Kontakt

Annika Nyström Karlsson, projektledare för projektet Tillgängliga lärmiljöer
Telefon: 0498 – 26 32 39
E-post: annika.nystrom-karlsson@gotland.se

Malin Munkhammar, tillgänglighetssamordnare för tillgängliga lärmiljöer
Telefon: 070 – 083 22 65
E-post: malin.munkhammar@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Utbildningsmaterial för arbete med tillgänglig utbildning

Projektet kring tillgängliga lärmiljöer

Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Här beskrivs det projekt Region Gotland arbetat med mellan 2018 och 2020 för att göra utbildningen mer tillgänglig för alla.

Projektet "Tillgängliga lärmiljöer" startade 2018 och har finansierats samt genomförts i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Projektet avvecklas i mars 2020. Arbetet med och implementeringen av tillgängliga lärmiljöer fortsätter i de ordinarie verksamheterna.

Varför Region Gotland arbetar med tillgängliga lärmiljöer

Grundskolechef Torsten Flemming berättar i filmen nedan om hur och varför Region Gotland arbetar med att göra skolorna mer tillgängliga för alla.

 

Vad innebär tillgängliga lärmiljöer och tillgänglig utbildning?

 • Med tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska och sociala perspektiv är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar.
 • För att nå målet, att fler elever ska klara grundskolan och sin gymnasieutbildning, genomför Region Gotland en bred och genomgripande satsning på att förbättra  lärmiljöerna.
 • Satsningen på tillgängliga lärmiljöer handlar om att stödja förskola, grundskola och gymnasieskola i detta utvecklingsarbete. Det görs genom att utbilda lärare, rektorer och ledningen för Region Gotlands skolverksamheter. Utbildningen ger kunskap och metoder för att systematiskt värdera vilka områden som verksamheterna behöver utveckla och förbättra.
 • Förbättringarna ska möjliggöra för alla barn och elever att klara sin skolgång, särskilt  barn och elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med lång och problematisk skolfrånvaro samt de med psykisk ohälsa kopplat till funktionsnedsättningar.

Exempel på det praktiska tillgänglighetsarbetet i skolorna

Ann-Sofie Lindgren, rektor för Fole och Stenkyrka skola, berättar om hur de arbetat med satsningen på att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

 

Sofie Boman, förstelärare på Södervärnskolan, berättar i filmen nedan om hur de arbetat med satsningen på att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

 

Filmtävling: Tillgängliga lärmiljöer - den bästa skolan för alla

Vintern 2019/2020 arrangerades en filmtävling för att inspirera till att utforska och utveckla både elevernas delaktighet, deras lärmiljöer och media- och informationskunnighet.

Film är ett verktyg som möjliggör för människor oavsett ålder och språk att berätta och dokumentera sin omgivning. Två utav kriterierna för de tävlande var därför att:

 • Filmen kan ha ljudeffekter, musik, text, symboler, teckenspråk och animationer.
 • Filmen ska helst vara utan talad dialog eller ha max tre talade repliker. Om ni använder repliker ska de vara textade.

Tal- och språkklassen årskurs 4-6 på Solbergaskolan vann med motiveringen:

"I sin film visar eleverna många olika praktiska lösningar som kan göra det lättare att trivas och lära sig i sin skola. Filmen kombinerar bild och musik på ett fint sätt. Samtidigt berättar den om elevernas engagemang och inspirerande ambassadörskap för den bästa skolan för alla."

Här kan ni se det vinnande bidraget:

 

Projektet "Tillgängliga lärmiljöer" finansieras och genomförs i samarbete mellan Specialpedagogiska Myndigheten (SPSM) och Region Gotland.

Tillvägagångssätt

Arbetet med tillgängliga lärmiljöer har delvis drivits i projektform, men utvecklingsarbetet inleddes redan 2016, då det genomfördes en analys av elevernas måluppfyllelse. I analysen framkom att vissa elever löper ökad risk att inte nå läroplanens mål.

2017 genomfördes sedan den första utbildningsomgången i värderingsverktyget, med Region Gotlands förskolor.

Projektet "Tillgängliga lärmiljöer" startade 2018 och finansieras samt genomförs i samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Region Gotland.

Arbetet med och implementeringen av tillgängliga lärmiljöer fortsätter i de ordinarie verksamheterna. Projektorganisationen avvecklas enligt plan i mars 2020.

När projektet avslutas våren 2020 ska:

 • Lärare ha utvecklat sin undervisning, genom att använda nya metoder som grundar sig på genomförda värderingar av undervisningen.
 • Rektorer i förskola och skola systematiskt kartlägga och utvärdera vilka åtgärder och anpassningar som behövs för att göra verksamheterna tillgänglig för alla elever, med särskilt fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Skolhuvudmannen ska ha en ökad kunskap om vilket stöd rektorer behöver för att skapa tillgängliga lärmiljöer samt vilka prioriteringar som behöver göras avseende resurser och kompetens.

Mål för perioden mars 2019 - mars 2020

 • Rektorer i förskola och skola ska sammanställa kartläggningar och göra analyser av verksamheten.
 • Anpassningar i lärmiljön genomföras utifrån analysen, dels skolgemensamt men också arbetslagsvis.
 • Avdelningschefer delges utvärderingar som underlag till förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.
 • Elevernas delaktighet i tillgänglighetsarbetet synliggöras.
 • Huvudmannens arbete tillgänglighetsgranskas. Förändringar ska ske utifrån granskningen och som ett resultat av verksamheternas underlag till det systematiska kvalitetsarbetet.

Fortsatt mål och kontinuerligt arbete

Arbetet med och implementeringen av tillgängliga lärmiljöer fortsätter i de ordinarie verksamheterna.

Det genomgående och fortsatt mål är ökad måluppfyllelse och ökad kunskap om arbetssätt, genom att skolpersonalen fortsatt använder och implementerar det arbetssätt man lärt sig.

Aktiviteterna inom projektet är genomförda och projektetorganisationen avvecklas enligt plan i mars månad 2020.

 

 • 240 förskolechefer, rektorer och nyckelpersoner har genomgått den webbaserade uppdragsutbildningen "En tillgänglig utbildning - Så gör vi det möjligt".
 • De som genomgått utbildningen har tagit fram en implementeringsplan för den egna verksamheten.
 • Förskolechef/rektor har gjort en mötesplanering för arbetslagen grundad på implementeringsplanen. Gemensamma kartläggningar och analyser har genomförts med hjälp av ”Tillgänglighetsverktyget”.
   

Följande personer ingår i styrgruppen för projektet Tillgängliga lärmiljöer:

 • Bo Eriksson, chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
 • Lena Gustavsson, chef för förskolan
 • Torsten Flemming, chef för grundskolan
 • Lena Nordström, chef för gymnasiet och vuxenutbildningen
 • Siv Bendelin, chef för särskolan
 • Maria Benczy, chef för barn- och elevhälsan