Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Webb-tv: Kraftigt förbättrat resultat

Publicerad 2018-02-07 14:56
Socialförvaltningen redovisar ett underskott mot budget med 8,6 miljoner kronor för 2017, vilket är ett betydligt bättre resultat än vad som tidigare prognostiserats. Här kan du läsa mer om besluten i dagens nämnd.

Idag har socialnämnden sammanträtt. Här följer en sammanfattning av dagens möte.
 

Kraftigt förbättrat resultat

Socialförvaltningen redovisar ett underskott mot budget med 8,6 miljoner kronor för 2017, vilket är ett betydligt bättre resultat än vad som tidigare prognostiserats.

- Det här är resultatet av ett målmedvetet arbete där politiker, chefer och medarbetare tillsammans kraftsamlat för att, med bibehållen kvalitet, anpassa verksamheterna efter de ekonomiska ramarna, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson.

Sett till verksamheterna gör äldreomsorgen och hemsjukvården ett överskott samtidigt som insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott.

Orsaken till det förbättrade resultatet är de aktiviteter som vidtagits i syfte att minska kostnaderna inom förvaltningen. Resultatet påverkas också positivt av de statliga stimulansmedlen på 13,4 miljoner kronor som tillförts för att öka bemanning inom äldreomsorgen. Ersättningen från Migrationsverket täcker fortfarande inte kostnaderna för flyktingmottagningen vilket ger ett underskott.

- Med tanke på väsentligt förändrade förutsättningar med nya regler och sänkta ersättningar samt ett minskat antal ungdomar så får ändå underskottet betraktas som rimligt, säger Håkan Ericsson.

Inför 2018 har socialnämnden fått budgetförstärkning på motsvarande 20 miljoner kronor vilket gör att nämnden förväntas redovisa ett nollresultat.

Bättre mående och färre placeringar med socialpsykiatriskt team

Det socialpsykiatriska teamet har haft goda effekter för de 55 familjer som fått stöd och hjälp under projekttiden. Det visar den slutrapport som idag presenterades för socialnämnden. Resultat visar att relationerna och klimatet i familjerna förbättrats. Detta märks bland annat genom ökad närhet och mindre konfliktfyllda relationer. Ungdomarna har större tilltro till sin egen förmåga att hantera livet. Mödrarnas depressionssymtom har minskat och ungdomarnas utagerande beteende har avtagit. Bedömningen är att minst 15 av de ungdomar som teamet träffat hade blivit placerade utan teamets insats.

Från och med år 2018 ingår teamet i ordinarie verksamhet.

Så stärks barnens röster

Under förra året deltog närmare 160 barn och deras familjer i den skattningsmodell som syftar till att skapa delaktighet i socialtjänstens insatser. En grundläggande förutsättning för att barn ska kunna söka hjälp är att socialtjänsten är känd och lättillgänglig men också att barnet känner till vad som görs, vad barnet kan få hjälp med och hur barnet kommer i kontakt med socialtjänsten. Socialförvaltningens individ- och familjeomsorgen arbetar med två olika modeller för att stärka barns delaktighet och inflytande; Västernorrlandsmodellen och Scott Millers skattningsskalor.

Det genomsnittliga resultatet av skattningen visar att barnen anser att de är nöjda med den behandling de får, bland annat avseende delaktighet och inflytande. Antalet familjer som deltagit i skattningen har nästan en fördubblats jämfört med 2016.

Verksamhetsplan med fokus på förebyggande arbete

Vid dagens nämndsammanträde antogs socialförvaltningens verksamhetsplan för 2018. Förebyggande arbete, digital tillgänglighet och kompetensförsörjning är några av de områden som ska prioriteras under året. För att klara målen finns 19 konkreta aktiviteter angivna som förvaltningen ska arbeta med. Det handlar exempelvis om att utveckla nya e-tjänster, anordna aktiviteter för att nå ut till fler äldre samt att arbeta utifrån den framtagna kompetensförsörjningsplanen.

Nämnden kommer löpande att följa förvaltningens arbete med verksamhetsplanen.

Arbetsmiljö: Hur många medarbetare kan en chef klara av?

Nu inför socialförvaltningen en riktlinje som reglerar hur många medarbetare en chef ska ha. Beslutet är ett led i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och minska sjuktalen för medarbetare och chefer. I riktlinjen finns ett rekommenderat grundtal för respektive verksamhet samt en lista med påverkande faktorer som ska vara till stöd i bedömningen av antal medarbetare per chefsområde.

Vem ska driva familjerådgivningen?

Nu ska driften av familjerådgivningen upphandlas. Familjerådgivningen på Gotland har varit utlagd på entreprenad sedan 2010. Då det nuvarande avtalet löper ut kommer en ny upphandling att genomföras. Familjerådgivningens huvuduppdrag ska vara rådgivning i par- och familjerelationer. Entreprenadavtalet upphandlas för två år, med möjlighet till förlängning vid ett tillfälle med upp till 24 månader.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 8 februari 2018
Ansvarig för sidan: Thomas Zielinski

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?