Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med olikfärgade pratubblor och en ruta med olikfärgade fält

Digitala översiktsplaner

En digital översiktsplanen blir mer tillgänglig och enklare att använda och förstå. Framtagandet blir mer effektivt och den blir enklare att uppdatera. Med digitala alternativ till fysiska dialogmöten får fler möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. 

DiSa har tagit fram en digital process för att ta fram underlag till, producera, visa och löpande uppdatera Gotlands översiktsplan. Delprojektets resultat kan sammanfattas i tre punkter:

  • En modell för hur digital dialog via webbaserade kartor kan genomföras inom samhällsbyggnadsprocessen.
  • En plattform för en digital översiktsplan i form av rutiner för digital planbeskrivning samt en databas för hantering av planinformation.
  • En modell för hur en digital arbetsprocess för framtagande av en digital översiktsplan kan se ut.

Se filmen om Program Klintehamn 2030, ett planprogram som togs fram och presenterades digitalt och fungerade som ett test inför en digital översiktsplan.

När DiSa-projektet inleddes år 2018 hade Region Gotland översiktsplanen Bygg Gotland med 12 fördjupningar vilka fanns som tryckt katalog och i formatet PDF. Plankartornas information fanns i de flesta fall digitalt, men i ostrukturerad form som saknade metadata och de användes endast internt i förvaltningen.

Vid dialogmöten användes kartor och enkäter på papper. Materialet fick sedan digitaliseras i efterhand, vilket var en resurskrävande process som begränsade möjligheterna och omfattningen av dialog.

Papperskarta med markeringar med olikformade klisterlappar

Dialogmöten genomfördes endast som fysiska möten och oftast på kvällstid, vilket innebar att det saknades representation i samrådet från flera olika grupper i samhället, som inte hade möjlighet att delta på dessa tider eller platser.

Tidigt i projektet gjordes vägvalet att inte skapa eller bygga något eget system för en digital översiktsplan, utan att använda de program som Region Gotland redan hade licens för och upptäcka möjligheterna och begränsningarna inom dessa. En viktig del av en digital översiktsplan är den digitala arbetsprocessen, och genom DiSa-projektet kunde arbetsgruppen testa och arbeta digitalt från början.

När projektet startade var Region Gotland just i starten av ett program för den gotländska tätorten Klintehamn. Under DiSa gjordes det uppdraget till ett pilotprojekt för digital samhällsplanering, och i en digital version av Program Klintehamn 2030 testades hur en helt digital process för översiktsplan kan se ut.

Under projektet har flera digitala dialoger genomförts. Boende, besökare och företagare på Gotland har kunnat lämna synpunkter direkt på en digital karta, ett nytt digitalt arbetssätt som analyserats och utvärderats.

Projektet har tagit fram en process för en digital plankarta och implementerat system för datalagring och visualisering. En digital presentation för Program Klintehamn 2030 har tagits fram som en test för hur arbetet med en digital planbeskrivning för översiktsplanen kan se ut.

Program Klintehamn 2030

Genom arbetet i DiSa är Bygg Gotland och samtliga fördjupade översiktsplaners plankartor digitaliserade, vilket innebär att arbetet med en revidering kan utföras digitalt från början.

I det digitala arbetsrum som projektet tagit fram är tanken att arbetsgrupperna kan jobba med kartan helt digitalt. Med digitala dialoger har det blivit tydligt att arbetet med översiktsplanen når en bredare målgrupp, där fler kvinnor och unga än tidigare deltar.

Digital karta över Klintehamn med färgade prickar och linjer

Med dialogen i Klintehamn skapades ökad förankring och de som deltog kände igen sig i processen framåt. Den digitala processen sparade också mycket tid bidrog till en högre transparens när alla direkt kan läsa vad andra har lämnat för synpunkter och följa processen direkt på hemsidan. Som ett resultat av DiSa-projektet är den kommande Översiktsplan 2040 för Gotland helt digital.

Översiktsplan 2040