Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Webb-tv: Stort behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning

Publicerad 2017-12-06 15:08
Idag har socialnämnden sammanträtt. Här följer en sammanfattning av dagens möte.

 

Stort behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning

Behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning är stort. Det framgår i den boendeförsörjningsplan som socialnämnden antog idag.

Under de senaste åren har behovet av gruppbostäder och servicebostäder ökat och idag är det kö till dessa boendeformer.

För att komma till rätta med underskottet av boenden föreslår nämnden bland annat att regionen ska planera för ett nytt gruppboende under 2018-2019, alternativt utöka med ytterligare externa placeringar. Totalt är behovet 16 nya platser fram till 2026. När det gäller servicebostäder behövs det ytterligare 18 nya boenden i närtid. Fram till år 2026 är behovet en utökning med totalt 38 servicebostäder. Framöver kan det även finnas behov av korttidsplatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

 

Förbättrad ekonomi


Det ekonomiska läget för socialnämnden har förbättrats. Enligt den senaste bedömningen väntas årets resultat landa på ett underskott på cirka 20 miljoner kronor, vilket är en förbättring med sju miljoner kronor sedan rapporten i augusti.

Sedan flera år råder det en obalans mot tilldelad budget vilket tidigare påtalats för regionfullmäktige. Trots förbättringarna bedöms det ekonomiska läget som fortsatt osäkert, bland annat med hänsyn till Migrationsverkets ändrade regler och sänkta ersättningar.

Fokusområden framåt är placeringar av barn och unga och hyrpersonal där det pågår aktiviteter i syfte att sänka kostnaderna och rekrytera egen personal. Under den senaste tiden har behovet av LSS-insatser ökat vilket gör att pengarna inte räcker till. Förvaltningen ser också att Försäkringskassans omprövning av behovet av personlig assistans innebär en övervältring av kostnader till kommunerna.

Sett till nationella kostnadsjämförelser har socialförvaltningen låga kostnader för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kostnaderna för äldreomsorgen ligger i nivå med riket medan kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen är högre än riket i övrigt.

Utifrån tillskott för lönekompensation, resursfördelningsmodell och tillskott till barn- och ungdomsvården är bedömningen att de ekonomiska förutsättningarna är mer realistiska för 2018.

Så ska förvaltningen klara kompetensförsörjningen

Under de kommande åren står socialförvaltningen inför en rad utmaningar inom personalområdet. Socialnämnden antog idag en så kallad kompetensförsörjningsplan som tydliggör förvaltningens kompetensbehov samt redogör för vilka aktiviteter som ska vidtas för att klara det framtida behovet. För att möta kompetensbehovet har förvaltningen tagit fram en rad strategier som säger att förvaltningen ska:

  • Erbjuda konkurrenskraftiga löner
  • Ge medarbetare och chefer tydliga uppdrag med rätt krav och förutsättningar
  • Erbjuda attraktiva och hälsosamma anställningsvillkor
  • Trygga verksamheters bemanning
  • Synliggöra karriärvägar och stimulera medarbetares utveckling
  • Säkerställa gotlandsbaserade utbildningar för svårrekryterade yrkesgrupper
  • Etablera nära kontakt med studenter under deras studietid
  • Ligga i framkant av den digitala utvecklingen
  • Minimera praktiska hinder för medarbetare som ska etableras på Gotland

Ny lag skapar trygga utskrivningar

Den 2 januari 2018 träder en ny lag i kraft. Syftet med den nya lagen är att främja en trygg och säker vård och omsorg för patienter som skrivs ut från sluten vård. Den överenskommelse som tecknats mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att förbättra brukarens möjlighet att medverka och påverka den fortsatta omsorgen i samband med att det upprättas en samordnad individuell plan. Målsättningen med den nya överenskommelsen är att patienterna inte ska vårdas inom slutenvården längre än nödvändigt.

 

Svar från JO

Justitieombudsmannen är nöjd med de åtgärder som socialnämnden vidtagit för att komma till rätta med arbetssituationen inom delar av myndighetsavdelningen. Det var i januari i fjol som en tidigare medarbetare uppmärksammade brister i enhetens ärendehandläggning. Sedan dess har en rad åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problematiken. Bland annat har sex nya handläggare rekryterats, medarbetarna har fått fördjupningsutbildningar och en 1:e handläggare har anställts för att ge juridiskt stöd.

 

JO skriver i sitt yttrande att nämnden vidtagit de åtgärder som kan anses rimliga för att komma till rätta med situationen och väljer därför inte att vidta någon ytterligare utredningsåtgärd.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 6 december 2017
Ansvarig för sidan: Thomas Zielinski

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?