Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-02-07 14:55
Nämnden behandlade bland annat fastställd verksamhetsberättelse för år 2017 och har även beslutat att avveckla Gothems förskola.

Verksamhetsberättelse för 2017 fastställd

BUN fastställde idag sin verksamhetsberättelse för 2017. Nämndens resultat helåret 2017 är 8,3 miljoner kronor. Överskottet hänger framförallt samman med de riktade statsbidragen från Migrationsverket för mottagandet av nyanlända och asyl. Det betyder även att nämnden har lyckats i uppdraget att klara den av fullmäktige beslutade besparingen på 16 miljoner kronor. Under året har det saknats finansiering i budget motsvarande 18,7 miljoner för barn och elever. Nettokostnadsutvecklingen har ökat med åtta miljoner kronor vilket motsvarar sju promille och det är personalkostnaderna som ökar. Antalet tillsvidareanställda inom nämndens ansvarsområde har ökat med 41 jämfört med samma period 2016 och var vid utgången av november 1729 stycken. På övergripande nivå har sjuktalet ökat marginellt från 5,93 till 5,94 om man jämför med året innan. Men sjuktalen varierar mellan verksamheter och enheter.

BUN säger ja till utökad verksamhet för Guteskolan

Guteskolan har ansökt om att få utöka sin verksamhet i förskolan Gutes lokaler som ligger i nära anslutning till skolan, med planerad start den 1 april 2018. Detta säger BUN ja till, och det innebär att kommunala bidrag kommer att ges till den utökade verksamheten. Guteskolan AB driver sedan tidigare två förskolor, Slottsparkens förskola och Guteskolans förskola Gute i Visby.

Gothem förskola ska avvecklas

BUN tog idag beslut om att avveckla Gothem förskola. Detta mot bakgrund av regionfullmäktiges beslut i juni 2016 att minska nämndens kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. Den strategi som regionfullmäktige fastslagit för att nå en hållbar ekonomi och kompetensförsörjning samt öka de pedagogiska möjligheterna, är att förskole- och skolverksamheter ska koncentreras till större enheter. Därför har har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen påbörjat en översyn av mindre förskolenheter både i Visby och på landsbygden. Gothem förskola har endast en avdelning med 17 barn i en åldersblandad grupp. Verksamheten är inrymd i en äldre familjebostad med privat hyresvärd. Vid bokslutet 2017 är budgetunder-skottet för förskolan cirka minus 159.000 kronor Beslutet innebär att Gothem förskola avvecklas senast 31 augusti 2018. De familjer som idag har barn placerade i Gothem förskola och som vill, erbjuds plats i Fole eller Slite.

Förskolan blir allt giftfriare

Idag tog nämnden del av uppföljningen av arbetet med ”Giftfri förskola”, enligt den beslutade handlingsplanen från år 2015. I stort sett alla åtgärder som planerats har utförts. Arbetet kommer att avslutas under 2018. Vid inköp av nya möbler efterföljs riktlinjerna på området och förvaltningens lokalsamordnare informerar fortlöpande skolledning och personal om vikten av en så giftfri arbetsmiljö i förskolor, fritidshem och skolor.

Nämnden tog del av tematisk verksamhetsuppföljning av förskolan

Verksamhetschefen för förskolan Susan Meuller berättade idag för nämnden om innehållet i förskolans arbetsplan och vad förskolan kommer arbeta med under år 2018.

Ledamöterna fick även reda på mer om förskolornas deltagande i Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) uppdragsutbildning ”Så gör vi det möjligt” kring tillgänglig utbildning och hur man kommer jobba utifrån denna på förskolorna.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 8 februari 2018
Ansvarig för sidan: Barbro Engström

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?