Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2018-03-22 16:31
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 22 mars. Bland annat beslutade styrelsen att upphandla badverksamhet i Fårösund samt att införa märkningen ”Kranmärkt” där det är relevant.
Kallelse med handlingar finns här: www.gotland.se/98617
 

Årsbokslut 2017. Regionstyrelseförvaltningen

Rapporten godkänns.
Årets resultat uppgår till 24,3 mnkr. En avgörande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 53 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019. För 2018-2019 återstår 26 mnkr.
 

Begäran om kompletteringsbudget 2018

Regionstyrelsen beslutar att bevilja 31 619 000 kronor i kompletteringsbudget för regionstyrelseförvaltningen för 2018.
Regionstyrelseförvaltningen begär 31 619 tkr i kompletteringsbudget 2018. De medel som begärs utgår från kvarvarande investeringsanslag i budget 2017. Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2018 (36 900 tkr) och beslutad exploateringsbudget (67 800 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2018, efter beviljad komplettering, till 136 319 tkr.
 

Årsrapport 2017 - politikerorganisationen

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Det samlade resultatet för 2017 är 1,1 mnkr. Överskotten för regionfullmäktige och regionstyrelsen (0,2 resp. 1,3 mnkr) hänförs i huvudsak till budgetposten för representation. För regionstyrelsens del tillkommer även överskott i kostnader för resor och utbildning av förtroendevalda vars budgetpost i huvudsak utnyttjas året efter ett val. För överförmyndarnämnden slutar året med ett underskott på -0,4 mnkr. Resultatet beror främst på att kostnaden för ställföreträdare ökat och att inte full täckning erhållits från Migrationsverket för kostnader kopplat till ensamkommande flyktingbarn.
 

Årsrapport 2017 – kultur- och fritidsförvaltningen

Rapporten godkänns. Kultur- och fritidsnämndens resultat för 2017 visar på ett överskott om 1,1 miljoner kronor. Nämnden och förvaltningen upphörde den 31 december 2017.
 
Förlängning av markanvisningsavtal avseende fastigheten Fleringe Smiss 1:9, del av. Kvarnen i Ar
Regionstyrelsen beslutar att godkänna 12 månaders förlängning av det upprättade markanvisningsavtalet, det vill säga till och med 2019-04-07.
Regionstyrelsen beslutade 2016-04-07 att utse Bästeläsk i Ahr AB som vinnare i markanvisningstävling gällande Kvarnen i Ar. Parterna enades om att teckna ett markanvisningsavtal för det aktuella området, del av Fleringe Smiss 1:9. Företaget har för avsikt att i lokalerna bedriva läsktillverkning samt öppnar för att även bedriva annan publik verksamhet såsom café och konferens.
Markanvisningsavtalet undertecknades av exploatören 2017-03-21. Nu har exploatören återkommit med en förfrågan om förlängning då man ännu ej kommit igång med det arbete som enligt avtalet åligger exploatören.
 

Medborgarförslag. Sänkt kommunalskatt för att uppnå 65 000 invånare på Gotland

Förslaget avslås.
Ett medborgarförslag har inkommit om att skatten bör sänkas till Sveriges lägsta då det skulle locka fler att bosätta sig på Gotland. Den lägsta skattesatsen är 29,19 procent vilket skulle innebära en sänkning med 4,41 skattekronor.
Omräknat i intäkter motsvarar det ca 440 mnkr. För att bibehålla den intäkt Region Gotland har idag betyder det att befolkningen skulle behöva öka med mellan 4 500 och 5 000 invånare. En sådan befolkningsökning skulle med största sannolikhet innebära att verksamheten i vissa avseenden behöver utökas vilket skulle medföra kostnader som det då inte finns täckning för.
De tre senaste åren har befolkningen ökat med 1 291 invånare vilket har varit en bra utveckling.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ska avslås. Att minska intäkterna så radikalt som detta skulle innebära utan att vara säker på en så stor befolkningsökning skulle inte vara ekonomiskt försvarbart och skulle kunna medföra behov av stora neddragningar i verksamheten.
 

Motion. Minska konfliktytor genom bättre planering av markanvändning

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Isabel Enström (MP) m.fl. har inkommit med en motion 2017-03-02.
Motionens yrkande är att Region Gotland tar initiativ till att tillsammans med SGU, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och eventuellt Havs- och vattenmyndigheten återuppta arbetet med att få fram en plan för framtida markanvändning på Gotland i syfte att minska konfliktytorna i samband med planer på att öppna nya kalkbrott. Bakgrunden är behovet av att kunna förena storskalig stenindustri på Gotland med övriga samhällsintressen som tillgång till vatten eller natur- och kulturvärden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår avslag för motionen för att:
 
  • förslaget överstiger intentionerna och kraven som plan- och bygglagen ställer på den kommunala översiktliga planeringen, varför inte enbart kommunala skattemedel kan finansiera en dylik utredning,
  • genomförandet skulle kräva stora insatser från ett antal andra myndigheter och instanser, såväl ifråga om upphandlade undersökningar och egna bidrag med personella och ekonomiska resurser,
  • genomförandet av ett projekt av denna omfattning inte kan planeras och genomföras inom Region Gotland utan tillförande av kraftigt utökade resurser för personal och budget hos berörda förvaltningar.
 

Motion. Bygg p-däck invid lasarettet. Eva Nypelius och Lars Thomsson (C)

Regionstyrelsen beslutar, efter votering 8-7, att motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
I en motion angående lasarettets parkering från Eva Nypelius och Lars Thomsson, Centerpartiet, beskrivs situationen under senare år som problematisk. Motionärerna menar att det ofta är fullt eller näst intill fullt vid parkeringen, vilket leder till stora problem både för patienter som skall passa sina besökstider och för personalen som skall jobba.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i den bedömning som gjort av tekniska nämnden. Nämnden påpekar att arbete med en parkeringsstrategi för Gotland pågår. Det förslag till parkeringsstrategi som arbetats fram är för närvarande på remiss.
 

Årsredovisning och bokslut 2017

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att årsredovisningen för 2017 fastställs.
Årets resultat uppgår till 151 mnkr vilket överstiger regionens finansiella mål på två procent av nettokostnaderna. Kvarvarande del av tidigare års underskott har nu helt återställts. Det goda resultatet gav en möjlighet att reservera medel till resultatutjämningsreserven på 37 mnkr. Balanskravsresultatet 2017 uppgår, efter reserveringen, till 99 mnkr.
 

Fördelning av ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer fördelas enligt följande:
- 85 procent utgår till respektive verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden beroende på den nyanländes ålder.
- 5 procent avräknas och tillfaller regionstyrelsen och tekniska nämnden.
- 5 procent avräknas och tillfaller regionstyrelsen, kultur- och fritidsverksamheten
- 5 procent avräknas och tillfaller socialnämnden
Vid val av insats ska integrationsstrategin vara styrande.
Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer (etableringsersättning) är en schablonersättning som tillfaller bosättningskommunen i 24 månader från att den nyanlände fått uppehållstillstånd. Regionstyrelsen tog beslut 2017-02-02 om hur den här ersättningen ska fördelas mellan olika verksamheter. Det beslutet behöver nu revideras bland annat på grund av att kultur- och fritidsverksamheten splittrats.
 

Överföring av resultat 2017

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att upprättat förslag till överföring av resultat från 2017 fastställs.
Eget kapital för kultur- och fritidsnämnden avslutas och uppgår i regionens totala egna kapital.
 

Pensionsmedelspolicy för Region Gotland

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att förslag till ”Pensionsmedelspolicy för Region Gotland” antas att gälla från och med ingången av år 2018 och ersätter ”Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Region Gotland” som antogs av regionfullmäktige 2012-06-18.
Förutsättningarna på de finansiella marknaderna har förändrats mycket de senaste åren. Räntorna ligger nu på historiskt låga nivåer till skillnad från när gällande placeringspolicyn antogs vilket gör att policyn behöver revideras för att uppnå en effektiv förvaltning av pensionsmedlen.
 

Behov av boende för äldre, personer med funktionsnedsättning och andra grupper – begäran om komplettering

Regionstyrelsen beslutar att godkänna begärda kompletteringar enligt regionstyrelseförvaltningens redogörelse.
Regionstyrelsen behandlade 2017-02-02 ett ärende (RS§6) som hade sin grund i en skrivelse från socialnämnden, där regionstyrelsen uppmanades ge AB Gotlandshem uppdrag kring byggande av bostäder för personer med olika former av funktionsnedsättningar, beroendeproblematik, ungdomar i behov av stöd samt se över möjligheten att bygga trygghetsboenden.
Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till regionstyrelseförvaltningen för att komplettera ärendet enligt följande:
1. Uppdrag att ta fram förslag till nytt permanent regelverk avseende trygghetsboende (att ersätta nuvarande).
2. Uppdrag att se på möjligheten att skapa möjlighet att underlätta för externa aktörer att bygga anpassade bostäder överlag (inte bara för äldre).
3. Se över tidigare givna uppdrag från regionstyrelsen om att ta fram en plan för äldres boende med utgångspunkt i bostadsförsörjningsplanen.
 

Yttrande över revisionsrapporten Styrning och utvärdering av Region Gotlands miljöprogram

Regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande över revisionsrapporten lämnas till revisorerna. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under våren återkomma med förankrat förslag till handlingsplan enligt miljöprogrammet för den egna förvaltningens verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att inom denna mandatperiod ta fram en plan för uppföljning och utvärdering av miljöprogrammet.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av regionstyrelsens styrning och utvärdering avseende miljöprogrammet. Revisorernas sammantagna bedömning är att regionstyrelsen inte har en ändamålsenlig styrning av regionens samlade insatser utifrån miljöprogrammet.
 

Revidering av ”Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun 2010 – 2025”

Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelsen i uppdrag att inleda arbetet med revidering av ”Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010- 2025”, samt att fullmäktige beslutar att arbetet med revidering av översiktsplanen ska inledas januari 2019 och att medel för arbetets bedrivande får begäras i vanlig ordning vid kommande budgetprocess.
”Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025” antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010 och vann laga kraft den 15 juli 2010.
Översiktsplanen är ett dokument som sammanfattar en kommuns intentioner kring hur mark- och vattenområden inom kommunens territorium bör användas, för att på lämpligast sätt stödja kommunens strävanden och målsättningar inom olika områden.
 

Detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburgs hamn) - antagande

Planförslaget för del av Hamra Storms 2:4 godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Planområdet utgörs av del av fastigheten Hamra Storms 2:4 (Vändburgs hamn) och ägs av region Gotland. Området var under 2012 föremål för en markanvisningstävling och det framtagna planförslaget bygger på det vinnande förslaget. Planens syfte är att skapa förutsättningar för byggande av ett nytt attraktivt mindre kustsamhälle där offentliga mötesplatser blandas med privatboende. Planen lyfter ambitionen att skapa ett levande åretruntsamhälle med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet.
 

Tilläggsanslag för ledningsdragning i Västerhejde

Regionstyrelsen medger tekniska nämnden tilläggsanslag med 3,2 mnkr för bruttoinvestering vid ledningsdragning i Västerhejde. Investeringen ska finansieras helt via anläggningsavgifter. Driftskostnader finansieras via VA- taxan.
 

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro

Tekniska nämndens begäran om ett tillfälligt tilläggsanslag på 2,2 mnkr för 2018 bifalles.
Tekniska nämndens arbetsutskott begär 2,2 mnkr till driftsbudgeten för att anlägga en tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen. Då gångbron är en tillfällig lösning uppfyller den inte kraven för att betraktas som en investering.
 

Försäljning av Kasernen 2 samt utveckling av Campus Gotland

Regionstyrelsen beslutar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en avsiktsförklaring mellan Region Gotland, Uppsala Universitet Campus Gotland samt Uppsala Akademiförvaltning KB för utveckling av Campus Gotland. Avsiktsförklaringen ska finnas fastställd innan genomförande av eventuell direktförsäljning av fastigheten Visby Kasernen 2 till Uppsala Akademiförvaltning KB. Regionstyrelseförvaltningen får även i uppdrag att förbereda en direktförsäljning av fastigheten Visby Kasernen 2 till Uppsala Akademiförvaltning KB.
Eva Nypelius (C) yrkade på bifall till att regionstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en avsiktsförklaring som ska finnas fastställd innan genomförandet av en eventuell direktförsäljning, men avslag gällande uppdrag att förbereda en direktförsäljning. Anna Hrdlicka (M) och Johan Thomasson (M) instämmer i yrkandet. Beslut fattades efter votering 8-7.
För Gotlands utveckling och framtida tillväxt är Uppsala Universitet Campus Gotland en mycket viktig förutsättning och samarbetspartner. I syfte att på olika sätt utveckla och stödja verksamheten arbetar Region Gotland på ett flertal olika sätt. I januari i år sålde regionen fastigheten Visby Kanonen 1 till Uppsala Akademiförvaltning. Visby Kanonen 1 inrymmer Almedalsbiblioteket men i huvudsak Campus Gotlands verksamheter. Uppsala Akademiförvaltning ser sitt fastighetsägande som långsiktigt vilket inkluderar att skapa en långsiktighet även för den största hyresgästen, Campus Gotland. För att ytterligare stärka en god relation med Campus Gotland vill regionen även sälja fastigheten Visby Kasernen 2 till Uppsala Akademiförvaltning. I byggnaden huserar en hyresgäst, Campus Gotland.
 

Motion. Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn

Regionstyrelsen avslår motionen med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

I en motion föreslår Lars Bjurström (V) en detaljplan över hamnområdet i
Klintehamn ska upprättas för en samlad planering som kan förena hamnverksamheten med andra intressen.
Regionstyrelseförvaltningen skriver att i den planering som nu pågår i Klintehamn ingår att ta fram strategier och mål för de verksamheter och funktioner som har betydelse för samhällets utveckling. Med utgångspunkt från dessa ska en samlad och gemensam vision för inriktningen av kommande detaljplaner tas fram. Detaljplaneringen avvaktar den övergripande planeringen av Klintehamn.
 

Motion: Nattbuss - för ett roligare Gotland

Motionen anses besvarad i och med att tekniska nämnden beaktar motionen i arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Alexander Jansson (C) har inkommit med en motion om att Region Gotland ska införa nattbussar på fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på landsbygden. Det ska göra det möjligt för landsbygdsboende att ta del av Visbys rika nöjesliv.
Tekniska nämnden gör bedömningen att införande av nattbussar inte är genomförbart med hänvisning till det ekonomiska läget inom verksamheten.
 

Motion: Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite

Regionstyrelsen avslår motionen med hänvisning till tekniska nämndens bedömning.

Lena Celion (M) har inkommit med en motion angående trafiksituationen i
Slite. I motionen framställs önskemål om att tekniska nämnden ska se över
skyltningen i parkområdet vid vägsträckan från avfarten Sjuströmmar fram till Slite stugby, att bättre skyltning beträffande maximal hastighet genomförs och att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser.
Tekniska nämnden har tidigare behandlat frågan, 2012-03-28.
Hastighetsmätningar har därefter utförts och teknikförvaltningen har bedömt att några hastighetsbegränsande åtgärder inte behöver genomföras.
Att övervaka hastighetsöverträdelser är en polisiär fråga. Upplevs det att hastigheten överskrids kan detta anmälas till polismyndigheten. Med anledning av detta har teknikförvaltningen i enlighet med delegation från tekniska nämnden beslutat att inte genomföra några ytterligare åtgärder vad avser trafiken på Strandvägen i Slite.
I oktober 2017 kontrollerade teknikförvaltningen att de skyltar som ska vara längs Strandvägen finns på plats, både för hastighetsbegränsningen och för campingförbudet.
 

Medborgarförslag. Flytta alla Region Gotlands sparade medel till Ekobanken och/eller JAK banken

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att medborgarförslaget avslås med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
Ett medborgarförslag har inkommit om att Region Gotland ska flytta alla sparade medel till Ekobanken och/eller JAK-banken.
Regionen har endast en avsättning av medel och det är den pensionsavsättning om totalt sett 102 miljoner kronor som hanteras enligt regionens policy för pensionsmedelsplacering. Enligt denna placeras inte medel på bankkonto utan i andra tillgångsslag såsom räntebärande värdepapper, aktiefonder, likvida medel och övriga tillgångar. Det finns i dagsläget inget motiv för regionen att flytta medel från de placeringar som är gjorda till bankkonto oavsett bank.
 

Återrapportering av regionens jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv

Regionstyrelsen tar emot regionstyrelseförvaltningens rapport om resultatet av de åtgärder om regionens jämställdhetsarbete som har skett och sker.
Förvaltningarna arbetar med flertalet av de aktiviteter som finns i jämställdhetsplanen. Genomgående för alla förvaltningar är att det pågår arbete som ska bidra till att sjuktalet inte överstiger 4,5. Ett mål under året har varit att sjuktalet ska stagnera vilket har uppnåtts då sjuktalet sjönk till 5,8 (2017) från 5,9 (2016).
Samtliga förvaltningar arbetar aktivt och kontinuerligt med att säkerställa att det inte förekommer osakliga löneskillnader på grund av kön. Utifrån #metoo-uppropet aktualiserades regionens riktlinje mot kränkande särbehandling och alla förvaltningar har genomfört eller planerar aktiviteter under 2018 där riktlinjen ska diskuteras och göras känd för alla medarbetare.
 

Uppföljning Internationell samverkan 2017

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger till handlingarna.
Regionfullmäktige antog i mars 2017 en internationell strategi för Region Gotland 2017-2020. Enligt strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas till regionfullmäktige. Uppföljningen ska summera och tydliggöra det internationella arbetet som respektive förvaltning genomfört under året.
Internationella strategin syftar till ett mer resultat- och kunskapsinriktat arbete där fokus ligger på ökat lärande och kunnande i verksamheterna.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att arbetet med att förändra arbetsmetoden för internationell samverkan börjar få genomslag. Strategin har ännu inte varit på plats ett år men intresset att arbeta med utvecklingsarbete i samverkan med andra eller via externfinansiering har blivit mer frekvent. Flera av förvaltningarna nyttjar aktivt medlemskapen i de i strategin prioriterade internationella nätverken. Samhällsbyggnadsförvaltningen är ett tydligt exempel där omvärldsbevakning via nätverken har lett till nya kontakter och utvecklingsmöjligheter.
 

Länsrapporten - redovisningsåret 2017. Årsrapport enligt alkohol- och tobakslagen samt det ANDT-förebyggande arbetet

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger till handlingarna.
Den årliga sammanfattningen är baserad på årsrapporten från Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak till regionstyrelseförvaltningen utifrån den överenskommelse av verksamhet som avtalats.
I sammanfattningen kan man läsa att antalet ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd såväl som tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt till slutna sällskap har ökat jämfört med 2016. Vid utgången av 2017 fanns det 248 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland. Det är en ökning i jämförelse med 2016 (226 stycken).
Några negativa effekter i samband med serveringstillstånd till klockan 03.00 har inte kunnat påvisas. Polisen och tillståndsmyndigheten upplever att på vissa krogar är berusningsnivån alltjämt hög.
 

Verksamhetsuppföljning 2017 för biogas

Regionstyrelsen godkänner Verksamhetsuppföljning för 2017 samt ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utveckla nuvarande handlingsplan och återkomma med ytterligare konkreta åtgärder samt breda lösningar för att öka förbrukningen.
Biogas som fordonsbränsle är fortsatt ett mycket bra klimat- och miljöalternativ. Förbrukning på Gotland fortsätter att öka i viss utsträckning, men ökningstakten har avtagit. Med nuvarande och prognosticerad förbrukning kommer det att finnas oförbrukad förskottsbetald biogas för mellan 8,5-9,7 mnkr vid avtalsslut 2019-12-31.
Regionens egna biogasbilars körsträckor visar, i förhållande till tankad biogas, att ca 55 % av körningen sker på biogas, samma som 2016.
 

Information. Näringsdepartementets beslut gällande villkor för budgetåret 2018 regional tillväxt och kommunikationer samt Region Gotlands återrapportering 2017 till Näringsdepartementet angående genomförandet av det regionala tillväxtarbetet

Informationen godkänns.
Regeringen beslutade 2016-12-22 om villkor mm för regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Region Gotland överlämnar redovisning för år 2017 av genomförandet av det regionala tillväxtarbetet och användningen av medel ur anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder, inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.
 

Information. Hansadagarna 2025

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde 2018-04-10 ge förslag på fortsatt process gällande ett eventuellt genomförande av Hansadagarna 2025.
 

Förslag om ”Kranmärkning” av Region Gotlands arrangemang, möten och arbetsplatser

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige rekommenderar alla nämnder att införa ”Kranmärkning” av arbetsplatser och aktiviteter inom Region Gotlands verksamheter. Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete med teknikförvaltningen ansöka om ”Kranmärkning”.
Teknikförvaltningen föreslår att hela regionen ska ansluta sig till ”kranmärkt”. Regionstyrelseförvaltningen är positiv.
Märkningen ”Kranmärkt” startade som en kampanj i Göteborg, inom förvaltningen Kretslopp och Vatten inför stora publika arrangemang. Svenskt Vatten tog upp idéen och sprider ”kranmärkt” som en nationell hållbarhetsmärkning och ett ställningstagande för miljön, för verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Märkningen innebär att hela arbetsplatser och de möten och externa konferenser eller utbildningar som ordnas hålls helt fria från flaskvatten. ”Kranmärkt” är en hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, vilket innebär att anslutna verksamheter själva är ansvariga för att de följer kraven för märkningen.
 

Justering av taxa för kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att Visbykort plus och Förortskort plus införs för färdtjänstresenärer som gäller för både färdtjänst- och kollektivtrafikresor. Taxan för Visbykort plus och Förortskort plus föreslås vara samma som i kollektivtrafiken. Korten gäller endast kalendermånad.
Länskort plus sänks från 1,5 x Kollektivtrafikens taxa till samma kostnad som gäller för Länskort i den allmänna kollektivtrafiken. Beslutet träder i kraft den 1 april 2018.
Den som mellan 1 januari och 31 mars löst ett länskort plus och som endast åkt arbets- eller utbildningsresor kan retroaktivt få tillbaka mellanskillnaden
mellan länskort Plus och länskort, Visbykort eller förortskort.
 

Information. Medarbetarenkät 2017 Region Gotland

Regionstyrelsen godkänner informationen.
Medarbetarenkäten är en årlig undersökning för beskrivning av upplevelsen av arbete och arbetsmiljö bland medarbetarna i Region Gotland. Den ingår som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett verktyg för att utveckla regionen som en god arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang, trivsel, ansvar och arbetsglädje. En handlingsplan upprättas för varje arbetsplats utifrån enkätresultatet.
 

Information. Medarbetarenkät 2017 regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelsen godkänner informationen.
 

Upphandling av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund

Regionstyrelsen beslutar anta Gotlands Idrottscenter AB som leverantör av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund enligt direktiv beslutade av regionstyrelsen 2017-11-23.
 
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 22 mars 2018
Ansvarig för sidan: Peter Sandström

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?