Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Medarbetare i den gotländska hälso- och sjukvården som gör skillnad varje dag

Kostnaderna för inhyrd personal minskar

Publicerad 2018-04-18 11:53
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt och beslutade bland annat om en uppdaterad handlingsplan för att minska beroendet av inhyrd personal i hälso- och sjukvården.

Delårsrapport 1-2018
Se separat pressmeddelande 17 april 2018: https://www.gotland.se/99491

Gotland stödjer Socialstyrelsens rekommendation att inte erbjuda screening för prostatacancer
I sitt remissyttrande ställer sig hälso- och sjukvårdsnämnden bakom Socialstyrelsens förslag till rekommendation om att inte erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan kompletterande test före vävnadsprovtagning. Nämnden gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur verksamheten med PSA-testning kan struktureras och eventuellt kompletteras med tilläggsdiagnostik.

Uppdaterad handlingsplan oberoende hyrpersonal
Som tidigare redovisats i separat pressmeddelande minskar kostnaderna för hyrsjuksköterskor under årets tre första månader. Nämnden antog idag förvaltningens reviderade handlingsplan för oberoendet av inhyrd personal. I anslutning till handlingsplanen är också delmål satta för att nå målet ”oberoende av hyr” till den 1 januari 2019. För sjuksköterskor i slutenvården är delmålet satt till 50 procent färre pass för inhyrda sjuksköterskor till den 1 oktober 2018 jämfört med samma period 2017. För läkare i primärvården är delmålet satt till att det den 31 december 2018 ha 12 procent färre inhyrda distrikts-läkarveckor jämfört med helåret 2017.
- Det är högst prioriterat att fortsatt minska beroendet av inhyrd personal med oförminskad kraft. Förutom ekonomin påverkar det även arbetsmiljön och kontinuitet i vårdkontakter på ett positivt sätt. Vi är på god väg men har en bra bit kvar, säger Stefaan De Maecker (MP), ordförande för nämnden.

Förnyad upphandling i Framtidens vårdinformationsmiljö
I det inledande arbetet med upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö har det uppdagats behov av förtydliganden av ställda krav i upphandlingsunderlaget. Därför har Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gotland och Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting beslutat att avbryta den pågående upphandlingen av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd för Framtidens vårdinformationsmiljö och att inleda en ny upphandling.

Behov av investering för att garantera gasleverans till lasarettet
För att säkra reservkapacitet för andningsoxygen på Visby lasarett beslutade nämnden att begära investeringsmedel från Regionfullmäktige. Detta genom att skjuta till 3 miljoner kronor i investeringsmedel för en reservanläggning för leverans av andningsoxygen och andningsluft till Visby lasarett, utöver de investeringsmedel som hälso- och sjukvårdsnämnden begärt i Strategisk plan och budget 2019-2021.