Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av en detaljplan i form av en enkel karta i en rektangel

Digitala detaljplaner

Med digitala detaljplaner som är tolkade och skrivna på ett enhetligt sätt blir vårt arbete effektivare och de blir lättare att förstå för våra användare. Tillgängligheten blir också bättre när det går att ta del av detaljplanerna och bestämmelserna direkt i kartan istället för PDF-dokument och fysiska papperskartor.

DiSa har tolkat, digitaliserat och granskat alla Region Gotlands detaljplaner. Arbetet har genomförts utifrån Boverkets standard och förbättrade fastighetsgränser. Detaljplanerna finns digitalt publicerade i Region Gotlands webbaserade kartportal. Alla planbeskrivningar har genom OCR-tolkning gjorts sökbara, och de digitala detaljplanerna har publicerats som Region Gotlands första öppna data.

Delprojektet digitala detaljplaner har resulterat i:

  • att alla detaljplaner är digitaliserade efter Boverkets standard och har förbättrade fastighetsgränser.
  • att Region Gotlands 21 planprogram är digitaliserade.
  • en databas för tolkning av detaljplaner.
  • rutiner för arbetssätt med tolkning, digitalisering och granskning av detaljplaner.

En genomgående röd tråd i samhällsbyggnad är detaljplanen. Det är också den handlingen som lever absolut längst. Gotlands äldsta detaljplan är från 1800-talet, en stor del av Gotlands huvudort Visby är fortfarande planerat av 1934 års plan och det finns mark i Klintehamn avsett för en järnväg som avvecklades för 60 år sedan.

I projektet har samtliga Gotlands 719 detaljplaner digitaliserats och gjorts tillgängliga i webbaserade system, såväl internt inom Region Gotland som externt till företag, boende och besökare. Utöver det har även Gotlands 21 planprogram digitaliserats och samtliga planbestämmelser har genom så kallad OCR-tolkning gjorts till sökbara dokument.

Karta - Digitala detaljplaner

Planernas bestämmelser har tolkats om i enlighet med Boverkets bestämmelsekatalog och plankartorna har geografiskt tolkats så att de så långt det är möjligt överensstämmer med fastighetsbildningen, så som den ser ut idag. Den geografiska tolkningen har skett i samarbete med DiSa-projektets arbete med kvalitetssäkrade fastighetsgränser, för att säkerställa att de gränser som ingår i detaljplanen överensstämmer med verkligheten.

Delprojekt Erik Lind digitaliserar detaljplaner vid sin arbetsplats

Digitaliseringen av detaljplanerna har resulterat i att Gotland lever upp till de krav som Boverket ställer från januari 2022, att alla nya detaljplaner ska digitaliseras utifrån framtagen nationell standard. I tillägg har Gotland genom DiSa-projektet idag alla äldre detaljplaner på ön digitaliserade efter samma krav och en process för att alla framtida planer digitaliseras efter samma standard finns framtagen.

De digitala detaljplanerna publiceras som öppna data på Region Gotlands hemsida. Det kommer innebära att boende, besökare och företagare kommer kunna ladda ner all information om detaljplanerna och använda det till utveckling av exempelvis olika digitala tjänster. Detaljplanerna på Gotland har aldrig varit så tillgängliga för allmänheten som nu.

Öppna data - Region Gotland

Bland effekterna av att detaljplanerna är digitaliserade märks att handläggarna har betydligt snabbare tillgång till kartorna, som nu är integrerade i bygglovskartan. Kartorna är också lättare att tolka, när de är digitaliserade efter en och samma moderna standard oavsett från vilken tid eller i vilket format de ursprungligen är publicerade i.