Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mer information om coachprogrammet

Programmet Coacher för energi och klimat är en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh).

I programmet, som är kostnadsfritt för deltagarna, kombineras enskild coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Genom att delta får företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du som deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas under programperioden. Varje år anordnas ungefär fyra träffar om totalt cirka tio timmar.

Utöver det kommer din insats bestå av att besvara frågor från coachen och att närvara vid en rundvandring i företaget.

Vad ingår i coachningsprogrammet?

Programmet består av enskild coachning och gruppträffar. I gruppen ingår gotländska företag från liknande verksamheter. 

Enskild coachning:

  • Energigenomgång med platsbesök av coach

  • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning

  • Coachning i genomförande av åtgärder

Gemensam coachning:

  • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör

  • Stöd inför framtagning av investeringsunderlag

  • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal

  • Platsbesök hos andra deltagande företag

  • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar

Programmets tre faser

Coachningsprogrammet pågår till och med 2019 och består av tre faser: rekrytering, programperiod och uppföljning. Programmet är uppdelat i två omgångar med en grupp per omgång och coach. Varje grupp består av cirka 20 företag. Den första omgången sträcker sig från januari 2018 till december 2019 och den andra omgången från januari 2019 till december 2019.

Vilka kommuner har en coach för energi och klimat?

Cirka 130 kommuner har via Energimyndigheten och det nationella regionalfondsprogrammets finansiella stöd, ansökt om att anställa en coach. Gotland är en av dessa kommuner och ditt företag har därför möjlighet att få hjälp med energicoachning.

Välkommen att ta kontakt med:

Anna Bäckstäde, Energi- och klimatrådgivare samt energicoach på telefon: 0498-26 91 76 eller anna.backstade@Gotland.se

 

Läs mer på Energimyndighetens hemsida