Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-03-20 15:10
Idag den 20 mars har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat strategisk plan och budget för åren 2019-2021, en ombyggnation av folkhögskolans internatboende samt vilka gymnasieutbildningar som ska starta till hösten för eleverna i årkurs 1.

GVN behandlade idag strategisk plan och budget, som ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2019-2021. Nämnden ska under planperioden minska kostnaderna med fyra miljoner kronor för år 2019 enligt ett tidigare beslut av regionfullmäktige. På vilket sätt är ännu inte beslutat av GVN. Nämnden äskar om investeringsmedel för lokaler på 24,6 miljoner kronor och IT- och kringutrustning två miljoner kronor för perioden som helhet samt en ramförstärkning på 600 000 kronor för vidareutbildning av egen personal mot tydliga bristområden. Nämndens förslag går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning. Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan.

Nämnden överför pengar för att få förbättrad lönestruktur
GVN beslutade idag att överföra 556 000 kronor till regionstyrelsen för överföring till barn- och utbildningsnämnden för att kunna uppnå en mer önskad lönestruktur gällande osakliga löneskillnader. Obalansen i form av osakliga löneskillnader finns i större utsträckning i gruppen skolledare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde samt inom gruppen förskollärare i förhållande till manliga medarbetare i lärarkollektiven inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område.

Nämnden vill bygga om folkhögskolans internatboendet Nygårds
Internatboendet Nygårds vid Gotlands folkhögskola i Hemse har ett omfattande behov av renovering och modernisering. Därför har nämnden beslutat begära om investeringsmedel med 26 miljoner kronor för en nybyggnation av internatboendet hos regionfullmäktige. Förstudier har gjorts både när det gäller nybyggnationen och en renovering av boendet. Det senare har beräknats uppgå till cirka 26 miljoner kronor. Om regionfullmäktige tillstyrker investeringsmedlen kommer Gotlands folkhögskola stå för driftkostnaden av internatboendet inom den egna budgeten

Fristående Guteskolan får kompensation
Guteskolan AB har ansökt om att få samma kompensation som Region Gotlands gymnasieskolor fick för att täcka underskott på utbildningar som bedrevs under år 2014. Nämnden beslutade att ersätta Guteskolan med 468 185 kronor för budgetåret 2014, då kommunala gymnasieskolan bedrev följande utbildningar som fick budgettillskott: barn- och fritidsprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang och livsmedelsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. Kompensationen ges utifrån likavillkorsprincipen.

Klart med vilka gymnasieutbildningar som startar
GVN fastställde idag vilka program och inriktningar som startar för årskurs 1 på Wisbygymnasiet till läsåret 2018/19 och antalet utbildningsplatser i varje program. Detta utifrån utbildnings- och arbetslivsförvaltningens antagningsprognos som byggts upp utifrån hur eleverna valt i det preliminära gymnasievalet, hur det ser ut med deras behörighet till gymnasiet just nu, möjligheterna att ordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) för yrkesprogrammen samt kostnaden för utbildningsplatserna kopplat till organisatoriska brytpunkter.

Sökandestatistiken visar att 616 elever har sökt den kommunala gymnasieskolan i första hand inklusive obehöriga sökande och fastlandssökande (13 stycken). Av dessa saknar i nuläget 167 behörighet till det program de sökt. Nämnden beslutade att samtliga erbjudna utbildningar som erbjöds under gymnasievalet ska starta. Antalet antagningsplatser fastställdes till totalt 494 på Wisbygymnasiets 16 nationella program och riksrekryterande sjöfartsutbildningen. Åtta platser kommer att erbjudas inom programinriktat individuellt val för obehöriga sökande elever till naturbruksprogrammet. Omvalsperioden startar den 16 april, då sökande elever har möjlighet att ändra sina val. Det brukar vara cirka 100 elever som ändrar sina val.

GVN informerades under sammanträdet om det arbete som pågår beträffande Nationellt godkänd idrottsutbildning[1] (NIU) och Lokal idrottsutbildning[2] (LIU) på Idrottsgymnasiet. En minskning planeras av antalet idrotter inom NIU under perioden 2018-2020, från elva till fem. Inom LIU prövas ett gemensamt utbildningsspår som kallas träningslära för att möta efterfrågan från målgruppen elitsatsande ungdomar. Inom LIU utökas antalet idrotter för att göra det möjligt för fler elever att delta i undervisningen.

Samverkan ska utvecklas för att få fler i arbete eller studier
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har utrett hur arbetet mellan förvaltningarna kan förenklas och effektiviseras för att fler gotlänningar ska nå en egen försörjning och därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. I utredningsrapporten har man kommit fram till att ett så kallat Vuxkomp ska inrättas, som stödjer vuxna i att komma tillbaka i arbete och studier - där de båda förvaltningarna samarbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen. Den som söker försörjningsstöd ska slussas vidare till Vuxkomp och få stöd att utarbeta en plan och aktiviteter för att komma vidare till arbetslivet.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn


[1] Utbildningen omfattar 400-500 poäng i ämnet specialidrott och NIU är möjligt att söka endast för elever som väljer samhällsvetenskapsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet 

[2] Utbildningen omfattar 200 poäng i ämnet idrott och hälsa specialisering inom individuella valet

Nyheten har uppdaterats. Nämnden tog inget formellt beslut beträffande NIU och LIU. 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 29 mars 2018
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?