Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto på akutmottagningens reception på Visby lasarett

Ekonomiskt bokslut 2017: Högt vårdtryck pressade sjukvårdens ekonomi, men ljusning för bemanningsläget

Publicerad 2018-01-26 09:16
Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat för 2017 slutar på -54,2 miljoner. En nettokostnadsutveckling på 5,4 procent. Kostnaderna har ökat med 4,2 procent.
2017 har varit ett år med många relativt dyra utomlänsvårdstillfället vilket gör att kostnaden för utomlänsvården överstiger budget med 22,6 miljoner. 
 
- Det stora vakansläget som har varit under 2017 medger ett budgetutrymme för hyrpersonal på 43,5 miljoner. Kostnaden för hyrpersonal slutade på 85 miljoner. Bemanningsläget har successivt förbättrats under slutet av året, framförallt på sjuksköterskesidan, och december månads kostnad för hyrsjuksköterskor är närmre hälften så stor som december månad 2016, säger ekonomichef Yvonne Skovshoved. Ökningstakten har, sett över hela 2017, varit nedåtgående. Kostnaderna för hyrläkare visar inte samma positiva trend, utan de kostnaderna fortsätter att öka, säger hon.
 
Övriga kostnader som ej rymts inom tilldelad budgetram är samtliga direkt kopplade till volymförändringar. Som exempel kan anges kostnader för laboratorieundersökningar och kostnader för flygande transporter till och från fastlandet. Kostnader för förskrivna läkemedel har ökat kraftigt under året. Ökningen tog fart i början på sommaren och slutade med en kostnadsökning för förskrivna förmånsläkemedel på 8,9 procent, motsvarande siffra för riket i genomsnitt var 5,4 procent. De verksamheter som gör större budgetöverskridande är verksamheter som har stora kostnader för antingen hyrpersonal eller utomlänsvård. 
 
- Det ekonomiska resultatet är negativt men den kostnad som känns verkligt tråkig är främst hyrpersonalkostnaderna som är direkta överkostnader som inte heller förbättrar kvaliteten på vården. Därför är det extra glädjande att se att den handlingsplan och de aktiviteter som genomförts för att få till en bättre bemanning har lyckats på sjuksköterskesidan, även om bemanningsläget inte heller för sjuksköterskor är optimalt och det fortfarande finns behov av hyrsjuksköterskor, säger Stefaan De Maecker (MP), nämndordförande.
 
- Från och med sommaren kommer även flera läkare som idag är under specialistutbildning att bli färdiga specialister i allmänmedicin, vilket kommer att förbättra situationen i primärvården, där det största behovet av hyrläkare finns, säger Stefaan De Maecker.