Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skärpt eldningsförbud på hela Gotland/Complete fire ban on all of Gotland/Komplettes Feuerverbot für ganz Gotland

Publicerad 2018-07-26 09:15
Nytt beslut den 10 augusti: Det är nu återigen tillåtet att grilla på den egna tomten. Däremot kvarstår det utökade eldningsförbudet på allmän plats. De nya riktlinjerna gällande eldningsförbudet i hela länet införs från och med den 10 augusti klockan 14.00. Förbudet gäller hela Gotland inklusive öarna runt om Gotland.

Information in english
Due to the extreme drought, Region Gotland has set up a complete fire ban on all of Gotland, including the islands around Gotland. The fire ban now prevails and prohibits the use of all type of grills, spirit stoves and the like. This decision applies to all public locations. Thank you for your understanding.

Informationen auf Deutsch
Auf Gotland herrscht eine extreme Trockenheit und Region Gotland hat deswegen das totale Feuerverbot ausgesprochen. Das Feuerverbot gillt auf ganz Gotland mit den angeschlossenen Inseln ab sofort und schliesst auch das Benutzen von allen Grill-Varianten, Campingkocher und ähnliches ein! Das Verbot gillt öffentliche Gebiete. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mer information på svenska
Eldningsförbud på hela Gotland råder sedan tidigare. Det är fortfarande förbjudet att nyttja alla typer av grillar, trangiakök och liknande. Det är dock åter tillåtet att grilla på egen tomt, restauranger och campinganläggningar.

Förbudet gäller tills ny information kommer.

Ansökan om undantag från eldningsförbud
Nedan finns en länk till riktlinjer vid ansökan om undantag från eldningsförbudet om det föreligger särskilda skäl, till exempel evenemang, företagare som livnär sig som krögare eller liknande.

I samband med att det råder eldningsförbud uppmanar räddningstjänsten till mycket stor försiktighet i samband arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som t ex cigarrettglöd, gnistor från verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.

En sammanfattning av denna information kan också fås via telefonmeddelande: 0498-20 38 00.