Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av hand som håller i en smartphone

E-tjänsteplattform

Med e-tjänster istället för pappersblanketter ökar vi tillgängligheten, snabbar på handläggningen och minskar pappersanvändningen. Det blir enklare för användarna att göra rätt och hanteringen av information blir transparent och spårbar vilket minskar risken att ärenden tappas bort.

DiSa har ersatt alla Samhällsbyggnadsförvaltningens blanketter med e-tjänster. I den inköpta e-tjänsteplattformen har också en betalningstjänst och responsiva kartor implementerats för att öka användarnyttan.

Det här är resultaten från delprojektet E-tjänsteplattform:

  • E-tjänster som ersätter alla blanketter för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Betaltjänst och responsiva kartor inbyggd i tjänsterna.
  • Interna e-tjänster för medarbetarna på förvaltningen.

Innan DiSa-projektet startade arbetade Samhällsbyggnadsförvaltningen enbart med blanketter för att ta emot anmälningar eller ansökningar från boende, besökare och företag, antingen i pappersformat eller som ifyllningsbara PDF:er på webben.

Det innebar en långsam och ineffektiv samhällsbyggnadsprocess som upplevdes som omodern, krånglig och otillgänglig. För att öka effektivitet i handläggningen, tillgängligheten till tjänsterna och hållbarheten i processen skulle DiSa ersätta alla förvaltningens blanketter med e-tjänster. Målet var att minst 50 procent av alla inkomna ärenden skulle komma in via e-tjänsterna.

Under projekttiden har DiSa testat och installerat e-tjänsteplattformen Open ePlatform. Plattformen har även skalats upp och utgör idag lösningen för e-tjänster vid hela Region Gotland, som också enkelt nås via en Självserviceportal på regionens webbplats.

Open ePlatform - Nordic Peak

DiSa-projektet har arbetat om alla blanketter till e-tjänster, byggt integrationer mellan systemen för en sömlös digital process och plockat bort blanketterna från hemsidan för att öka användandet av e-tjänsterna.

Självservice - Region Gotland

Flera funktioner har integrerats i olika e-tjänster, såsom betalningslösningar och så kallade responsiva kartor som anpassas efter den skärm man använder. Projektet gjorde många tester för att utveckla ett Mina sidor, där de sökande kan följa sitt ärende. Målet nåddes dock inte under projekttiden och vidareutvecklingen av en lösning fortsätter i ett kommande digitaliseringsprojekt.

Vid projektets avslut var alla förvaltningens blanketter omgjorda till e-tjänster. Ansvaret för tjänsterna har överlämnats till verksamheterna där de löpande kommer utvecklas och förbättras efter användarnas behov.

Statistik från verksamhetssystemen visar att e-tjänsterna skapar färre inkompletta ärenden vilket sparar tid i handläggningen, och att användarna föredrar att använda en e-tjänst före blankett. Vid projektets slut inkom 66 procent av förvaltningens ärenden via e-tjänsterna.

Vi har räknat ut att vi sparar ungefär 1 timme och 40 minuter per ärende som kommer in via en e-tjänst istället för på pappersblankett. Det innebär att om alla ärenden på Samhällsbyggnadsförvaltningen kom in via e-tjänst skulle vi spara ungefär 7000 timmar per år. 

Läs hela nyttoberäkningen i dokumentet DiSa - Hållbarhet och nytta