Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Minskad andel trycksår bland patienter på Visby lasarett

Publicerad 2018-05-07 15:53
Varje år sedan 2011 genomförs mätningar under en dag på vårdavdelningar i hela landet som organiseras av Sveriges kommuner och landsting. Årets resultat nationellt visar att andelen patienter med trycksår inte har minskat under de år som mätningar gjorts, trots olika åtgärdspaket för att minska förekomst. På Gotland är resultatet något bättre än tidigare.

Det är i genomsnitt 14 procent av landets inneliggande patienter som har trycksår. På Gotland är dock årets resultat något bättre än tidigare. 17 procent av patienterna som låg inne den dag undersökningen gjordes hade trycksår, alltifrån rodnad till sår. Motsvarande siffra för 2017 var 20 procent. Andelen trycksår som förvärvats under sjukhusvistelsen har också minskat, från 17 procent 2017 till 12 procent vid årets mätning.

– Andelen patienter med trycksår minskar men vi har fortsatt en del att arbeta med. Jämförelser nationellt är till viss del svåra att göra då våra resultat riskerar svänga mellan ytterligheter på grund av att vårt sjukhus rymmer relativt få patienter säger Ann-Charlotte Loréhn, resursområdeschef för sluten- och öppenvård på Visby lasarett.

- Vi har under året arbetat med att förbättra vårt trycksårsförebyggande arbete. Alla patienter med risk att utveckla trycksår får ligga på förebyggande eller behandlande madrass och det är glädjande att årets mätning visar att det är betydligt fler patienter som även får andra förebyggande åtgärder, till exempel hjälp med lägesändringar i säng samt hälavlastning.