2003-06-12, §§173-188

Utskrivet från: http://gotland.se/9835
Regionstyrelsen 2003-06-12
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-10.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Roland Norbäck (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Roy Hansson (m)
Bror Lindahl (fp)
Birgitta Eriksson (m), tjg. ersättare
Eric Martell (s), tjg. ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg. ersättare
Bodil Rosengren (v), tjg. ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c)
Rose-Marie Stenbom (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Göran Örtbrant (m)
Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, 0498-26 93 05

Datum för anslags uppsättande 2003-06-18
Datum för anslags nedtagande 2003-07-10