Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad händer på Barnahus?

När en anmälan om misstänkt våld eller övergrepp kommer till socialtjänst eller polis samlas personalen på Barnahus till ett Barnahussamråd. Samrådet ger en samlad bild av barnets situation och en plan görs för hur man ska gå vidare.

I nästa steg förhörs barnet av en barnförhörsledare från polisen. Förhöret sker i en barnanpassad och trygg miljö. För att det inte ska bli för påfrestande för barnet följer övrig personal på Barnahus förhöret på en skärm och kan ställa frågor via polisen. Förhören spelas in för att eventuellt användas i Tingsrätten. Detta minskar antalet tillfällen barnet behöver ge sin berättelse.

Vid behov görs en medicinsk undersökning.

Familjen kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd. Personal från socialtjänsten kontaktar familjen för att ge information och akut hjälp i krisen. Socialtjänstens uppgift är att se till barnets bästa. I vissa fall är barnets behov av skydd så stort att man måste agera snabbt och kraftfullt för att förhindra att barnet fortsätter att fara illa men i de flesta fall handlar insatserna om behandlings- eller omsorgsstöd till familjerna. Vid behov slussas familjen vidare till fortsatt behandling.