Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Centrumområde öster

OBS! Diskussionsunderlag. Text och karta är förslag och ej beslutade.

Området utanför stadsmuren i Visby var fram till sekelskiftet 1900, ett i stort sett kalt, öppet och obebyggt landskap. Från landsbygden löpte de historiska vägarna Lummelundsväg och Broväg till Norderport, Endreväg och Follingboväg som går ihop i Österväg, till Österport, samt Söderväg och Stenkumlaväg till Söderport. Så hade det sett ut i sekler.

Vid sekelskiftet 1900 startade Visbys framväxt utanför muren. Järnvägen kom, med en station ett stycke söder om innerstaden och spåren fortsatte norrut tätt intill stadsmuren. Under decennierna runt sekelskiftet togs det fram flera stadsplaner med riklinjer för bebyggelsens struktur och utbredning, i huvudsak inriktade på villa- och trädgårdsstadsbebyggelse. Planerna genomfördes i varierande utsträckning. Man kan se genomförda delar av olika stadsplaner på dagens Visbykarta. Redan när dessa planer skisserades var man mycket medveten om stadsmurens betydelse och värde.

Visby har kommit till som en handelsplats. I en historisk process kan man följa hur handeln som började i anslutning till hamnen stegvis flyttades högre upp i staden. I samband med bilismens genombrott tog den steget utanför muren till det som idag är Östercentrum. Nyare centra för handel har etablerat sig ännu längre österut i anslutning till Visbyleden och bygger i än högre grad på bil-tillgänglighet. Östercentrum som fortfarande är viktig för handeln har ett särskilt värde i att det är kopplat till stadsmiljön innanför muren, samtidigt som det har god bil-tillgänglighet utifrån.

Inslaget av bostäder i Östercentrumområdet är mycket litet och ett av syftena med omvandlingen av Östercentrum är att tillskapa nya bostäder för att ge liv åt stadsdelen större del av dygnet. Huvuddelen av de obebyggda ytorna ägs av Region Gotland medan bebyggda kvarter har olika enskilda fastighetsägare.

Utmaningen

I dag så väl som för 100 år sedan är förhållandet till stadsmuren en huvudfråga vid utformning och placering av ny bebyggelse. Kan de vida vyerna på muren som fanns en gång återskapas, eller kan ytterstaden möta muren på ett sätt som skapar andra kvaliteter?

I det förslag som presenteras här spelar stadsmuren en huvudroll, men sammanhanget är förändrat.

Sättet att möta muren är inte medeltidens bild av en befäst stad i ett öppet landskap, och det är inte heller bilismens stadsbild från 1900-talet.

Det är en stad som växer vidare utanför muren, och gravarna och som är utformad för medvetna vyer på muren i gatulinjer, mellan hus och utmed gravarna, men inte bakom ett hav av bilar.

Konceptet för bebyggelsestrukturen i förslaget varierar mellan delar med olika förutsättningar. För obebyggda ytor föreslås mer utarbetade förslag medan allmännare riktlinjer för bebyggelsen ges för redan bebyggda kvarter Den stora parkeringsytan mot Jägargatan föreslås kvartersindelas genom att befintliga gator förlängs. Från norr föreslås förlängning av Polhemsgatan och Cederströmsgatan fram till Ihregatan medan Schéelegatan bevaras i befintligt läge. Kvarter Tärnan med gallerian, Coop mm. föreslås utvecklas på sådant sätt att det får en framsida också mot Ihregatan och möjlighet till ytterligare butiker och service i bottenvåningen. Möjlighet att tillskapa bostäder ges ovanpå butikslokalerna.

För att kunna bygga nytt måste befintlig markparkering flyttas. Målet är att ersätta alla befintliga parkeringsplatser och dessutom tillskapa nya parkeringsplatser för det behov som ny bebyggelse alstrar. För att klara det föreslås ett parkeringshus i det nya kvarter som kommer att omges av Jägargatan, Cederströmsgatan, Schéelegatan och Ihregatan. I kommande planeringsarbete bör man närmare analysera om parkeringsbehovet kan begränsas t ex genom att olika kategorier använder parkeringen olika tider på dygnet, genom avgifter, genom att utvärdera om bostäder i centralt läge kan ha mindre parkeringstal samt om andra lösningar för infartsparkering i Visby kan minska behovet i Östercentrum.

Generellt för Östercentrum föreslås att bebyggelsen kan vara upp till 4-5 våningar, med de högre husen framför allt i den östra delen. Den omvända aspekten är att bebyggelsen åt väster, mot stadsmuren bör vara lägre. En alltför stor bebyggelsemassa nära muren kan ”förminska” muren med sin höjd. En övergripande avsikt är att bebyggelsen i Östercentrum ska möta muren ”mjukt”.

På mark som ägs av regionen omfattar förslaget ca 180 nya lägenheter och ca 2700 kvm BTA lokaler (parkeringshus oräknat). Privat ägda fastigheter är inte utredda med motsvarande detaljering men en bedömning är att minst ytterligare ett hundratal lägenheter ryms.