Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-03-21 15:00
Idag, den 21 mars, har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat strategisk plan och budget för åren 2019-2021 och beslutade att begära investeringsmedel för byggandet av en ny skola i Visby.

BUN behandlade vid sitt sammanträde strategisk plan och budget, som ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2019-2021. Nämnden ska under planperioden minska kostnaderna med 14 miljoner kronor för år 2019 enligt ett tidigare beslut av regionfullmäktige.

BUN begär pengar för fler bar och elever. För år 2019 behövs en budgetförstärkning med 30,5 miljoner kronor utifrån prognosen på 506 fler barn och elever i i verksamheten i jämförelse med budget för 2018. Nämnden begär även om investeringsmedel för lokaler på 95 miljoner kronor[1] och IT- och kringutrustning 6,2 miljoner kronor för år 2019 samt en ramförstärkning på 2,4 miljoner kronor för att öka möjligheten för befintliga lärare att satsa på vidareutbildning mot bristområden. Nämndens förslag går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning. Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan.

Nämnden vill bygga ny skola
BUN beslutade även att begära om investeringsmedel med 135 miljoner kronor hos regionfullmäktige för en byggnation av en ny skola på fastigheten Visby Pjäsen 14, där Alléskolan ligger. Detta med anledning av att Visby växer och fler barn och elever som måste beredas plats i förskolor och skolor. Alléskolan ligger i en expansiv del av Visby och anses nödvändig att behålla. Skolan har stora behov av upprustning och anpassningar, men har samtidigt inte plats för samtliga av de elever som beräknas tillhöra upptagningsområdet inom något år. Nämnden beslutade också att begära tilläggsanslag för ökade driftkostnader med 9,6 miljoner kronor per år.

En tidigare förstudie utpekade två ytterligare alternativ i form av renovering och viss tillbyggnad av Alléskolan för att få plats med ventilationsanläggning och klara tillgänglighetsanpassning vilket skulle kosta 60 miljoner kronor, men även en renovering och med en något större tillbyggnad på 450 kvadratmeter till en kostnad av 71 miljoner kronor. BUN valde nybyggnation mot bakgrund av att en nybyggnation ger en fullt modern lärmiljö anpassad till dagens krav, men även möjlighet till en mer flexibel lokalanvändning. Den nybyggda skolan ska ge plats för cirka 350 elever, istället för som idag 210 elever.

Nämnden var inte enig i frågan. Centerpartiet och Moderaterna förordade alternativ tre – en renovering och tillbyggnad. Ärendet går nu vidare till regionstyrelsen och därefter regionfullmäktige för beslut.

Nämnden fick lägesrapport om arbetet med nyanländas lärande
Ledamöterna tog idag del av det pågående arbetet med att kring nyanländas lärande och de riktade, insatser som genomförts i samverkan med Skolverket för att stärka Region Gotlands förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet, för att säkra kunskapsresultaten. Bland annat har pedagoger fått fortbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och mottagningsorganisationen har förändrats.

Projektet kommer att avslutas i juni och under våren följs de olika insatserna upp på huvudmanna-, skolledar-, pedagog- och elevnivå. Cirka 700 nyanlända med annat modersmål än svenska beräknas finnas inom Region Gotlands utbildningsverksamheter från förskola till vuxenutbildning och SFI.

Nämnden tog del av tematisk verksamhetsuppföljning av skolutvecklingsarbetet
Verksamhetschefen för grundskolan Torsten Flemming berättade idag för nämnden om satsningen på karriärtjänster inom Region Gotland och om det skolutvecklingssarbete som pågår inom PRIO[2] vars fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om att stärka det kollegiala samarbetet (mellan lärare) och att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

För närvarande finns 72 förstelärare inom grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning vars uppdrag handlar om att arbeta med utvecklingsfrågor i en eller flera skolor beroende på behov eller har ett verksamhetsövergripande uppdrag. Försteläraruppdraget på Gotland löper under en tvåårsperiod och det genomförs en ny rekryteringsomgång under våren för perioden 2018-2020 med uppdragsstart höstterminen 2018.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser


[1] Varav 75 miljoner kronor för nybyggnation av skola i Visby

[2] PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation och är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad sedan år 2012. Gotland har deltagit sedan 2015 och just nu med tolv skolor.

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 21 mars 2018
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?