Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2017-12-13 16:11
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, onsdagen den 13 december. Bland annat behandlade styrelsen ett förslag till detaljplan för Kungsladuområdet och den framtida organisationen för den verksamhet som i dag drivs i bolaget Inspiration Gotland.

Uppföljning intern kontrollplan 2017 – regionstyrelsen
Regionstyrelsen beslutar att respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till funna brister. Lägesrapportering ska ske efter halvårsskiftet 2018. Kontrollpunkt ”policy och riktlinjer” överförs till 2018 års interna kontrollplan. I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.

I 2017 års plan är 16 punkter upptagna, en av punkterna har uppdelats i två kontrollpunkter vid genomförandet. Av således 17 punkter har 16 genomförts fullt ut. Punkten ”policy och riktlinjer” har endast genomförts på ett delområde och därför föreslås den överföras till 2018 års interna kontrollplan.

Brister har identifierats främst beträffande makulering av kundfaktura, investeringsredovisning, avtalstrohet och priskontroll, introduktion av nyanställda, chefskola nya chefer, attest av löneunderlag, rutin anställningsavtal, kvittohantering reseräkningar och policys och riktlinjer. 

 

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2018
Intern kontrollplan 2018 för regionstyrelsen godkänns.

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.

 

Delegation. Fördelning av medel för asylmottagande
Regionstyrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet 2018-01-17 att besluta om fördelning av medel för flyktingmottagande från finansförvaltningen till berörd nämnd. Se även extraärende sist på dagordningen.

 

Avsiktsförklaring ”Smarta Fiberön” Gotland & IP-Only
Regionstyrelsen godkänner den föreslagna avsiktsförklaringen och överlåter åt regionstyrelsens ordförande att för Region Gotlands räkning underteckna densamma.

År 2012 undertecknades digitalt en avsiktsförklaring mellan Region Gotland och IP-Only som beskrev IP-Onlys engagemang som nätaktör i genomförandet av Gotlands sockenfibersatsningar. Den nya avsiktsförklaringen tar utgångspunkt i regionens och länsstyrelsens gemensamma regionala digitala agenda, RDA, där IP-Only vill vara med och stödja genomförandet.

Sedan undertecknandet av föregående avsiktsförklaring så har i princip hela arbetet med fibreringen av Gotland genomförts. Konceptet ”Smart Fiberö” ska hjälpa till att ta nästa steg, där Gotland avser att få ut det mesta möjliga av vad en digitalisering kan innebära för näringsliv, boende, akademi och offentlighet i enlighet med målen i Gotlands RDA. 

”Smart Fiberö” innebär att båda parter ska verka för innovation av samhällstjänster samt stötta utvecklingen av privata företag, organisationer och akademi, som vill driva utvecklingen framåt. 

Avsiktsförklaringen i sig själv är inte ett bindande avtal. Varje specifik tjänst kräver att skriftligt avtal ingås parterna emellan.

 

Samarbetsavtal Region Gotland & Telia Company
Regionstyrelsen godkänner det föreslagna samarbetsavtalet, som skall ses som en avsiktsförklaring, och överlåter åt regionstyrelsens ordförande att för Region Gotlands räkning underteckna detsamma.

År 2010 undertecknade dåvarande Gotlands Kommun och Telia en avsiktsförklaring i syfte att samverka till fiberutbyggnaden på Gotland.

I dag är denna utbyggnad genomförd och det är dags att gå vidare i form av en ny avsiktsförklaring. I denna nya version vill Telia Company stödja Gotland i arbetet med förtätning, kopparavveckling, IoT (Internet of Things), Crowd Analytics och stödja arbetet inom flera områden i vår RDA (Regionala Digitala Agenda).

 

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2018
Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för 2018 fastställs.

Regionstyrelseförvaltningen påverkas av omvärlden. Den demografiska utvecklingen, teknikutvecklingen och den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden ställer krav. Förvaltningen etablerades från 2017 och inför 2018 tillförs också ansvaret för kultur- & fritidsverksamhet samt besöksnäring & turism. Sedan tidigare har förvaltningen ett krav att sänka kostnaderna med 53 mnkr över en treårsperiod.

Verksamhetsplanen beskriver regionstyrelseförvaltningens egen verksamhet, uppdrag, nuläge och mål. Med detta som grund har sedan utvecklingsområden identifierats som på viktiga för måluppfyllelsen i regionens styrkort.

För 2018 föreslås följande utvecklingsområden:

• Koncernstyrning

• Utveckling av det gotländska samhället

• Stöd och service till regionens förvaltningar

• Kvalitet i den egna förvaltningen

Till varje utvecklingsområde beskrivs aktiviteter som planeras för året.

Med verksamhetsplanen som utgångspunkt ansvarar sedan varje avdelning och enhet för att göra sin egen planering.

 

Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2018-2022
Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2018-2022 fastställs.

För att möta framtidens utmaningar är förvaltningens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare avgörande framgångsfaktorer. Planen utgår ifrån Region Gotlands strategiska plan för kompetensförsörjning och utgör ett komplement till förvaltningens verksamhetsplan. I regionstyrelseförvaltningen prioriteras följande strategier för att stärka den framtida kompetensförsörjningen.

  • erbjuda attraktiva anställningsvillkor
  • samarbeta med Uppsala Universitet Campus Gotland för att säkra utbildningar
  • arbeta systematisk för en god lönebildning
  • aktivt arbeta med goda förutsättningar för ett hållbart ledarskap 
  • utveckla digitalisering av välfärdstjänsterna
  • arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö
  • vidareutveckla medarbetare till högre kompetens

Till varje strategi finns aktiviteter som ska genomföras. 

 

Utvärdering av Projekt Vinternatt
Rapporten godkänns.

Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att undersöka möjliga former till en formalisering av samverkan mellan parterna Röda Korset Gotland och Region Gotland i frågan om samordning av insatser till utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända personer. I den undersökningen bör samverkansformen idéburet offentligt partnerskap (IOP) ingå.

Region Gotland har sedan 2015 givit Röda Korset ett ekonomiskt bidrag för att undvika de problem som vanligtvis är förknippat med utsatta EU-medborgare såsom illegala bosättningar och nedskräpning av både offentlig och allmän plats och en ökad påfrestning på socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Regionstyrelsen gav i september 2016 dåvarande ledningskontoret i uppdrag att utvärdera om det ekonomiska bidraget ger den effekt som önskas.

Det bidrag som Region Gotland ger använder Röda Korset till att inrätta en samordnande funktion. Denna samordnare stödjer på både grupp- och individnivå de utsatta EU-medborgare som vistas på Gotland i att förstå hur det svenska samhället fungerar.

Sammantaget visar utvärderingen att samordnarfunktionen starkt bidrar till att undvika de problem som förknippas med gruppen utsatta EU-medborgare. Därmed uppfyller det ekonomiska bidraget sitt syfte. 

Samordningen har under 2016 och 2017 utökats till att gälla asylsökande och nyanlända personer. Genom detta skapar samverkan med och stödet till Röda Korset en möjlighet för Region Gotland att arbeta i enlighet med den nyligen antagna Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020.

 

Uppdrag. Handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 2017-2020
Regionstyrelsen godkänner  redovisat förslag till handlingsplan som inges till Tillväxtverket. Under punkt fem görs tillägget ”Säker och trygg dricksvattentillgång är en alltmer begränsande faktor både för näringslivs- och bebyggelseutveckling i allt fler av landets regioner. Nationella satsningar på ekosystemstödjande grundvattenbildande åtgärder liksom på teknikutveckling inom vattenbesparande tekniker kan därför både fylla ett nationellt behov och också bidra till att stärka Sveriges cleantech-företag.”

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Region Gotland har i uppdrag att under 2017 till Tillväxtverket lämna in en  handlingsplan för att stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet med insatser som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen, uppdelade efter de fyra prioriteringarna i den nationella strategin. Förslaget till handlingsplan ger en översiktlig bild av de planer, program och pågående insatser som med koppling till tillväxtprogrammet bidrar till detta. Särskilda insatser kopplat till miljö och klimat i tillväxtarbetet får utvecklas för kommande år, lämpligen tillsammans med insatser som stödjer ett hållbart beslutsfattande inom tillväxtprogrammets insatsområden.

 

Tilläggsanslag för testbädd med inriktning på vattenförsörjning på Storsudret
Tekniska nämnden får i uppdrag att verkställa projekt testbädd med inriktning på vattenförsörjning på Storsudret med en totalbudget på 16 miljoner kronor.. Projektet finansieras till 50% via externa bidrag och 50% via kommunala investeringsmedel.

Tekniska nämnden medges att 8 mnkr omdisponeras från investeringsprojektet Gotlands vattenförsörjning till investeringsprojektet för testbädd på Storsudret.

 

Tilläggsanslag för anläggning av väg i Kvarnåkershamn
Regionstyrelsen beslutar att tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5,5 mnkr avseende beläggning av enskild väg. Finansiering av tilläggsanslag sker via tekniska nämndens egna kapital. Tilläggsanslag avseende driftskostnader avslås.

Region Gotland bygger ett nytt bräckvattenverk i Kvarnåkershamn. Under byggtiden kommer befintlig väg att utsättas för stora påfrestningar i form av tunga transporter. Bedömningen är att vägen i nuläget är i så pass dåligt skick att den inte klarar tunga transporter, varken under byggtiden eller i ett framtida perspektiv.  När vattenverket är driftsatt och klart till sommaren år 2019 kommer det återkommande att transporteras kemikalier till vattenverket med tunga fordon. Regionen är delägare i den enskilda vägen som är totalt fyra km lång.

 

Tillägg i regionstyrelsens delegationsordning
Tillägg i regionstyrelsens delegationsordning fastställs enligt nedanstående förslag.

Med anledning av att kultur- och fritidsnämnden läggs ned vid årsskiftet 2017/18 och stor del av dess verksamhet övertas av regionstyrelsen och inlemmas i regionstyrelseförvaltningens uppgifter behöver styrelsens delegationsordning få tillägg med anledning av dessa nya uppgifter.

Ett nytt stycke införs i delegationsordningen, med rubriken kultur- och fritidsverksamhet, dit de ärendegrupper som i dag återfinns i kultur- och  fritidsnämndens delegationsordning överflyttas.

 

Avskrivning omsättningstillgångar 2017
Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 10 953 kr och belastar 2017 års resultat. Samtliga avskrivningar (ej konkurser) skall upptas inom linjen.

Revidering av Taxa för LSO och LBE och komplettering av indexhöjning - lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att miljö- och hälsoskyddsnämnden varje kalenderår får räkna upp vissa timavgifter i taxor med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Författningssamlingen ska uppdateras med beslutet.

För att handläggningskostnaden per timme ska följa regionens kostnadsutveckling bör en årlig indexuppräkning göras. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad året innan. Timavgiften ska avrundas till närmaste tiotal kronor.

 

Revisionsrapport. Regionens jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv
Remissvar på rapporten ”regionens jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv” lämnas i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska regionens jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv. Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att regionstyrelsen delvis bedriver jämställdhetsarbete på ett ändamålsenligt sätt.

Intentionen och det centrala dokumentstödet bedöms som bra, men arbetet med att få ut jämställdhetsarbetet i organisationen behöver intensifieras. Även uppföljningen och analysen av genomförda aktiviteter behöver förbättras.

Regionstyrelseförvaltningens HR-avdelning har tillsammans med HR-nätverket gått igenom rekommendationerna och identifierat ett antal åtgärder. De åtgärder som har identifierats är;

• Revidera aktivitetsplanen så att alla diskrimineringsgrunder omfattas.

• Säkerställa att alla aktiviteter på övergripande nivå är genomförda så att förutsättningarna finns för förvaltningarna att arbeta med aktiviteterna.

• Revidera aktivitetsplanen så att det blir tydligare vem som har ansvaret, vad ska göras, hur det ska genomföras samt hur uppföljning ska ske. 

• Jämställdhetsarbetet ska ske i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genom metoden: undersök, analysera, åtgärda och följ upp. Det ska bland annat ske i medarbetarsamtal, APT, samverkan och medarbetarundersökningen.

• Utbildningsinsatser och stöd till chefer genom olika verktyg och diskussionsunderlag.

Åtgärderna ska bidra till att jämställdhetsarbetet blir känt inom hela regionen. Arbetet ska bedrivas i det systematiska arbetsmiljöarbetet med kontinuerlig uppföljning på olika nivåer och dokumenteras. Framöver ska jämställdhetsarbetet omfatta alla diskrimineringsgrunder och att det ska finnas aktiva åtgärder utifrån den lagändring som kom den 1 januari 2017.

Ovanstående åtgärder kommer att genomföras under 2018.

 

Revisionsrapport. Styrning och uppföljning av den internationella verksamheten
Regionstyrelsen beslutar att lämna nedanstående skrivelse som svar till regionens revisorer.

På uppdrag av regionens valda revisorer har PwC genomfört granskning av den internationella verksamheten. PwC kom fram till att regionstyrelsens styrning och uppföljning av den internationella verksamheten inte är ändamålsenlig eller tillräcklig.

Genom att regionfullmäktige antog en ny internationell strategi för Region Gotland i mars 2017 så är arbetet med att åtgärda de brister som revisionsrapporten lyfter fram påbörjat. Årsrapporten för 2017 kommer innehålla ett avsnitt kring internationella åtaganden. Verksamhetsplanerna för 2018 i samtliga förvaltningar ska belysa prioriterade områden kopplade till internationellt arbete och ett årshjul för det internationella arbetet är under framtagande.  

 

Detaljplan för del av Visby Visborg 1:9, Kungsladuområdet, samråd
Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget för del av Visby Visborg 1:9, Kungsladuområdet, med tillägget att man vill att allmän platsmark i möjligaste mån ska vara enskild.

Regionstyrelsen beslutade 2013 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kungsladugårdsområdet, del av Visby Visborg 1:9. 2015 beslutade regionstyrelsen att förtydliga uppdraget genom direktiv om geografisk avgränsning samt att planuppdraget även omfattar frågor kring trafik, parkering och tillgänglighet för gående och cyklande.

Nu finns ett förslag till detaljplan framme för samråd. Planförslaget möjliggör för förskola och småskaliga centrumverksamheter, inom vilket kan inrymmas kontor, restaurang, hotell, konferens med mera. Regionstyrelsen har beretts tillfälle att inkomma med yttrande om planens innehåll. 

 

Ansökan om direktanvisning mark, del av Visby Gråbo 1:3
Regionstyrelsen beslutar att godkänna direktanvisning av del av fastigheten Visby Gråbo 1:3 till Gotlandshem. Områdets avgränsning får fastställas inom ramen för kommande planarbete. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal, som även omfattar studentbostäder.

Byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planläggningen med Gotlandshem som utförare.

AB Gotlandshems ägardirektiv anger att AB Gotlandshem ska färdigställa 400 lägenheter mellan 2015-2020. De projekt som hitintills finns planerade beräknas ge ca 290 lägenheter, vilket medför att AB Gotlandshem behöver ytterligare byggrätter för att klara ägardirektivet.

En förfrågan om direktanvisning av mark på samt planbesked för del av Gråbo 1:3 har inkommit från AB Gotlandshem. Området utgörs av 29 400 kvm och är utpekat som möjlig byggbar mark i Region Gotlands ”gluggutredning”, det vill säga utredning för att ta fram enkelt byggbar mark, och en anvisning skulle ge Gotlandshem en möjlighet att tillskapa ca 100 lägenheter.

Användning enligt nu gällande plan är parkmark, varför en planändring måste göras. 

 

Exploateringsavtal för Fårö Nystugu 1:3 (skifte 2)
Regionstyrelsen godkänner  upprättade förslag till exploateringsavtal med Johan Wästlund och Anette Carola Wästlund, ägare till Fårö Nystugu 1:3, nedan kallade exploatören.

Planområdet utgörs av del av fastigheten Fårö Nystugu 1:3 som är i privat ägo. Exploateringsområdet motsvarar detaljplaneområdet. Området ligger i den östra delen av Sudersandsområdet på den nordöstra delen av Fårö, mellan länsväg 699 och stranden och omfattar ca 1,7 ha. 

 

Motion. Miljöfarligt avloppsslam
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Elin Bååth (Fi) har till fullmäktige lämnat in en motion med yrkandet att Region Gotland upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning.  I motionen anges att  syftet med spridning av avloppsslam är att skapa kretslopp där fosfor från livsmedel återförs till åkermark, men att spridningen av avloppsslam också medför nackdelar som gör att den står i opposition till bland annat försiktighetsprincipen. 

Region Gotland är medveten om problemen med avloppsåterföring till åkermark, men ser också möjligheter att påverka avloppskollektivet och slammets kvalitet. Visby reningsverk har nyss fått REVAQ-certifiering. Regionen har i och med det valt att istället för stopp för slamspridning, söka vägar till ett successivt renare avloppsslam och erbjuder nu slamleveranser som fosforgödsling till lantbruk, under vissa kontrollerade förhållanden. 

 

Motion. Gör en konsekvensanalys över visionen 65 000 invånare
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Eva Pettersson (SD) yrkar i en motion att Region Gotland gör en konsekvensanalys av målet att bli 65 000 invånare 2025.

I det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket antogs i juni 2008 av kommunfullmäktige i dåvarande Gotlands kommun, finns förutom visionen Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust fem övergripande mål varav ett är Minst 65000 invånare bor på Gotland.  

Regionstyrelsen behandlade 22 april 2015 (RS 2015/218) ärendet om att genomföra en revidering av Vision Gotland 2025. Ledningskontoret fick i uppdrag att återkomma med tidplan och organisation för processen. Arbetet bedrivs idag i regionstyrelseförvaltningens regi med regionstyrelsens arbetsutskott som politisk styrgrupp.

Enligt gällande tidplan kommer den slutliga politiska beredningen av förslag till ny regional utvecklingsstrategi att ske efter nästa allmänna val till riksdag, landsting och kommun hösten 2018.  

 

Motion. Strategi för att öka byggnationen i trä
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Eva Gahnström (C) har till fullmäktige lämnat in en motion med förslaget att Region Gotland tar fram en strategi för att öka byggnationen i trä.

I motionen anges att träbyggnader är ett framgångsrikt verktyg för att minska klimatpåverkan, att träbyggnader går snabbt att uppföra, har flera fördelar samt att flera städer och kommuner i Sverige redan har träbyggnadsstrategier.

 

Motion. Företags ansvar för att spara på vatten
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Elin Bååth har i en motion till regionfullmäktige yrkat att alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen följs upp av Region Gotland.

Tekniska nämndens remissvar beskriver att det inte finns stöd i lagen för att begära en planering om vatteneffektivisering. Vid begränsad vattentillgång har VA-huvudmannen en möjlighet att ålägga alla fastighetsägare inom VA-kollektivet, och därmed även näringsidkare som utnyttjar kommunalt vatten, en skyldighet att minska sin vattenförbrukning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att insatser bör göras för att få ner även företags vattenförbrukning, men framhåller att innan ett förslag kring vattenbesparingsplaner kan bli aktuellt, måste det utredas hur många företag som skulle beröras av kravet, vilka vinster som kan göras i form av vattenbesparing samt väga detta mot vilka resurser som krävs.

Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

 

Information. Heltid som norm - heltid en rättighet och deltid en möjlighet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunal har i ett partsgemensamt avtal, Huvudöverenskommelse (HÖK) 2016, beslutat om ”Heltid som norm”.

Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Arbetet med ”Heltid som norm” ska vara genomfört senast den 31 maj 2021. Arbetet kommer att bedrivas i projektform och samordnas av regionstyrelseförvaltningen. Respektive förvaltning/nämnd ska bedriva arbetet inom den egna verksamheten utifrån sina behov och förutsättningar.

 

Information. Ny struktur för Tryggare Gotland
Regionstyrelseförvaltningen har påbörjat en översyn över Region Gotlands brottsförebyggande arbete. Översynen kommer också att inkludera arbetet för frågor som gäller alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Områdena är till viss del besläktade med varandra och den samverkan som sker på områdena berör ett antal närliggande funktioner hos samtliga parter, det vill säga länsstyrelsen, polisen och Region Gotland.

Översynen kommer att genomföras av en utomstående konsult som bekostas av länsstyrelsen. Region Gotlands och BRÅ: s projekt för ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete som pågått sedan 2016 kommer att inkluderas i översynen.  

Informationen godkänns.

 

Framtida kultur-  och fritidsverksamhet i Region Gotland – politisk styrning
Regionstyrelsen inrättar från 2018-01-01 en politisk beredning för kultur- och fritidsfrågor. Beredningen har inte beslutanderätt.

Beredningsgrupp kultur och fritid skall bestå av fem ledamöter (3 ur majoriteten + 2 ur oppositionen), med fem ersättare, varav ett regionråd som leder abetet.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till arbetsordning för beredningsgrupp kultur och fritid till regionstyrelsen arbetsutskott 2018-01-17.

 

Kapitalisering av Gotlands Filmfond AB
Gotlands Filmfond AB beviljas finansiellt stöd till kapitalisering för filminvestering med sammanlagt högst 7 000 000 kronor, varav 2 000 000 kronor för 2017 och 1 500 000 kronor för 2018 ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder, samt 2 000 000 för 2017 och 1 500 000 för 2018 ur näringslivsinslaget.

Innevarande ägardirektiv för 2014-2016 skall gälla för Gotlands Filmfond AB:s verksamhet även 2018.

 

Överlåtelse av exploateringsavtal för Västerhejde Hallbros 1:10
Överenskommelse med Bostadsrättsföreningen Staden Norra samt Bostadsrättsföreningen Staden Södra, om överlåtelse av exploateringsavtal av den 21 december 2010 och 9 februari 2011, godkänns.

För området finns detaljplan Västerhejde Hallbros 1:10 och Botmunds 1:90. Exploateringsområdet ligger väster om Toftavägen på norra sidan om Ygnevägen. Området är uppdelat på två exploatörer varför två exploateringsavtal har upprättats, ett för den norra delen (Hallbros 1:10) och ett för den södra delen (Botmunds 1:90). För hela området ska det bildas ca 23 småhusfastigheter och 7 radhustomter. 

 

Uppdrag. Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att upprätta idéburna offentliga partnerskap (IOP) med ideella, allmännyttiga organisationer kring samhällsutmaningar, och ta fram regelverk kring detta till april.

 

Beslutsattestanter 2018 för regionfullmäktige, regionstyrelse, regionstyrelseförvaltningen, samt regionövergripande verksamheter
För regionövergripande verksamhet utses under 2018 beslutsattestanter och ersättare enligt upprättat förslag.

För regionfullmäktige och regionstyrelse utses under 2018 beslutsattestanter och ersättare enligt upprättat förslag.

För regionstyrelseförvaltningen utses under 2018 beslutsattestanter och ersättare enligt upprättat förslag.

Regiondirektören bemyndigas att löpande under året utse attestanter och göra de förändringar som i övrigt är nödvändiga i attestförteckningarna på grund av exempelvis att medarbetare slutar och att nyanställningar sker.

 

Information. Krisledningsnämnd
Region Gotlands beredskapschef Christer Stoltz informerade om krisledningsnämndens ansvar och befogenheter.

 

Information. Medarbetarundersökning
HR-strateg Elisabeth Söderbäck informerade om den nyligen genomförda medarbetarundersökningen. Informationen godkändes.

 

Information. ICLD Ukraina och Tanzania
Lars Thomsson och Bengt-Olov Grahn informerade om de gotländska biståndsprojekten, med finansiering från ICLD, i Gammalsvenskby (Ukraina) och Kibaha (Tanzania).

 

Inspiration Gotland
Regionstyrelsen godkänner inkråmsavtalet med Inspiration Gotland AB.

Regionstyrelsen bemyndigar regionstyrelsens ordförande att vid behov göra smärre justeringar i avtalet.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag på hur även hyresvärdskapet för Donnerska Huset kan lyftas från bolaget så att bolaget kan läggas vilande.

Regionfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att ansvaret för verksamheten i Inspiration Gotland AB skall flyttas över till regionstyrelsen och dess förvaltning senast 31 december 2017.

Med anledning av beslutet behöver ett avtal tecknas mellan Region Gotland och Inspiration Gotland AB. Avtalet skall förtydliga vilka tillgångar som följer med i övergången, hur övergången regleras ekonomiskt samt vad som gäller för berörda medarbetare. Överenskommelse kring framtida form för uthyrning av Donnerska huset har ännu inte träffats av Region Gotland, teknikförvaltningen, varför hyresvärdskapet tills vidare kvarstår hos Inspiration Gotland till dess framtida lösning är på plats. Avtalet ligger sedan till grund för det fortsatta övertagandet av verksamheten.

 

Omdisponering av anslag till aktivitetspark
Tekniska nämnden medges att medel omdisponeras från investeringsprojekt Murgrönan aktivitetspark till nytt investeringsprojekt, aktivitetspark A7. Medel som omdisponeras mellan projekten uppgår till 3 756 000 kr.

2013 fattade tekniska nämnden beslut att förvaltningen ska planera för anläggandet av en aktivitetspark vid Murgrönan. På grund av problematik kring att placera en aktivitetspark i området för världsarvet föreslås att aktivitetsparken istället anläggs på A7-området. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk tillsammans med befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. I förlängningen formas ett sk ”grönt finger” ut från centrum genom att Honnörsparken på nya A7 området tar vid där en framtida föreslagen aktivitetspark slutar.

 

Öppet brev till Europakommissionen
Informationen godkänns.

 

Krafttag mot trakasserier och sexuella övergrepp, #metoo
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa hur det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i Region Gotlands förvaltningar och bolag kan stärkas ytterligare.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa hur förvaltningen säkerställer att utsatta medarbetare, brukare eller kunder har kännedom om vilka möjligheter som finns att få stöd och hjälp inom Region Gotland.

Uppdragen ska återrapporteras till regionstyrelsen 1 februari 2018.

 

Återföring medel för asylmottagande
Regionstyrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet 2018-01-17 att besluta om fördelning av överskott i regionstyrelsens verksamheter, tidigare inom serviceförvaltningen, som påverkar berörda nämnders kostnader ska återföras enligt tidigare beslutad återföringsmodell för serviceförvaltningens resultat. (RF 2013-02-25 §4). Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återkomma med förslag på hur eventuella överskott från avgiftsfinansierad verksamhet, så som tidigare serviceförvaltningens verksamheter samt fastighetsförvaltning, ska återföras till nyttjande verksamheter innan bokslut.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 13 december 2017
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?