Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2018-02-01 16:16
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 1 februari. Bland annat beslutades att medfinansiera infrastrukturen kring den nya kryssningskajen ur regionala tillväxtmedel samt att genomföra en förstudie för nytt badhus i Visby.

 

Kallelse med handlingar finns här: www.gotland.se/98617

 

Avgifter LSS -  måltider och hyr
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att avgifterna justeras enligt socialnämndens förslag. Socialnämnden får rätt att reglera avgiftsbeloppen när konsumentprisindex ändras, dock inte oftare än en gång årligen. De nya avgifterna gäller från 2018-09-01.

Socialnämnden har föreslagit en justering av avgifterna för måltider och hyra inom LSS-verksamheten i syfte att förenkla och effektivisera. Avgifter för måltider tas ut för korttidstillsyn för ungdomar mellan 13-21 år,

korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna samt bostad med särskild service för barn- och ungdomar upp till 21 år. Hyra för bostad med särskild service för barn och ungdomar tas ut från och med att ungdomen fyllt 19 år.

Nuvarande avgifter beslutades 1989 och innebär stor administration då avgift tas ut per måltid och har låg kostnadstäckningsgrad. Nytt förslag är att istället för en avgift per måltid, ta en avgift för hel- respektive halvdag gällande måltider vid korttidsvistelse och korttidstillsyn. Gällande bostad med särskild service föreslås en månadsavgift då den unge bor på heltid i verksamheten.

Efter socialnämndens sammanträde den 18 oktober har brukarorganisationer tillfrågats om synpunkter. Ingen av organisationerna har motsatt sig förslaget. De ekonomiska konsekvenserna av avgiftsförändringen för Region Gotland är liten då det rör sig om ett fåtal brukare. Det är främst administrationen kring avgifterna som förenklas samt att kostnadstäckningsgraden ökar.

 

Strategisk plan och budget 2018-2020 – omfördelning av budget mellan byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att den av regionfullmäktige beslutade besparingen på 3 mnkr 2018 för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fördelas med 2,5 mnkr för byggnadsnämnden och 0,5 mnkr för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har begärt att få omfördela den sammanlagda besparingen på 3 mnkr i 2018 års budget. Regionfullmäktige har tidigare beslutat om en fördelning med 1,5 mnkr för vardera nämnden. 

 

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029
Regionstyrelsen godkänner förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur och överlämnar förslaget till Näringsdepartementet, med tilläggsyrkande från Lena Celion (M) att på lämpligt ställe lägga till ett stycke om Sju Strömmar i Slite.

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. Länsplanerna ska vara inlämnade till Näringsdepartementet senast den 31 januari 2018. Därefter kommer regeringen att analysera länens förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas respektive länsplan. Efter regeringens beslut om ramar ska länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.

Den preliminära ekonomiska ramen för planperioden uppgår för Gotlands del till 224 miljoner kronor. För de fyra första åren under planperioden är ramen preliminärt 70,6 milj. kronor, drygt 17 milj. kr/år.

I planen föreslås åtgärder genomföras inom fem åtgärdsområden och medföljande fördelning 2018–2021:

• Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet. 6 %, 4 mnkr.

• Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet. 33 %, 23,6 mnkr.

• Cykelutveckling. 52 %, 37 mnkr.

• Stads- och tätortsutveckling. 6 %, 4 mnkr.

• Övriga åtgärder. 3 %, 2 mnkr.

 

Anordnande av Workshop/Seminarium inom UBC, Planning Cities Commission
Regionstyrelsen beslutar att anvisa 250 000 kronor ur byggnadsnämndens egna kapital för genomförandet av workshop/seminarium i samarbete med UBC, Planning Cities Commission under 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen avser under hösten 2018 anordna ett seminarium/workshop inom ramen för samarbetet med Union of Baltic Cities, UBC. 

Planning Cities Commission är ett planeringsnätverk inom UBC som etablerades 1998 med syfte att underlätta samarbete inom stadsplanering mellan organisationens medlemsstäder. Årligen anordnas två träffar i någon av medlemsstäderna där man i workshop-format diskuterar och arbetar med specifika frågeställningar kopplade till värdkommunens planerings- eller stadsbyggnadsutmaningar och ger idéer och förslag på lösningar. Dessa träffar riktar sig primärt till planerare, arkitekter och andra verksamma tjänstepersoner vid stadsbyggnadskontoren i de deltagande städerna. Med stadsarkitektens deltagande i Rostock våren 2017 var Region Gotland med för första gången i detta sammanhang. 

 

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder, till projekt ”Strategisk kommunikation för hållbar tillväxt”
Region Gotland medfinansierar projekt ”Strategisk kommunikation för hållbar tillväxt” med 50 % av projektets kostnader, dock sammanlagt högst 1 080 000 kronor, varav högst 355 000 kronor för 2018, högst 355 000 kronor för 2019 och högst 370 000 kronor för 2020, ur respektive års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden 2018-03-01 – 2021-01-15.

Region Gotland har inom ramen för sin ordinarie verksamhet ingen kommunikatör eller kommunikationsplan för det regionala tillväxtarbetet. Projektet ligger därmed utanför  ordinarie verksamhet - och blir en viktig pusselbit för hur Region Gotland ska finna formerna för att det efter projektets slut ska utgöra en del av ordinarie verksamhet.

En viktigt pusselbit i ett effektivt och resultatorienterat utvecklingarbete är att kommunicera vad Region Gotland gör inom ramen för sitt statliga uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Den skiljer sig från rollen som utvecklingsaktör, en roll som regionen har som landsting och kommun.   

 

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder, till projekt ”Infrastruktur kryssningskaj”
Region Gotland medfinansierar projektet Infrastruktur kryssningskaj med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 6 500 000 kronor, varav 5 300 000 kronor ur 2018 års anslag, 1 200 000 kronor ur 2019 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.

Beslutet avser perioden 2018-01-01 till 2019-06-30.

För att möta den ökade efterfrågan byggs en kryssningskaj i Visby. Kryssningstrafiken innebär att vi från färdigställandet av kajen 2018 får ett ökat antal internationella dagbesökare. Region Gotland har ansvaret för att nödvändig infrastruktur säkerställs. Besökarna behöver på snabbaste och säkraste sätten slussas vidare från kajen till Visby stad och till knutpunkter för olika transport- och serviceerbjudanden, även de som ska erbjuda resor ut på landsbygden. Det ska vara en tillgänglighet som underlättar för besökare såväl som för boende på Gotland och som bidrar till ett tryggt och väl fungerande världsarv.

 

Ändring av villkorsbilaga gällande projekt med medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1)
Region Gotland beslutar att använda samma villkorsbilaga för projekt med finansiering ur anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder som Tillväxtverket använder för nationella projekt. Beslutet gäller från beslutsdatum och tills vidare.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att två gånger per år till regionstyrelsen redovisa utbetalningar ur anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder.

 

Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet
Regionstyrelsen skall inom ramen för sin uppsiktsplikt över Inspiration Gotland AB och tekniska nämnden medverka till att hyresavtalet om Donnerska huset mellan regionen och bolaget sägs upp i förtid och att tekniska nämnden i enlighet med dess reglemente m.m. svarar för den fortsatta fastighetsförvaltningen av Donnerska huset.

Det ankommer på tekniska nämnden att som fastighetsförvaltare vidta erforderliga åtgärder för att verkställa detta beslut. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att senast under juni månad återkomma med ett förslag på hur Donnerska huset långsiktigt kan utvecklas.

 

Uppdragsdirektiv nytt badhus i Visby
Regionstyrelsen godkänner, efter votering 8-7, direktiv gällande förstudie för nytt badhus i Visby. C, L och M reserverar sig.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån direktivet beställa och genomföra en förstudie gällande ett nytt badhus i Visby.

Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av regionfullmäktige att till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport angående befintligt skick för Region Gotlands sim- och ishallar. Svaret i rapporten (Statusrapport sim- och ishallar, 2017-09-20) bekräftar ålderstigna badanläggningar i behov av underhåll samt styrning i vägvalet mellan reinvesteringar och nybyggnation.

Regionstyrelsen gav därefter regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett direktiv till en förstudie för ett nytt badhus i Visby. Direktivet ämnades innefatta hur ett badhus i Visby kan bidra till bättre tillgång till bad på Gotland och tillfredsställa olika gruppers behov och önskemål. Direktivet skulle även tas fram i bred dialog med allmänhet, föreningsliv, näringsliv och patientgrupper. Uppdraget gavs under förutsättning att nödvändiga budgetmedel beslutas. 

 

Revidering av bostadsförsörjningsplan 2018
Regionstyrelsen beslutar att revidering av Bostadsförsörjningsplan 2013-2018 påbörjas för att möjliggöra ett beslut om antagande av ny bostadsförsörjningsplan i regionfullmäktige senast i december 2018.  

 

Instruktion för regiondirektören
Regionstyrelsen antar instruktion för regiondirektören. Instruktionen ska revideras varje mandatperiod.

 

Kultur-  och fritidsberedning
Kostnader för kultur- och fritidsberedning (KFB) skall belasta ansvar 1002. Instruktion för KFB antas.

 

Remiss -  Förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun
Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till Oskarshamns kommun enligt regionstyrelseförvaltningens förslag till remissyttrande.

Oskarshamns kommun har tagit fram ett samrådsförslag till översiktsplan för kommunen.  I förslaget finns fem huvudstrategier för samhällsutvecklingen. I en av dessa ingår de stora transport- och kollektivtrafikstråken. Dessa stråk är kuststråket E22, riksväg 37/47, järnvägen Oskarshamn-Nässjö samt färjeförbindelsen till Gotland.

Förbättringar på stråken skulle innebära en ökad tillgänglighet och möjligheter till snabbare och tidseffektivare transporter. Som exempel på insatser som behöver göras är att bygga bort flaskhalsar på E22, förbättringar på väg 37 och 47, utbyggnad av järnväg längs med Smålandskusten, järnvägssatsningen tänks föregås av ”superbussar” längs med sträckan, utveckling av en stark och konkurrenskraftig hamnverksamhet, en kombiterminal för effektiva byten mellan transportslag och för att öka möjligheterna till godstransporter via järnväg. 

Regionstyrelsen framhåller att i Gotlands kommunikationssystem är Oskarshamn en central punkt. Oskarshamn är en viktig länk för både gods- och persontransporter, främst till och från målpunkter i övriga Sverige.

Det är viktigt att det finns goda fortsättningar att enkelt och snabbt komma till/från hamnen med olika trafikslag. Möjligheterna för resenärer utan bil att använda kollektivtrafik för att resa vidare både söderut och västerut måste förbättras. Kollektivtrafiken och färjetrafikens tidtabeller måste bättre koordineras. Det är en viktig del i att förbättra ”hela resan” för denna grupp. 

De förbättringar som tas upp i planförslaget för att stärka de stora transport- och kollektivtrafikstråken är mycket relevanta sett med utgångspunkt från Gotlands rese- och transportbehov.

 

Försäljning med köpekontrakt småhustomt – Othem Sundet
Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Othem Sundet 1 enligt bilagt köpekontrakt till en köpeskilling om 150 000 kronor.

 

Del av Klinte Sicklings 1:116, fastighetsreglering
Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering av del av fastigheten Klinte Sicklings 1:116 till fastigheten Klinte Sicklings 1:55 som ägs av Maria Andersson (50%) och Daniel Hagman (50%). Överenskommen ersättning uppgår till 200 000 kronor.

 

Friköp av tomträtt Gotland Visby Cypressen 18
Regionstyrelsen beslutar att försälja fastigheten Visby Cypressen 18, genom friköp av tomträtten till tomträttshavarna, för en köpeskilling av 1 922 550 kronor.

 

Motion. Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ansluta sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering.

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen avslås i punkterna 1, 3 och 4. Motionen bifalls i punkt 2. I övrigt anses motionen besvarad med regionstyrelseförvaltningens yttrande.

Elin Bååth (FI) har lämnat in en motion till fullmäktige där hon föreslår följande:

• Att Region Gotland ansluter sig till ECCAR

• Att Region Gotland ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering

• Att Region Gotland upprättar en handlingsplan mot våldsbejakande extremism

• Att Region Gotland tillsätter en samordnare för arbetet mot rasism och våldsbejakande extremism

Förslagen läggs utifrån ett resonemang om att rasismen i samhället och därmed också på Gotland är närvarande både dolt i våra samhällsstrukturer och på senare tid betydligt mera öppet. Den öppna rasismen exemplifieras av de aktiviteter som nationalsocialistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen har genomfört på Gotland. 

 

Motion. Inför Elevstödjare. Skapa bättre förutsättningar för elever och lärare, få arbetstillfällen på köpet
Motionen anses besvarad med yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Fredrik Gradelius (C) föreslår i en motion regionfullmäktige att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda hur man långsiktigt kan införa elevstödjare på alla våra skolor. Elevstödjarens uppgift föreslås vara att stödja eleverna på rasterna så att lekarna blir rättvisa och mobbningen stoppas. På så vis skulle lärarna få koncentrera sig på sitt pedagogiska arbete. Elevstödjare skulle också kunna vara instegsjobb för personer som nyligen avslutat sina studier på gymnasienivå.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tycker att förslaget är bra och beskriver att man redan idag arbetar i den riktningen. Förvaltningen har tidigare sökt och tilldelats särskilda statsbidrag för elevstödjare och lärarassistenter för barn i de yngre åldrarna. Motsvarande ansökan har lämnats och beviljats för innevarande läsår. Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att frågan redan är omhändertagen.

 

Motion. Inrätta ett ungdomsfullmäktige i Region Gotland
Regionstyrelsen föreslår, efter votering (8-5, 2 avstod), att fullmäktige avslår motionen.

Då tjänstgörande ersättaren Eva Gustafsson har i en motion föreslagit regionfullmäktige att Region Gotland skall undersöka förutsättningarna för att inrätta ett ungdomsfullmäktige. Detta fullmäktige skulle vara ett rådgivande organ till regionens nämnder med flera i frågor som rör unga.

Från 1 januari 2018 gäller enligt 8 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) att nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.

Av förslagen till nya reglementen framgår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – efter kultur- och fritidsnämnden – skall svara för ungdomsverksamheten medan regionstyrelsen skall svara för övergripande samordning av regionens behov av samråd. Sålunda finns det redan stöd för att samråda med ungdomar.

Karlstads kommun uppger att det går åt en heltidstjänst för att administrera ungdomsfullmäktige, som därutöver har en budget på 200 tkr för resor, utbildning och liknande poster åt ledamöterna i fullmäktige.

Regionen har ett sparbeting som bland annat innebär att man drar ned på administrativa tjänster.

 

Information. Förebyggande arbete mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier
Regionstyrelseförvaltningens förslag till fortsatt arbete inom Region Gotland mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier, inklusive aktiviteter, fastställs. 

Arbetet återrapporteras till regionstyrelsen senast 2018-09-20.

Med anledning av #metoo-upprop från kvinnor världen över har regionstyrelsen gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att redovisa hur det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i Region Gotlands förvaltningar och bolag kan stärkas ytterligare. Dessutom att redovisa hur Region Gotland säkerställer att utsatta medarbetare, brukare eller kunder har kännedom om vilka möjligheter som finns att få stöd och hjälp inom Region Gotland.

 

Val till beredning för kultur- och fritidsfrågor
Kompletterande val av ledamöter och ersättare behöver väljas till beredning för kultur- och fritidsfrågor. Vid regionstyrelsens sammanträde 2017-12-13 (§ 384) valdes som ledamöter i beredningen Filip Reinhag (S), Ylva Hammar (MP), Jan Svensson (V), Anders Larsson (C), och som ersättare Carina Schüberg (V).

Kompletterande val till beredning för kultur- och fritidsfrågor. Följande ledamöter utses till ledamöter respektive ersättare.

Ledamöter: Robin Storm (M)

Ersättare: vakant (S), Akram Ilja (MP), Ulf Klasson (L, nominerad av C) och Anita Keinonen (M).

Till ordförande i beredningen utses Filip Reinhag (S).

 

Ersättningar till förtroendevalda 2018
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att Region Gotlands arvodesregler för 2018 ska bestämmas utifrån riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års eftersläpning. För 2018 ska därför riksdagsmannaarvodet för januari 2015 på 732 000 kronor användas i regionens regelverk för förtroendevaldas ersättningar.

Regionstyrelseförvaltningens förslag till regelverk med aktuella belopp fastställs och ersätter motsvarande dokument i regionens författningssamling. 

Ärendet återremitterades 2017-10-26, § 288, i väntan på sammanträde i arvodeskommittén.

 

Ersättning till ledamöter med särskilda uppdrag
Regionstyrelsen beslutar att ersättning för ledamöter i beredning för kultur- och fritidsfrågor 2018-01-01 – 2018-10-14 ska utgå på samma sätt som anges i Region Gotlands Regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda,
§ 10 punkt 5-12 (innebär timersättning; inget grundarvode/inläsningsarvode). Dessutom ska ersättning utgå för restid och resekostnader enligt Regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda, § 8-9. Arvodet ska belasta ansvar 1002. Detta gäller utsedda närvarande ledamöter och ersättare förutom regionråd.

Ersättning för Tommy Gardells (C) deltagande i referensgruppen och i projektgruppen för Fördjupad förstudie nationalpark Bästeträsk fr o m 2017-10-16 till 2018-10-25 ska utgå på samma sätt som anges i Region Gotlands Regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda, § 10 punkt 5-12 (innebär timersättning; inget grundarvode/inläsningsarvode). Dessutom ska ersättning utgå för restid och resekostnader enligt Regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda, § 8-9. Arvodet ska belasta ansvar 1002.

Ersättning för Lars Thomssons (C), Anna Hrdlickas (M), Tommy Gardells (S) och Karl-Allan Nordbloms (MP) deltagande i samverkansgruppen RSAU exploatering (REX) (regionstyrelsen beslut 2017-06-15, § 151) fr o m 2017-09-01 till 2018-10-14 ska utgå på samma sätt som anges i Region Gotlands Regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda, § 10 punkt 5-12 (innebär timersättning; inget grundarvode/inläsningsarvode). Dessutom ska ersättning utgå för restid och resekostnader enligt Regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda, § 8-9. Arvodet ska belasta ansvar 1002. Motsvarande ersättning utgår för närvarande ersättare Leif Dahlby (S), Stefan Nypelius (C), Karl-Johan Boberg (C) och Stefan Wramner (M).

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 1 februari 2018
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?