Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Verksamhetsberättelse 2017: Gotländsk sjukvård bland den bästa i landet

Publicerad 2018-02-07 14:36
Det framkom under hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde idag där ledamöterna bland annat fick ta del av hälso- och sjukvårdsförvaltningens bokslut och verksamhetsberättelse för 2017.

I en sammanvägd resultatöversikt som Sveriges Kommuner och Landsting gjort bedöms kvaliteten på den gotländska hälso- och sjukvården vara bland den bästa i Sverige. Förmågan att lokalt klara den långsiktiga finansieringen av hälso- och sjukvård är dock oroande.

Ekonomiskt bokslut 2017 (länk till separat info/pressmeddelande 26/1-2018)

Bemanningsläget är fortsatt ansträngt inom flera verksamheter och för flera yrkeskategorier. Behovet av hyrpersonal har varit fortsatt stort under 2017.

Under året har inspektionen för vård och omsorg meddelat sina synpunkter ifrån granskningar av två verksamheter. Resultaten ger att det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom den psykiatriska vården håller hög kvalitet och patienter vid akutmottagningen bedöms tas omhand på ett patientsäkert sätt.

Inom cancervården har tio ytterligare standardiserade vårdförlopp införts och aortascreening erbjuds nu gotländska män.

För att stärka patientens rättigheter och delaktighet i sin vårdprocess har journalen tillgängliggjorts via nätet. Under året har även psykiatrin flyttat in i nyrenoverade lokaler och avtalet med Karolinska Universitetssjukhuset förnyats.

Införande av sepsislarm på Visby lasarett
Sepsis är ett tillstånd som utan rätt behandling har hög dödlighet och som kan ge allvarliga komplikationer, förkortad livslängd samt minskad livskvalitet. Med dessa kunskaper sågs behovet av att inrätta ett strukturerat arbetssätt och i oktober startade ”sepsislarm”. Målet med detta är att uppnå tidig identifiering och behandling av sepsis, förkorta tiden till första givna antibiotikados samt förkorta tiden på akutmottagning genom snabb värdering av adekvat vårdnivå och omhändertagande.

Osteoporosskolan hjälper patienter med risk för benskörhetsfrakturer
Som en del i vårdprogrammet för osteoporos startades under hösten en osteoporosskola. Syftet med skolan är att de som diagnosticeras med benskörhet erbjuds undervisning om vilka livsstilsfaktorer (exempelvis kost, fysisk aktivitet, balansträning) som kan stärka skelettet framöver i livet för att minska risken för framtida frakturer. Två olika former av skolan testades under hösten. En skola som riktade sig till en utvald grupp kvinnor svårt drabbade av kotkompressioner samt en öppen skola som startade med en välbesökt föreläsning i Almedalsbiblioteket. Detta följdes upp med så kallade lärcaféer på Socialförvaltningens träffpunkter för seniorer.

Logopedmottagning på distans
För att ytterligare förbättra tillgänglighet och vård i närmiljö utvecklas kontinuerligt möjligheterna att möta patienter via telemedicin. Exempelvis för att underlätta för barn boende på södra Gotland erbjuds regelbundet möten med logopedmottagningen i Visby via länk till Hemse vårdcentral.  

Tidigare beslut om efterhandskompensation till privat drivna vårdcentraler utifrån uppkomna underskott i egenregins verksamhet upphävs

En dom i förvaltningsrätten i Härnösand i augusti 2017 har klargjort att lagstöd saknas för efterhandskompensation till privat drivna vårdcentraler utifrån uppkomna underskott i egenregins verksamhet, vilket skulle innebära en utbetalning på 2,3 mkr under 2018. Mot denna bakgrund beslutade nämnden efter en votering att tidigare beslut §432 från 2013-12-17 upphävs. Oppositionen yrkade att efterhandskompensation fortsatt ska vara kvar.

Redovisning av vaccinationstäckning av mässling på Gotland

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerade nämnden om att drygt 180 medarbetare inom sjukvården och tandvården saknar skydd mot mässling. De kommer att erbjudas mässlingvaccination. Bland barn ligger vaccinationstäckningen på mellan 97-98 procent, vilket är 3:e högst i landet.


Slutrapport socialpsykiatriskt team: Färre placeringar och konflikter i familjer

Utvärderingen av projektet visar att teamet har arbetat tillsammans med 55 familjer fram till och med september 2017. Resultat visar tydligast på förbättrade relationer och klimat i familjen. Detta syns som ökad närhet och mindre konfliktfyllda relationer i familjen.

Ungdomarna har större tilltro till sin egen förmåga att hantera livet. Mödrarnas depressionssymtom har minskat och ungdomarnas utagerande beteende har avtagit. Bedömningen är att minst 15 av de ungdomar som teamet har träffat hade blivit placerade utan teamets insats. Från och med år 2018 ingår teamet i ordinarie gemensam verksamhet tillsammans med socialförvaltningen.

Start 2019: Självprovtagning i hemmet för att upptäcka livmoderhalscancer

Det nya nationella vårdprogrammet för förebyggande av livmoderhalscancer införs under 2018 i Stockholm-Gotlandsregionen. Kvinnor som regelbundet deltar i screeningprogrammet för gynekologisk cellprov-tagning sänker redan idag risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent.
Det nya screeningprogrammet kommer att stärka skyddet ytterligare bland annat på grund av ökad HPV-diagnostik (Humant Papillon Virus). För att få fler kvinnor att delta i screeningprogrammet mot livmoderhalscancer kommer hälso- och sjukvården under 2019 att skicka självprovtagningskit för HPV till samtliga kvinnor som inte har deltagit under ett screeningintervall längre tid än fyra år.