Kontakt

Individ- och familjeomsorg
Besöksadress: Polhemsgatan 29
Telefon växel: 0498-26 90 00
Telefon reception: 0498-26 88 19
E-post: forsorjningsstod@gotland.se

Mari Bergström
Enhetschef
Telefon: 0498-26 33 31
E-post: mari.bergstrom@gotland.se

Helena Tiricke
Ärendeansvarig
Telefon: 0498-26 33 22
E-post: helena.tiricke@gotland.se

Marie Larsson
Telefon: 0498-26 34 24
E-post: marie.larsson@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försörjningsstöd - så går det till

Om du själv inte har möjlighet att klara din försörjning kan du söka ekonomiskt stöd för att få en skälig levnadsnivå. Det ekonomiska stödet är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten. Tillsammans med dina andra inkomster ska det täcka kostnaderna för livsuppehället och andra utgifter som finns i ett hushåll.

Det ekonomiska stödet är vanligen en övergångslösning i avvaktan på annan inkomst och skall stödja en återgång till egen försörjning. Socialtjänsten samarbetar vid behov med Arbetsförmedlingen om arbete, sysselsättning och utbildning.

Den som får ekonomiskt stöd på grund av arbetslöshet måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta de arbeten, arbetsmarknadsåtgärder eller utbildningar som erbjuds dig. Har du varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid eller är under 25 år kan socialtjänsten begära att du deltar i arbetsträning eller kompetenshöjande verksamhet.

Hur stort är stödet?

Försörjningsstödet delas upp i

 • riksnorm
 • behovsprövad del

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.

I den behovsprövade delen ingår vanligtvis faktiska kostnader för

 • boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • läkarvård
 • akut tandvård
 • avgift till fackförening och arbetslöshetskassa

Du kan göra en provberäkning av det ekonomiska stödet på Socialstyrelsens webbplats.

Inkomster och tillgångar påverkar stödet

Från det ekonomiska stöd som du beräknas behöva ska i stort sett alla inkomster räknas bort. Det gäller till exempel

 • lön
 • a-kassa
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • barnbidrag och flerbarnstillägg
 • överskjutande skatt
 • aktivitetsersättning/sjukersättning
 • aktivitetsstöd
 • underhållsstöd
 • bostadsbidrag
 • studiebidrag
 • studiestöd
 • barnpension

Du är skyldig att redovisa alla dina tillgångar, till exempel bil, båt, husvagn, hus, fritidshus, banktillgodohavanden, aktier, obligationer samt i vissa fall pensionssparande. Dina tillgångar kan komma att påverka din rätt till stöd.

Återbetalning av stöd

I vissa fall kan stödet komma att återkrävas:

 • Om det har betalats ut som förskott på förmån
 • Om det betalas ut vid arbetskonflikt
 • Om för stort belopp har betalats ut på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter

Du är skyldig att lämna riktiga uppgifter

Eftersom det ekonomiska stödet är behovsprövat, måste en utredning göras av ditt behov av stöd. Du måste kunna styrka dina inkomster och sådana utgifter som inte täcks av riksnormens grundbelopp. Handläggaren har rätt att kontakta bland annat försäkringskassan och arbetslöshetskassan för kontroll av dina uppgifter. Den som lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan polisanmälas för bedrägeri.

I alla ärenden som gäller ekonomiskt stöd kontrolleras uppgifter om inkomster med försäkringskassan och uppgifter om fordonsinnehav med bilregistret. Om du inte medger att handläggaren kontrollerar dessa eller andra uppgifter om din ekonomi, kan det försvåra eller göra det omöjligt att utreda ditt behov av ekonomiskt stöd.