Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ballongsprängning ska etableras på Visby lasarett

Publicerad 2018-03-21 13:36
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt idag, den 21 mars. Bland beslutspunkterna fanns bland annat att PCI-verksamhet (ballongsprängning av hjärtats kranskärl) ska etableras på Visby lasarett. Dessutom antog nämnden den strategiska planen för 2019-2021.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag att ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för den strategiska planen 2019-2021 bygga upp en egen PCI-verksamhet (vidgning av hjärtats kranskärl) vid Visby lasarett.

En utredning som genomförts på uppdrag av nämnden visar att det årligen genomförs omkring 200 angiografier på Karolinska sjukhuset för gotländska patienter. Att bygga upp en PCI-verksamhet på Gotland skulle innebära att patienter snabbare får vård genom att inte behöva transporteras till Karolinska sjukhuset; det är bra för patienten, ekonomin och miljön. Att utveckla kardiologin på Gotland genom att införa PCI skulle medföra flera positiva effekter för verksamheten där rekryteringsbefrämjande, resurseffektivt samt utvecklande av kompetens särskilt lyfts fram.

En utmaning med en PCI-verksamhet på Gotland är sårbarheten då få medarbetare kommer att ha PCI-kompetens samt att upprätthålla den. Periodvis tjänstgöring på fastlandet kommer att behövas för läkare och sjuksköterskor. För att starta en PCI-verksamhet behöver särskild kompetens att krävas och investering i utrustning. Utrustningen för införande av PCI-verksamhet på Gotland bedöms till cirka 10 miljoner kronor.
Ärendet går vidare till budgetberedningen för slutligt beslut i regionfullmäktige.

Remissvar: Nämnden positiv till HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom Folkhälsomyndighetens underlag och förslag och har inga ytterligare synpunkter att tillägga avseende bedömningen av HPV-vaccination av pojkar. Nämnden anser att kompensation för de ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården måste ske.


Strategisk plan 2019-2021: Stora utmaningar och möjligheter
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården i Sverige är i ett intensivt skede och det innebära stora möjligheter och utmaningar också för hälso- och sjukvården på Gotland under planperioden. Tidigare medicinska landvinningar har bidragit till att medellivslängden ökat och fortsätter att öka.

Utvecklingen innebär också att sammansättningen av sjukdomstillstånd som hälso- och sjukvården kan behandla och följa upp förändras och andelen patienter med kroniska sjukdomar ökar. Samtidigt lever patienter med en eller flera kroniska sjukdomar med bibehållen god livskvalité trots sjukdomen på grund av den medicinska och medicintekniska utvecklingen.

I strategiska plan beskrivs stora utmaningar som hälso- och sjukvården på Gotland har att hantera. De är:

  • Hälso- och sjukvård med utgångspunkt från patienten
  • Hälso- och sjukvård på rätt nivå
  • En hälso- och sjukvård för alla
  • Systematisk verksamhetsutveckling
  • God kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården
  • Förmåga att hantera ökad digitalisering
  • Långsiktigt hållbar finansiering

I den strategiska planen beskrivs särskilt viktiga strategiska utvecklingsområden under planperioden för varje utmaning.

- Möjligheterna för patienter i form av allt bättre vård ser ut att fortsätta i framtiden vilket är fantastiskt. Det ställer stora krav på omställning och förändring inom sjukvården men innebär också behov av en ökad finansiering. Den här planen är väl genomarbetat för att kunna möta framtidens utmaningar, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).