Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2018-04-26 16:17
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 26 april. Bland annat beslutade styrelsen om tilldelning av en så kallad dubbel markanvisning som innebär att nya hyreslägenheter kommer att byggas i Klintehamn och Hemse.

Kallelse med handlingar finns här: www.gotland.se/98617

 

Information. Årsredovisning och bokslut 2017

Informationen godkänns.

Efter regionstyrelsens sammanträde 2018-03-22 har ett felaktigt belopp för borgensförbindelser 2017 upptäckts i årsredovisning 2017. Rätt borgensbelopp ska vara 1 563 miljoner kronor (mnkr). Eftersom möjlighet finns att ändra till rätt belopp innan årsredovisningen trycks och lämnas till regionfullmäktige så genomförs ändringen på de ställen där felet förekommer.

 

Ny dataskyddsförordning (GDPR) 25 maj 2018

Regionstyrelsen utser Johanna Mörnefält till dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för nämndens personuppgiftsbehandling från och med 2018-05-25. Regiondirektören får i uppdrag att utse en ansvarig för personuppgiftsfrågor inom nämndens verksamhetsområde. 

Regionstyrelsen beslutar att delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till regiondirektören med rätt till vidaredelegering.

Regionstyrelsen beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till regiondirektören med rätt till vidaredelegering. Detsamma gäller ansvaret för registerförteckningen och tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtalen. 

Regionstyrelseförvaltningen ska regelbundet rapportera till regionstyrelsen om arbetet med behandlingen av personuppgifter.

Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR (förkortning av engelskans General Data Protection Regulation) börjar gälla 25 maj 2018.  Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).  Dataskyddsförordningen innebär också en skärpning av kraven på att skydda personuppgifter i det nya digitala samhället. Bland annat införs möjligheten att utdöma ekonomiska sanktioner mot personuppgiftsansvariga som bryter mot dataskyddsförordningens regler.

 

Ägardirektiv och bolagsordning för Inspiration Gotland AB

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att de reviderade förslagen till bolagsordning och ägardirektiv för Inspiration Gotland AB godkänns.

Regionfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att ansvaret för verksamheten i Inspiration Gotland AB skulle överflyttas till regionstyrelsen och dess förvaltning senast 31 december 2017. Med anledning av detta behövde ett avtal tecknas mellan Region Gotland och Inspiration Gotland AB. Avtalet skulle förtydliga vilka tillgångar som följer med i övergången, hur övergången skulle regleras ekonomiskt samt vad som gällde för berörda medarbetare. Regionstyrelsen godkände ett upprättat inkråmsavtal med Inspiration Gotland 2017-12-13.

Med anledning av den krympta verksamheten för Inspiration Gotlands AB behöver bolagsordningen och ägardirektivet för bolaget justeras.

 

Almedalsveckan - värdskap och mandat

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att regionstyrelsen bemyndigas fatta de beslut samt ingå de avtal och övriga överenskommelser som närmare krävs för att genomföra och utveckla det demokratiska värdskapet.

Tekniska nämnden ska för Almedalsveckan och berörda politiska partier reservera plats – på så sätt att inte någon annan ansökan om begagnande av offentlig plats får tillstyrkas – i Almedalen under Almedalsveckan samt två dagar före och en dag efter veckan. Varje parti ska dock söka eget tillstånd hos polismyndigheten för sin respektive dag.

Tekniska nämnden ges tillfälle att till fullmäktige yttra sig över förslaget till beslut senast 2 maj 2018.

Region Gotland är den demokratiska värden för Almedalsveckan på förutsättningen att riksdagspartierna genom sina lokala företrädare tillsammans under en sommarvecka arrangerar partiledartal eller motsvarande från scenen i Almedalsparken. Almedalsveckan är en tid och plats för demokratiska samtal och idéburet engagemang. Den kännetecknas av demokrati, öppenhet och tillgänglighet.

Det har uppkommit önskemål om en utförligare reglering av Almedalsveckan. Förslaget till beslut avser att ge stöd för regionstyrelsens och tekniska nämndens vidare engagemang i ämnet. Förslaget till beslut innehåller också en lösning på hur Almedalsparken i berörda delar kan säkras gentemot andra konkurrerande arrangemang under veckan. 

 

Kompletteringsbudget 2018

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2018 med  300 453 000 kr och för exploateringsinvesteringar med 79 288 000 kr enligt upprättat förslag. 

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även om inte hela budgeten är upparbetad.

Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2017 uppgår till 417 255 000 kr inklusive exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 300 453 000 kr för investeringar samt 79 288 000 kr för exploateringar. 

 

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland – Beslut om remiss

Regionstyrelsen godkänner, med smärre redaktionella justeringar, remissunderlaget av ”Regional besöksnäringsstrategi för Gotland”. Regionstyrelsen remitterar underlaget till närmast berörda nämnder samt externa intressenter. Remissperioden är 27 april – 15 juni 2018. Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att tillsammans med Gotlands Förenade Besöksnäring organisera externa möten rörande remissunderlaget.

Regionstyrelsen fattade den 2 februari 2017 beslut om stöd till projektet ”Regional besöksnäringsstrategi Gotland – Framtagande och implementering”.

Regionstyrelseförvaltningen har som ett första steg i arbetet tagit fram ett förslag till strategi. Detta har skett i samverkan inom en styrgrupp med representation från olika delar av besöksnäringen. 

Besöksnäringen är en viktig del av det gotländska näringslivet. Samtidigt har Region Gotland ett stort inflytande över många av de processer som är viktiga för näringen. Här finns ett gemensamt ansvar för att Gotland framåt ska vara ett hållbart resmål som bidrar till regionens tillväxt.

 

Revidering av Servicepolicy och förslag på fortsatt arbete med tillgänglighet och service

Den uppdaterade servicepolicyn godkänns.

Under 2018 och 2019 genomförs ett förbättringsarbete för att öka regionens tillgänglighet. Därefter revideras servicepolicyn som då kommer att gälla från och med 2020.

 

Koncernstyrning och prioriterade områden 2018-2019

Regionstyrelsen fastställer, efter redaktionella ändringar, den reviderade regionövergripande planen för koncernstyrning och prioriterade områden.

Begreppet koncernstyrning används för att beskriva att det finns betydande fördelar med att styra och samordna områden av gemensam karaktär. Syftet är att skapa stordriftsfördelar och få tydligare genomslag för den politiska viljan genom att se alla verksamheter som ”ett Region Gotland”. 

Regiondirektören ansvarar enligt uppdrag från regionstyrelsen för koncernstyrningen i hela regionen. Koncernledningens uppdrag är att stödja regiondirektören i denna ledning, styrning och samordning av Region Gotlands verksamheter.

 

Omdisponering av anslag samt finansiellt igångsättningskrav. Investering av solceller samt energiåtervinningssystem ERI för Kvarnåkershamns nya vattenverk

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att tekniska nämnden får omdisponera 7 000 tkr i 2018 års budget från projekt nr 12454 ”Gotlands vattenförsörjning” till investering i Kvarnåkershamns nya vattenverk, projekt 12524. Finansiellt igångsättningstillstånd ges i särskild ordning enligt delegation.

För att energieffektivisera Kvarnåkershamns nya vattenverk föreslås att installation ska göras av solceller samt energiåtervinningssystem ERI. Båda dessa investeringar kan räknas hem via lägre driftkostnader. För solcellerna har dessutom bidrag sökts från EU/Länsstyrelsen. Kostnaderna för solcellerna beräknas vara betalda på mellan 7 och 18 år, beroende på om investeringsbidrag erhålls eller inte. ERI beräknas vara betalt på 4-5 år.

 

Hållbara transporter - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder som medfinansiering till europeiska regionalfonden

Region Gotland medfinansierar regionalfondsprojektet ”Hållbara transporter” med 46,25 % av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 4 799 991 kronor ur anslag 1:1. Finansieringen avser 194 700 kronor ur 2018 års anslag, 1 535 097 kronor ur 2019 års anslag, 1 535 097 kronor ur 2020 års anslag och 1 535 097 kronor ur 2021 års anslag. 

Beslutet avser perioden 2018-08-01 – 2021-11-30 och beviljas under förutsättning att ansökan prioriteras av strukturfondspartnerskapet. Budgeten för projektet kan komma att ändras under beredning av Tillväxtverket.

 

Gotland året runt - tillväxt genom ökad destinationsmarknadsföring och affärsutveckling - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder

Region Gotland medfinansierar projektet ”Gotland året runt – tillväxt genom ökad destinationsmarknadsföring och affärsutveckling” (projektägare Gotlands Besöksnäring AB) med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 1 miljon kronor ur 2018 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden 2018-01-01 till 2018-12-31.

Projektet ”Gotland året runt” – tillväxt genom destinationsmarknadsföring och affärsutveckling” syftar övergripande till att samlat stärka och utveckla Gotlands besöksnäring genom kompetensutveckling kring exportmognad och internationalisering. Dessutom har  projektet som ambition att genom riktade insatser stärka den gemensamma destinationsmarknadsföringen av Gotland.

 

Omvärldsbevakning för ökad kunskap om Hansanätverket och Hansedagarna

Delegationen som deltar i Hansedagarna i Rostock 21-24 juni 2018 får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med en skriftlig rapport, senast den 22 september 2018, kring Hansanätverket, möjligheter för Gotland inom nätverket framgent och mervärde för Gotland att arrangera Hansedagarna 2025. Delegationen ges i uppdrag att i den skriftliga rapporten komma med förslag på fortsatt process angående Hansedagarna 2025 inklusive finansieringsanalys.  

 

Remiss – reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Remissyttrande gällande reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) lämnas till Finansdepartementet i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.

Regeringen beslutade 2016 att uppdra åt en särskild utredare att analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster (dir. 2016:39). I december 2017 redovisade utredningen sitt slutbetänkande 2017:114.

Regionen instämmer i svaret att en ny samlad digitaliseringsstrategi för Sverige behövs. Dock efterfrågas i remissvaret en tydligare överskådlig målbild, baserad på en transparent analys. Detta till skillnad från de senaste årens mer kortsiktiga åtgärder som varit svåra att koppla till en helhetsmålbild.

 

Remiss. Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)

Remissyttrande gällande utredningen Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113) lämnas till Socialdepartementet i enlighet med regionstyrelse-förvaltningens förslag.

Regeringen beslutade den 29 september 2016 att en utredning ska lämna förslag om hur framför allt barn och unga på ett bättre sätt än idag kan skyddas från marknadsföring av alkohol via digitala medier. I uppdraget ingick även att analysera tillämpningen av alkohollagen i vissa delar. Slutbetänkandet av Utredning om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor föreslår lagändringar som ska träda i kraft den 1 september 2019. 

Region Gotland stödjer i sin helhet det förslag om hur barn och unga på ett bättre sätt än i dag kan skyddas från marknadsföring av alkohol via digitala medier. Region Gotland anser dock att det kan vara bra att införa tillståndsplikt för folkölsförsäljning. Tobaksdirektivutredningen (SOU 2016:14) har lagt fram förslag om att det ska införas tillståndsplikt för försäljning av tobak, då bör det även införas vid försäljning av folköl. Region Gotland ser inget skäl till att ha olika regler för dessa varor som saluförs inom detaljhandeln.

 

Remissyttrande - Reviderade och nya riksintressen för friluftsliv

Region Gotland har getts tillfälle att lämna synpunkter på remissen ovan.

Regionstyrelsen har i tidigare yttranden kritiserat processen för hur förslagen till nya och reviderade områden tagits fram. Den kritiken kvarstår. Regionstyrelsen avstyrker därför de föreslagna nya områdena med hänvisning till avsaknaden av ett fungerande klart och tydligt riksintressesystem, vilket inte minst visas av vissa enskilda myndigheters rådighet i nuvarande system. Styrelsens yttrande över riksintresseutredningens betänkande ”Planering och beslut för hållbar utveckling, (SOU 2015:99) biläggs för att visa våra ståndpunkter.

Förslaget till nya RI Friluftsliv på Gotland är utarbetat, utan att en ny process för riksintressen med remissinstansernas synpunkter på SOU 2015:99 beaktade, ännu finns på plats. Det ser regionstyrelsen som fel ordning.

Som motiv till avstyrkande av nya områden för RI Friluftsliv vill vi också lyfta att föreslagen utbredning av riksintresse friluftsliv på Hejnum hällar och Lojsta Hed kan inverka negativt på förutsättningarna att utveckla vindbruk i dessa områden. 

Men då riksintressena är något vi i vår planering måste ta hänsyn till, så har regionstyrelsen även beslutat att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, vilket biläggs regionstyrelsens yttrande.

 

Tilläggsköpeskilling Kolgården 11

Regionstyrelsen beslutar att godkänna avtal om tilläggsköpeskilling på grund av ändrad upplåtelseform. Tilläggsköpeskillingen uppgår till 1 000 000 kronor och skall erläggas av Gotland Visby Lagern 12 AB.

Gotland Visby Lagern 12 AB har förvärvat del av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:38 nuvarande Visby Kolgården 11 och 13 av Region Gotland. Köpeskillingen uppgick till 5 500 000 kronor för en total byggrätt om 4000 kvm. I Exploateringsavtalet regleras att hälften av byggrätterna skall utgöras av bostäder upplåtna med hyresrätt. 

Gotland Visby Lagern 12 AB har uppfört bostäder på den del som nu utgörs av fastigheten Visby Kolgården 13. Bostäderna har upplåtits med bostadsrätt. Befintlig byggnad (där filmgymnasiet huserat) skall nu byggas om till bostadslägenheter och ursprunglig plan har varit att upplåta dessa med hyresrätt. Enligt Gotland Visby Lagern 12 AB är befintlig byggnad bäst lämpad för större lägenheter. Intresset för större lägenheter upplåtna med hyresrätt bedöms av fastighetsägaren vara begränsat på grund av hyresnivån och Gotland Visby Lagern 12 AB vill därför ändra upplåtelseform till bostadsrätt. 

Tidigare köpeskilling 5 500 000 kronor var fastställd utifrån en värdebedömning upprättad av Forum Fastighetsekonomi med förutsättningen att hälften av bostadsarean skulle upplåtas med hyresrätt. Forum Fastighetsekonomi har på uppdrag av regionstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att uppdatera tidigare värdebedömning utifrån ändrade förutsättningar, dvs fri upplåtelseform på lägenheterna.

 

Detaljplan för Visby Sotaren 1-3 mfl,  samråd

Planförslaget för del av Visby Sotaren 1-3 mfl tillstyrks med följande tillägg:

Uppdraget att pröva möjligheterna till detaljhandel inom en större del av planområdet redovisas inte på ett tydligt sätt. Regionstyrelsen anser att planförslaget bör innehålla ett tydligare resonemang kring detta uppdrag i förhållande till utfallet av planarbetet. Den ekonomiska kalkylen kring hur ett genomförande påverkas av att markanvändningen begränsas till huvudsakligen verksamheter (ej handel) bör utvecklas och förfinas.

Regionstyrelsen beslutade 2016-06-16 att godkänna förstudien (startpromemorian) för kvarteret Sotaren och ge byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en detaljplaneläggning av området. Bakgrunden till förstudien var ett behov hos befintliga verksamhetsutövare (Växthuset Linds och Sweprod) att ges möjligheter till utveckling av sina verksamheter och som en del i detta tillskapa mark för småindustri, verksamheter och viss handel.

 

Friköp av tomträtt Gotland Visby Blixten 7

Regionstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Visby Blixten 7, genom friköp av tomträtten till tomträttshavarna, för en köpeskilling av 422 800 kronor.

 

Friköp av tomträtt Gotland Visby Jasminen 11

Regionstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Visby Jasminen 11, genom friköp av tomträtten till tomträttshavarna, för en köpeskilling av 475 900 kronor.

 

Visby Järnvägen 4 köpeavtal

Regionstyrelsen beslutar att godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpeavtal avseende överlåtelse av fastigheten Visby Järnvägen 4 till Gillöga AB för en köpeskilling av 12 800 000 kronor.

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14 att utse Gillöga AB som vinnare i markanvisningstävlingen avseende kv Järnvägen 4. Exploatören har nu för avsikt att genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att godkänna markanvisningsavtal och exploateringsavtal.

 

Markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpekontrakt Visby Signallottan 1, Hemsehem AB

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättade markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt köpekontrakt för fastigheten Visby Signallottan 1 med Hemsehem AB,  samt att godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Signallottan 1 till Hemsehem AB för en köpeskilling av 10 400 000 kronor.

 

Tilldelning dubbel markanvisning

Regionstyrelsen beslutar att tilldela alla tre fastigheterna Visby Kopparslagaren 1, Klinte Odvalds 1:35 samt Hemse Talgoxen 3 till Österled Fastighets AB som ett resultat av genomförd markanvisningstävling, att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett markanvisningsavtal med exploatören, till villkor och pris redovisade i inlämnat förslag.

Regionfullmäktige har beslutat att Region Gotland ska stimulera bostadsbyggande över hela Gotland genom så kallad dubbel markanvisning. Detta innebär att man erbjuder fastigheter i paket – för att få bygga i ett attraktivt läge i Visby måste man också bygga på landsbygden. Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra ett försök med dubbel markanvisning i ett pilotprojekt.

 

Motion. Kontroll för upptäckt av tidig prostatacancer

Regionstyrelsen anser att motionen är besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Eva Pettersson (SD) yrkar i motion Prostatacancer på att det införs kontinuerlig kontroll av män för att upptäcka prostatacancer på ett tidigt stadium. 2018-02-12 presenterade Socialstyrelsen en remissversion av rekommendationer och bedömningsunderlag för screening av prostatacancer. Socialstyrelsens rekommendation är att hälso- och sjukvården inte erbjuder screening för prostatacancer. Avgörande för rekommendationen är att nyttan med screeningen inte tydligt överstiger de negativa effekterna på befolkningsnivå. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att Region Gotland bör avvakta Socialstyrelsens slutliga rekommendationer om screening för prostatacancer. Regionstyrelseförvaltningen ställer sig bakom bedömningen.

 

Motion. Överhettad bostadsmarknad är till skada för öns utveckling

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen.

Ledamoten Hannes Müller har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger regionens jurister i uppdrag att undersöka vilka lagliga möjligheter det finns för att förhindra eller försvåra att bostadsfastigheter omvandlas till fritidshus åt personer bosatta annorstädes. Regionstyrelseförvaltningen erinrar om att det tidigare fanns en förköpslag (1967:868) som medgav kommunala förköp bland annat i syfte att förhindra omvandlingen från permanent till fritidsboende. Den upphörde dock sista april 2010.

 

Medborgarförslag. Bygg ett Tropical Island motsvarande det utanför Berlin

Medborgarförslaget avslås.

Lisa Hammar har 2017-10-05 inkommit i ett medborgarförslag till Region Gotland att bygga ett ”Tropical Island” motsvarande det utanför Berlin. Tropical Island är Europas största inomhusanläggning belägen i en före detta flyghangar ca 60 kilometer utanför Berlin. Anläggningen har bland annat regnskog, sandstrand, ett stort antal pooler, barer och restauranger. Den kostade ca 98 miljoner euro i investeringar. Förslagsställaren anser att en sådan anläggning skulle locka besökare till Gotland året runt samtidigt som det skulle lösa behovet av badhus för invånarna.

Det pågår just nu en förstudie kring hur ett nytt badhus på Gotland ska utformas. I studien ingår att ta fram de behov som finns ur många olika perspektiv, däribland Region Gotlands egna rörande simskola, hälso- och sjukvård. Behoven som idrottsföreningarna och besöksnäringen har skall också beaktas. Resultatet av förstudien är ännu inte klart men helt klart är ändå att ett badhus som kräver den typ av investeringar och besöksantal motsvarande Tropical Islands, inte kan vara aktuellt för Gotland. Detta grundat främst på investeringskostnaden i förhållande till antalet invånare, men också på orimligheten i det stora antalet besök som en sådan anläggning skulle kräva.

 

Information. Handlingsplan för genomförande av regional mat- och livsmedelsstrategi

Regionstyrelsen fick information om handlingsplanen.

”En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025” beslutades i oktober 2016 av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län. Strategin slår fast en gemensam väg framåt i syfte att utveckla och stärka området för mat och livsmedel.

Området är, tillsammans med besöksnäringen, ett av Gotlands två styrkeområden, vilka pekades ut i styrdokumentet ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020”. Grundsynen i strategin är att området för mat och livsmedel är ett system med olika led (kund, handel, förädling och primärproduktion) och en rad olika aktörer som alla är viktiga för att skapa tillväxt. Utvecklingen måste utgå ifrån krav och behov från hela systemet, liksom även från samhällets behov och marknadsbehov.

Denna första version innehåller 46 aktiviteter - konkreta aktiviteter under genomförande eller i planeringsfas, såväl som aktiviteter som i dialog inom mat- och livsmedelssystemet behöver konkretiseras inför nästa steg.

 

Information. Uppdrag och erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

Regionstyrelsen fick information om uppdraget och erbjudandet.

Regeringen har uppdragit respektive erbjudit åt angivna länsstyrelser, landsting, samverkansorgan, samt en kommun att, som regionalt utvecklingsansvariga, i respektive län genomföra insatser för nationella livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå under 2018. För ändamålet har erbjudits högst 2 miljoner kronor per aktör(län).

Erbjudandet, som på det övergripande planet avser att bidra till samverkan, matchar väl de regionala behoven som i den regionala mat- och livsmedelsstrategin har ett tydligt fokus på ökad samverkan och samarbete.

 

Val till bolag och stiftelser - tjänstemän

Regionstyrelsen beslutar att utse Anna Derwinger-Hallberg till ledamot i styrelsen för ICLD, Angelica Andersson Fihn och Karin Winsnes till ledamot i styrelsen Gotlands Filmfond AB och Lina Holmgren till ledamot i styrelsen för Science Park Gotland AB.

 

Val av ersättare kultur- och fritidsberedningen

Regionstyrelsen utser Oscar Lindster (S) som ersättare i kultur- och fritidsberedningen.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 26 april 2018
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?