutsättningar för ett närmare samarbete där olika perspektiv adderar till varandra. För att inte ”psykiatrisera” sociala svårigheter och överdiagnostisera är socialtjänstens perspektiv och kunskap på psykiska symtom och besvär viktigt, men det är också angeläget att inte missa psykiatriska och medicinska problem hos barn och unga som lever i social utsatthet.

 

Uppdragsredovisning. Ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer - Stöd och behandling till våldsutsatta barn
Regionstyrelsen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag till åtgärdsplan som syftar till att höja kunskapen om och upptäckten av våldsutsatta barn samt öka tillgången till stöd och behandling.

I oktober 2017 beslutade regionstyrelsen att stödja implementeringen av evidensbaserade metoder för stöd och behandling av våldsutsatta barn.

Verksamhetsledare för BarnSam fick i uppdrag att presentera underlag till budgetberedningen 2018. Den åtgärdsplan som tagits fram och beslutats av BarnSam innehåller satsningar som ska leda till att våldsutsatta barn och unga i större utsträckning upptäcks och får adekvat stöd och behandling. Med det bidrag som länsstyrelsen beviljat regionen för utbildning i en specialiserad behandlingsmetod bedöms förvaltningarna i dagsläget ha egna förutsättningar att implementera åtgärdsplanen.

 

Uppdragsredovisning. Ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer - Utveckling av stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa
Regionstyrelsen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag till utveckling av nya arbetssätt som bättre förmår möta unga vuxna med psykisk ohälsa.

I oktober 2017 beslutade regionstyrelsen att prioritera utvecklingen av stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa, med en integrerad verksamhet (HSF och SOF) som en möjlig målsättning.

 

Uppdragsredovisning.  Ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer - Utvidgning av socialpsykiatriska teamet
Regionstyrelsen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag att i dagsläget inte utvidga socialpsykiatriska teamet då stöd för effektiv metod saknas.

 

 

Uppdragsredovisning. Hemsebadet
Informationen godkänns.

Då Hemsebadet är i stort behov av upprustning är en rapport är framtagen av teknikförvaltningens projektavdelning där åtgärdsplan innehållande åtgärder för säkrad drift i 10 år finns redovisad. Uppdraget var då också att se på säkrad drift i ytterligare 50 år. Slutsatsen i rapporten är att säkrad drift i 50 år är att likställa med att befintligt badhus rivs och ett nytt byggs, en investering på minst 150 miljoner kronor.

Rapporten från projektavdelningen utmynnar i en ungefärlig kostnad på 47 miljoner kronor (+/- 10%) för att utföra alla, delvis av konsulter, föreslagna åtgärder. Dessa åtgärder skulle till stor del öka badhusets livslängd gällande flertalet tekniska installationer i uppskattningsvis 20-25 år. Utöver detta skulle badhusets helhetsintryck höjas avsevärt då det innefattar flertalet ytskikt. Det vill säga en del av en utveckling av badet i jämförelse med dagens nivå.

 

Uppdragsredovisning. Konsekvenser av och alternativ till ökning av Slite deponi, samt taxekonsekvenser
Informationen godkänns.

Tekniska nämnden får i uppdrag att löpande utreda och beräkna efterbehandlingsåtgärder för deponier och tillse att dessa redovisas enligt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 10.2. Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en uppföljning och fördjupad redovisning av efterbehandlingsåtgärder för deponierna till  budgetavstämningen i höst.

Regionfullmäktige gav tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2018 med beskrivning av de åtgärder som behöver vidtas för Slite deponi, 2017-11-20 RF § 197. Nämnden skulle också beskriva olika alternativ till att utöka deponin och redovisa konsekvenser för avfallstaxan. Slutligen skulle nämnden återkomma med en total kostnadsberäkning för hantering av samtliga deponier på Gotland.

I tekniska nämndens återredovisning till budgetberedning framgår att kostnaderna för efterbehandling av deponier uppskattas till totalt 110 miljoner kronor (mnkr) fördelat på 55 mnkr för Slite deponi, 5 mnkr vardera för Tofta och Visby samt 45 mnkr för övriga 30 deponier. Enligt nya beräkningar, baserade bland annat ett annat material för övertäckning, kan dock kostnaden för Slite deponi bli betydligt lägre.

Sedan 2004 finns en avsättning för efterbehandling av deponier. Inledningsvis gjordes en avsättning med 23 mnkr. I bokslut 2017 uppgick avsättningen till 12,7 mnkr, varav Visby deponi 8 mnkr, Slite deponi 3 mnkr och övriga deponier 1,7 mnkr. Efter bokslutet har ytterligare information framkommit i takt med att teknikförvaltningen kommit längre med sin inventering av deponier  och  efterbehandlingsåtgärder.

I strategisk plan och budget 2018-2022 finns 80 mnkr upptaget i investeringsbudgeten för Slite deponi.

 

Uppdragsredovisning. Ombyggnad akutmottagning vid Visby Lasarett
Informationen godkänns.

Om- och tillbyggnation av akutmottagningen är i en uppstartsfas. En projektorganisation har bildats i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och teknikförvaltning. En politisk referensgrupp med medlemmar från såväl tekniska nämnden som hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att delta i arbetet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beställt en fördjupad förstudie av teknikförvaltningen. Det är sedan teknikförvaltningen som upphandlar genomförandet av förstudien vilket ännu inte är gjort. Tidplanen för när den fördjupade förstudien är klar är därmed oklar. Någon uppdaterad investeringsbudget finns inte att tillgå innan den fördjupade förstudien är genomförd.

 

Uppdragsredovisning. Investerings- och driftmedelsbehov för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) perioden 2019 – 2022  och planering av verksamhetsutveckling och samarbete i samband med FVM
Informationen godkänns.

Hälso- och sjukvårdsnämndens äskande i ärendet hanteras i ordinarie process för strategisk plan och budget 2019-2021.

 

Uppdragsredovisning. Underhållsplan för regionens fastigheter
Rapport gällande underhållsplan för regionens fastigheter 2019 och preliminärplan för 2020-2023 godkänns.

 

Strategisk plan och budget 2019-2021
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att driftbudget 2019 fastställs. Investeringsbudget 2019-2020 fastställs. Båda besluten fattas efter votering 8-7. C, M och L reserverar sig. Investeringsbudgeten kompletteras med 2 mnkr 2019 och 2 mnkr 2020 för att bygga om vårdcentralerna på Korpen i Visby.

Med anledning av socialnämndens skrivelse får regionstyrelsen i uppdrag att budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 återkomma med ett fördjupat underlag om gruppbostäder och SÄBO ska bygga i egen regi eller upphandlas och förhyras.

Regionstyrelsen får i uppdrag att till budgetavstämning i regionstyrelsens arbetsutskott 2018 ta fram en uppdragsbeskrivning till en översyn av en för patienterna/brukarna ändamålsenlig sammanhållen organisation för hälso- och sjukvård för den äldre befolkningens behov.

Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda potentialen i en större samordnad bilorganisation för regionens verksamheter. Utredningen ska se över behovet hos berörda förvaltningar samt omfatta såväl användandet av regionens bilar som bilavtal. Vad avser bilarnas skötsel och tankning ska även beaktas möjligheterna till samverkan med sociala kooperativ eller arbetsträningsalternativ. Uppdraget avrapporteras till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 med redogörelse över potentiell besparing genom effektiviserad bilpark samt eventuella behov av omfördelning av medel.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 2019 utreda för- och nackdelar med alternativa driftformer för VA-verksamheten. Beslutet fattas efter votering 8-7. C, M och L reserverar sig.

 

Internränta 2019
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att internräntan sänks till en och en halv (1,5) procent från och med 2019. Budgetramarna för nämnderna justeras. De nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över dessa.

De nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se över dessa och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar.

 

Årsredovisning 2017 för Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Årsredovisningarna 2017 för Region Gotlands samtliga stiftelser fastställs.

 

Månadsrapport april 2018 - regionstyrelsen inkl politikerorganisationen
Regionstyrelsen prognostiserar på helår ett överskott på +6,4 mnkr. Periodens justerade resultat uppgår till +3,5 mnkr. En avgörande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 60 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019, för 2019 kvarstår 16 mnkr.

 

Månadsrapport april 2018
Månadsrapporten godkänns. Åtgärder utifrån nämndernas lämnade prognoser beslutas i samband med delårsrapport 1:2018.

Efter april prognostiseras ett resultat på 123 mnkr (127 mnkr delårsrapport 1). Prognosen för nämnderna har försämrats med 40 mnkr och avvikelsen beräknas till totalt -78 mnkr i jämförelse med budget. Trots att nämndernas prognos är kraftigt försämrad vägs det upp av att skatteprognosen har förbättrats med 20 mnkr (prognos 2018-04-27), finansiella intäkter 15 mnkr samt även vissa andra poster på finansförvaltningen som sammanlagt uppgår till 4 mnkr. De finansiella intäkterna består av utdelning från GEAB samt överskottsutdelning från Kommuninvest. En preliminär bedömning av balanskravsresultatet utifrån den här prognosen är ett underskott på 5-10 mnkr. 

 

Remiss. Rapporten - Fler filminspelningar till Sverige
Remissyttrande gällande rapporten Fler filminspelningar till Sverige (Tillväxtverket rapport 0239) överlämnas till Kulturdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Region Gotland har fått möjlighet att skriva ett yttrande kring Tillväxtverkets och Svenska Filminstitutets rapport Fler filminspelningar till Sverige. Rapporten är välkommen då effekterna av så kallade produktionsincitament för filmproduktion är viktig för att stärka regional utveckling. Inte minst här på Gotland, som till följd av avsaknaden av nationellt produktionsincitament, till exempel missade en inspelning med den populära HBO-serien Game of  Thrones, vilket även nämns som exempel i rapporten. Gotland har hittills visat sig stå starkt vad gäller inspelningsplatser och införandet av ett produktionsincitament kommer sannolikt ytterligare att stärka Gotlands attraktionskraft som inspelningsplats. 

Dock anser Region Gotland att rapportens slutsats att stora produktioner ska prioriteras behöver utredas vidare. De specifika budgetgränser för de produktioner som kan utnyttja en produktionsrabatt, motiveras inte i rapporten. Tillväxtverkets rapport diskuterar utförligt frågan om snedvriden konkurrens mellan länder men berör inte frågan om snedvriden konkurrens mellan produktionsbolag eller mellan regionala aktörer.

 

Utredning - Regional utveckling i Region Gotland
Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkomma till budgetavstämningen i oktober 2018 med ett förslag till hantering av det regionala utvecklingsansvaret i Region Gotland ska utvecklas. Det innebär bland annat att följande områden ska beskrivas:

  • Övergripande mål för arbetet med det regionala utvecklingsansvaret
  • Hur styrning och ledning ska utformas såväl för politikens ansvar som för tjänstemännens.
  • Hur organisation och processer ska utformas
  • Hur samverkan såväl inom som utom Region Gotland ska bedrivas
  • Vilka resurser som krävs för att det övergripande målet ska nås samt vilka finansieringsprinciper som ska gälla
  • Hur fortsatt process och tidplan för genomförande ska se ut