Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlänningarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver

Publicerad 2018-03-06 09:47
Den årliga medborgarundersökningen Hälso- och sjukvårds-barometern visar att 88 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket placerar Gotland bland de främsta i undersökningen.

Gotlänningarna anser i större utsträckning än genomsnittet i riket att väntetiderna till vårdcentral och sjukhus är rimliga. Drygt två av tre instämmer helt eller delvis i att väntetiderna till vårdcentral är rimliga. Knappt två av tre instämmer helt eller delvis i att väntetiderna till sjukhus är rimliga.

Förtroendet för 1177 Vårdguidens råd och hjälp om hälsa och vård via telefon och webb är stort bland gotlänningarna. Dock är förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster lägre, vilket skulle kunna bero på att tjänsterna fortfarande är under utveckling på Gotland.

– Med hjälp av befolkningsundersökningen får vi en bild av hur hälso- och sjukvården uppfattas av gotlänningarna. Rapporten ger oss värdefull kunskap om behovet av fortsatta aktiviteter och utvecklingsområden avseende våra olika verksamheter inom hälso- och sjukvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar.

Undersökningen har genomförts av CMA Research AB på uppdrag av samtliga landsting och regioner.