Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ris och ros till gotländska vårdcentraler

Publicerad 2018-03-13 10:23
Patienter får i minskande utsträckning träffa samma läkare när de behöver flera besök. Flertalet patienter upplever dock att de får ett gott bemötande på öns vårdcentraler. De flesta av patienterna är också nöjda med de sätt de kan komma i kontakt med vårdcentralen (per telefon, e-post eller besök) och anser att de får komma till läkare inom rimlig tid.

Det visar resultaten från den nationella patientenkäten i primärvården som Sveriges Kommuner och Landsting genomförde under 2017 och som redovisas idag. Resultaten pekar på lägre resultat jämfört med föregående undersökning och mellan Gotland och riket.

Inom området kontinuitet och koordinering anger patienterna att de inte får träffa samma läkare vid förnyade besök. Det finns också förbättringspotential när det gäller råd till patienter om vad man själv kan göra för att förbättra sin hälsa.

Hans Brandström, verksamhetsområdeschef för de vårdcentraler som drivs av Region Gotland ger följande kommentar till resultaten:
”Vi vet att kontinuitet är den avgjort viktigaste faktorn för patientnöjdhet och god kvalitet. Vi jobbar för att lösa detta. Främst genom att satsa på rekrytering av läkare.”

Bakgrund
Under hösten 2017 deltog samtliga landsting/regioner i en mätning i primärvården. På Gotland skickades cirka 1500 enkäter ut till slumpvis utvalda personer som hade besökt läkare på vårdcentral. Drygt 40 procent svarade på enkäten vilket är den högsta svarsfrekvensen bland deltagande landsting/regioner. Ett stort tack till alla som deltog i undersökningen.

Undersökningsföretaget CMA Research AB har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och landsting.