Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tips och råd

Här kommer några tips på vad du som företagare kan tänka på för att minska ditt företags energianvändning och klimatpåverkan.

Minska företagets kostnader för energi och stärk konkurrenskraften

 • Med hjälp av en energikartläggning kan företagets energikostnader minska med 5–10 % på 2–3 års sikt. ­
 • Ju mindre energi företaget använder desto mindre känsligt blir företaget för skiftande energipriser.
 • Lägre energikostnader ökar konkurrensmöjligheterna både på den svenska marknaden och mot företag i andra länder.
   

Öka produktiviteten och effektiviteten i ditt företag

 • Vid byte till nya energieffektivare system är dessa ofta både tystare och renare. Arbetsmiljön förbättras genom till exempel bättre ventilation, belysning och rutiner.
 • Energieffektivisering kan få fler positiva effekter utöver energibesparingen. Till exempel minskade underhållsstopp och ökad produktivitet.
   

Öka företagets samhällsansvar och minska miljöpåverkan

 • Genom att arbeta med energifrågan minskar ditt företags fotavtryck på klimat och miljöområdet.
 • Allt fler företag vill ta ett samhällsansvar och bidra till klimat- och miljöarbetet.
   

Stärk företagets varumärke och förbättra image

 • Ett aktivt energi- och miljöarbete kan öka företagets attraktionskraft som arbetsgivare.
 • Genom att energieffektivisera föregår ditt företag med gott exempel och kan bli en inspirationskälla för andra företag.
   

Lev upp till både krav från kunder och lagar

 • Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete är företaget proaktivt och står rustat inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav.
 • Allt fler kunder och andra samhällsaktörer ställer miljökrav på leverantörer. Att arbeta med företagets energianvändning kan stärka företagets varumärke och ge marknadsfördelar.
 • Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete kan företaget lättare leva upp till miljöbalkens krav på energihushållning och användning av förnybara energikällor i första hand.