Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ortopedverksamheten på Visby lasarett fick Region Gotlands Förnyelsepris 2017

Delårsrapport 1: God och tillgänglig vård och minskade hyrpersonalkostnader

Publicerad 2018-04-17 08:54
Hälso- och sjukvårdens delårsrapport 1 har sammanställts. I den redovisas några viktiga händelser under 2018 så här långt samt en första årsprognos.

Bilden ovanför är från årets upplaga av Region Gotlands Förnyelsedag där ortopedverksamheten på Visby lasarett tilldelades "Förnyelsepriset 2017".

God och tillgänglig vård

Gotländsk sjukvård placerar sig högt i nationell jämförelse bl.a. avseende kvalitet och tillgänglighet. Flertalet patienter upplever att de får ett gott bemötande på öns vårdcentraler. De flesta av patienterna är också nöjda med de sätt de kan komma i kontakt med vårdcentralen och anser att de får komma till läkare inom rimlig tid visar resultaten av den senaste nationella patientenkäten i primärvården från SKL.

Minskade kostnader för hyrsjuksköterskor

Efter första kvartalet har användandet av hyrsjuksköterskor halverats jämfört med samma period förra året, vilket är mycket glädjande. Därmed håller det förbättrade bemanningsläget från i höstas i sig på sjuksköterskesidan. Totalt har kostnaden för all hyrpersonal minskat med 12 procent, nästan 2 miljoner kronor lägre kostnad jämfört med första kvartalet 2017. Att minska behovet av hyrpersonal kräver stora ansträngningar från vårdens medarbetare.

- Det görs ett fantastiskt arbete för att minska beroendet av inhyrd personal. Både på kort och på längre sikt kommer minskat behov av hyrpersonal att gagna alla, ekonomiskt, arbetsmiljömässigt och kvalitetsmässigt för patienterna, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).

Fortsatt utveckling

Under perioden har fler standardiserade vårdförlopp införts i cancervården och nya arbetssätt införts till syfte att patienter som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut, förutsatt tillskott av medel från Regionfullmäktige, att ny verksamhet inom hjärtsjukvård ska inrättas på Visby lasarett. Etableringen innebär att patienterna snabbare kan erbjudas undersökning och behandling, vilket minskar risken för komplikationer och bestående men.

Många patienter som behövt sjukvård under årets början

Antalet fall med influensa, vinterkräksjuka och halkrelaterade olycksfall har varit många under årets första månader. Även många medarbetare insjuknade vilket inneburit att arbetssituationen stundtals varit ansträngd. Situationen avspeglas i högre övertidsuttag än samma period föregående år. 

Ny utrustning ger förutsättningar för snabbare bedömning

Projektet ”Våld i nära relationer” hösten 2017 möjliggjorde en investering till Ortopeden av en enklare ultraljudsutrustning, där man snabbt och med lätthet kan göra preliminära bedömningar av t.ex. akuta svullnader och blåmärken. Under årets första månader har utrustningen börjat användas.

Prisförhandling med Karolinska universitetssjukhuset

Under perioden har omförhandlingsklausulen i avtalet med Karolinska universitetssjukhuset lösts ut på grund av kraftig icke-aviserad prishöjning. Efter förhandling har överenskommelse träffats.

Helårprognos

Periodens resultat är -16,2 miljoner kronor. Helårsprognosen är efter mars månad -25 miljoner kronor. De betydande statsbidragen inte är medtagna i resultatet än. Prognosen innehåller avvikelser inom utomlänsvården och arbetskraftskostnader:

  • Utomlänsvården, - 20 miljoner. Flera mycket kostsamma vårdtillfällen under årets första tre månader, samt kännedom om ytterligare kostsamma vårdtillfällen vars utfall kommer senare ger en bedömning att utomlänsvården kommer att överskrida budget med ca 20 miljoner.
  • Arbetskraftskostnader, - 25 miljoner. Då hälso- och sjukvården fortfarande är beroende av hyrpersonal även om inhyrningen minskar, är bedömningen att den personalbudget som är lagd för ordinarie personal inte kommer att täcka hela kostnaden för hyrpersonal. Samtidigt beräknas ca 20 miljoner av de statliga satsningarna som riksdagen beslutat om finansiera redan planerat och nödvändigt utvecklingsarbete. Till stor del handlar detta om personalkostnader. Då hälso- och sjukvården på Gotland har identifierat utvecklingsområden som stämmer väl överens med det som staten vill ska utvecklas inom vården leder inte allt utvecklingsarbete i linje med statsbidragen till ökade kostnader och beräknas därför ge ett nettoöverskott.

- Det är glädjande att se att vi kan upprätthålla en god vård även i ett ansträngt läge som det var under årets början. Vi blir samtidigt påminda igen om att vi saknar en nödvändig buffert för att kunna hantera svåra förhållanden. Många dyra vårdtillfällen och en tuff influensa är inget som inträffar varje år, men när det sker behövs ekonomiska marginaler vilket vi inte har, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).

- Delår 1 innehåller en hel del osäkerhet och det är tydligt att förvaltningen målmedvetet måste fortsätta med de aktiviteter som redan är igång samt identifiera nya arbetssätt för att minska kostnadsutvecklingen och fortsatt leverera en god vård. Det är fantastiskt roligt att vi äntligen ser tydlig effekt av arbetet mot oberoendet av inhyrd personal, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar.