Kontakt

Annette Glover
Projektsamordnare
Telefon: 0498-26 94 35
E-post: annette.glover@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projektverksamhet
(medel för regionala tillväxtåtgärder)

Projektmedel är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Region Gotland har ungefär 26 miljoner per år i statligt anslag att bevilja till projekt som på olika sätt ska bidra till hållbar regional utveckling.

Med projekt menas avgränsade insatser med klart uttalat regionalpolitiskt mål och syfte. Projektet ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m m för att underlätta strukturomvandling och skapa en hållbar sysselsättning. Medlen kan alltså inte användas till att finansiera ordinarie åtgärder inom statlig eller kommunal verksamhet. Dessa statliga projektmedel kallas även "anslag 1:1".

Vem kan söka projektmedel?

Sökande kan vara offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer med flera. Enskilda personer eller företag kan normalt inte vara sökande. Innan ansökan görs ska kontakt tas med någon av Region Gotlands strateger.

Vad styr projektmedel?

Projektverksamheten styrs av reglerna i Förordningen (SFS 2017:583) om regionalt utvecklingsarbete samt förordningen (SFS 2003:596) om bidrag för projektverksamheten inom den regionala utvecklingspolitiken. Projekten bedöms och prioriteras utifrån överensstämmelsen med det regionala utvecklingsprogrammet för Gotland Vision Gotland 2025 och det regionala tillväxtprogrammet Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.

Viktigt

Innan en ansökan skickas in till Region Gotland, via www.minansokan.se, tar du kontakt med Region Gotlands strateger för dialog och diskussion om projektet.

Kontakta följande strateger:

Mats Jansson, besöksnäring, telefon 0498-26 95 23

Karin Winsnes, besöksnäring, telefon 0498-20 17 03

Malena Bendelin, landsbygd, telefon 0498-26 95 28

Petra Thunegard Gråberg, kompetensförsörjning, telefon 0498-26 92 13

Beata Afzelius, mat- och livsmedelsnäringarna, telefon 0498-26 90 06

Ansökan

Ansökan om projektmedel eller utbetalning gör du via www.minansokan.se

 

Kontakt för allmänna frågor om projektmedel

Annette Glover
Projektsamordnare
Telefon: 0498-26 94 35
E-post: annette.glover@gotland.se