Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2017-11-23 16:16
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 23 november. Bland annat beslutades att sälja fastigheten Kanonen 1.

Regionstyrelsens kallelse med handlingar
 


Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att egenavgifter för hjälpmedel fastställs enligt förvaltningens förslag. Avgifterna förslås träda i kraft 2018-01-01.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att följa upp konsekvenserna och modellen för hjälpmedel under 2019.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förbättringar avseende arbetssätt och incitament att använda och att återlämna/återanvända hjälpmedel, med fokus på brukarnas behov och regionens ekonomi.

Tillsammans med företrädare för berörda förvaltningar har genomförts översyn av egenavgifter för hjälpmedel. Ärendet har också behandlats i tillgänglighetsrådet.

Jämfört med nuvarande regelverk innebär detta att

• Hjälpmedel för barn och unga upp 18 år bli avgiftsfria, även ortopediska skor och glasögon som förskrivs. 

• Avgift införs för kryckkäppar och tyngdtäcken.

• Ändrad avgift för ortopediska skor

• Högkostnadsskydd införs

• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att följa upp konsekvenserna och modellen för hjälpmedel under 2019.

Nivåerna på egenavgifter och högkostnadsskydd är anpassade efter de som tillämpas inom Stockholm läns landsting.

 

Regelverk för hjälpmedel
Regionstyrelsen beslutar att fastställa regelverk för hjälpmedel enligt Region Gotlands hjälpmedelsguides behovstrappa och allmänna anvisningar.

 

Program för företagsklimatet
Regionstyrelseförvaltningens förslag till program för företagsklimatet fastställs.

I det antagna ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” anges företagsklimatet som särskilt insatsområde. Grunden till detta program för företagsklimatet kommer från det arbetsmaterial som Michael Enlund, näringslivschef och Beata Afzelius, företagslots arbetade fram sommaren 2016.

Programmet för företagsklimatet innehåller följande övergripande inriktningar:

• Förvaltningsöverskridande samarbete

• Verksamhetsutveckling med fokus på rättssäkra processer och system

• Kultur, attityder och bemötande hos medarbetare och chefer

• Kommunikation, återkoppling, tillgänglighet och samverkan med näringslivet

• Styrning, mätning, uppföljning och jämförelser

 

Vatten i odlingslandskapet
Region Gotland ingår överenskommelse med Länsstyrelsen i Gotlands län och med LRF Gotland kring samverkansprojektet Vatten i odlingslandskapet.

Regionstyrelsen beslutar att uppdra till regionstyrelseförvaltningen att i samverkan med teknikförvaltningen vara behjälpliga med information kring utfallet av det uppdrag SGU utfört kring ökad grundvattenbildning kring de kommunala vattentäkterna samt medverka i en fortsatt dialog med LRF Gotland om utnyttjandet av bevattningsvatten från Region Gotlands avloppsdammar.

 

OECD Territorial Review av Gotland
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att skriva fram en projektansökan om medel för en OECD Territorial Review av Gotland till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), med inlämning september 2018. 

Det övergripande syftet med att ta fram en OECD-rapport för Gotland är att få ett kunskapsunderlag med ett utifrån perspektiv som ligger till grund för framtida policyutveckling inom regional tillväxtfrågor på både internationell, nationell och regional nivå. Med det regionala utvecklingsuppdraget Region Gotland har så finns behov av att granskas utifrån av objektiva ögon. OECD kan erbjuda precis det som Region Gotland behöver och kan vara ett bra verktyg i framgent revidering av regionala strategier.

 

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2017
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas respektive minskas med netto 6 501 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med samma summa. Medel anvisas ur regionens eget kapital.

 

Effektbeslut av förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnad
Kapitalkostnadsbudget för 2018 beslutas enligt förslag. Budget för 2018 justeras enligt beslutet, vilket innebär ett budgetresultat på 67 mnkr.

 

Upphandling av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund
Regionstyrelsen beslutar att upphandling av bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund ska genomföras. Upphandlingen ska gälla för en avtalsperiod på tio år och tidigare förslag på krav gällande simundervisning utgår.

Kultur- och fritidsnämnden tog beslut 2017-06-13, om att överlämna till regionstyrelsen att fatta slutgiltigt beslut gällande bad- och idrottsmöjligheter i

Fårösund. Den upphandling som låg som grund för det beslutet har upphört på grund av att tidsfristen gått ut. Ny upphandling behöver göras. 

 

Prissättning vattenanalyser
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att priser för vattenanalyser fastställs enligt hälso- och sjukvårdsnämndens föreslagna prislista. Priserna gäller från och med 2018-01-01.

 

Ändring av tandvårdstaxa
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att:

• Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till framräknat belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell, baserat på Folktandvården Gotlands kostnader.

• Folktandvårdens egen prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där kostnadstäckning ej erhålls.

• Indexuppräkning av de priser som inte följer referenspriserna ska ske enligt LPIK för oktober föregående år och ska i fortsättningen beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden.

• Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset och revideras av hälso- och sjukvårdsnämnden enligt beslut RF 2013-10-14.

• Ny taxa ska gälla från 2018-01-15.

Det statliga tandvårdsstödet bygger på att det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det vill säga att varje vårdgivare själv sätter priset för den tandvård de utför. För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet.

 

Förslag till ny hamntaxa 2018 för Region Gotlands hamnar
Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs. Ny hamntaxa gäller från och med 2018-01-01.

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till branschen. 

Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt. Punkthöjningar har skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt ISPS-koden (International Ship and Port facility Security Code) samt för varugruppen där kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av tillsynsmyndighet. 

 

Friköp av Visby Norderstrand 1:23
Regionstyrelsen beslutar att avslå begäran om friköp av fastigheten Visby Norderstrand 1:23.

Fastigheten Visby Norderstrand 1:23 är upplåten med tomträtt till Norderstrand Citycamping AB via ett tomträttsavtal som sträcker sig till 2048. Tomträttshavaren skickade 2017 in en intresseanmälan om att friköpa fastigheten. I anmälan står att anledningen till att man vill friköpa fastigheten är att man vill ha en långsiktig ekonomisk planering samt utveckla campingen.

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det aktuella området kan ha en framtida potential i form av ändrad användning och utökade byggrätter. Att låta tomträttshavaren friköpa fastigheten i dagsläget innebär att regionen avhänder sig möjligheten att tillgodogöra sig framtida värdeökning. 

Detta innebär att ett friköp inte är nödvändigt för tomträttshavaren att utveckla området. Vidare måste en avgäldsperiod som gäller till 2027 anses ge tomträttshavaren en möjlighet till långsiktig ekonomisk planering. Dock innebär en försäljning att mark med utvecklingspotential säljs innan den fullt ut är förädlad.

 

Friköp av tomträtten Gotland Visby Norderstrand 1:21
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Bostadsrättsföreningen Resort Visby angående köp av fastigheten Visby Norderstrand 1:21 för en köpeskilling om 28 000 000 (28 miljoner) kronor. För ett genomförande av affären ska försäljningen godkännas av regionfullmäktige.

L och C reserverar sig mot beslutet.

Fastigheten Visby Norderstrand 1:21 är i dagsläget upplåten med tomträtt till Brf Resort Visby och inom området bedrivs hotellverksamhet i samarbete med operatören Novi Resort Visby. Anläggningen har 125 uthyrningsenheter fördelade på 71 bungalows och 54 lägenheter i en hotellbyggnad. 

För att fastställa köpeskillingen har regionstyrelseförvaltningen beställt en marknadsvärdering av marken av FS Fastighetsstrategi AB. Marknadsvärdet på marken i april 2017 bedöms till mellan 25 till 31 miljoner kronor med ett snitt på 28 miljoner kronor vilket motsvarar 844 kr/kvm tomtyta. Brf Resort Visby har i sin tur tagit fram en värdebedömning av Cushman & Wakefield som bedömde marknadsvärdet till mellan 23 och 27 miljoner kronor med ett snitt på 25 miljoner kronor.

2016 gjorde regionstyrelseförvaltningen med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen en förstudie där möjligheterna till utveckling av bland annat den aktuella fastigheten studerades.

Efter beslut i regionstyrelsen i april 2016 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att uppta en dialog med tomträttshavaren kring en möjlig affär.

 

Friköp av tomträtt Visby Jasminen 12
Regionstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Visby Jasminen 12, genom friköp av tomträtten till tomträttshavarna, för en köpeskilling av 466 000 kronor.

Innehavarna av tomträtten för fastigheten Visby Jasminen 12 har begärt att få friköpa tomträtten. Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att gällande riktlinjer ger stöd för ett friköp och att den köpeskilling som beräknats har stöd i nämnda riktlinjer.

 

Försäljning av fastigheten Gotland Visby Östermur 26, Gamla brandstationen
Köpekontrakt för fastigheten Gotland Visby Östermur 26, Gamla brandstationen, godkänns.

Försäljningen avser fastigheten Visby Östermur 26 till ett pris av 2 800 000 kr. Byggnaden är uppförd ca 1905 och nyttjades som brandstation fram till 1950-talet. Byggnaden är byggnadsminnesförklarad.

Försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar samt beslut Fastigheten har av mäklare bedömts ha ett värde om ca 1 500 000 kr (som utgångsbud vid försäljning).

Kostnad för medlingsavtal mellan Region Gotland och Visby Stads Brandförening (VSB) är 150 000 kr. Bokfört värde på fastigheten är 36 342 kr.

Försäljningssumman är efter budgivning bestämd till 2 800 000 kr vilket ger en realisationsvinst om ca 2 613 658 kr. Kostnader för mäklararvode tillkommer som är 56 000 kr + moms.

 

Tilläggsanslag för VA-ledning Burgsvik-Klintehamn
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 10 mnkr avseende investeringar i  VA-ledning sträckan Burgsvik – Klintehamn.

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar med 54,8  mnkr för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och Klintehamn, fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för 2018-2022 finns i investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med 112,2 mnkr, vilket förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats. Efter detaljprojektering blivit klart konstaterats en förskjutning i tid mellan åren avseende investeringsutgifterna. Behovet för 2017 uppgår till 10 mnkr mer än vad som tidigare antagits i strategisk plan och budget för 2017. 

 

Tilläggsanslag och slutredovisning Fårösunds vattenförsörjning
Slutredovisning avseende investeringsprojektet godkänns. Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 371 000 kr avseende Fårösunds vattenförsörjning.  Finansiering sker via eget kapital.

2005 beslutade tekniska nämnden att vatten skulle tas ur Bäste träsk för att förse Fårösund samhälle. 2009 erhölls en vattendom för att få ta vatten ur Bäste träsk. Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal mm. vad gäller ledningsbyggande och vattenverk. I juni 2015 stod ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart.

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 tkr. Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 tkr vilket innebär ett underskott med -371 000 kr.

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag motsvarande underskott.

 

Slutredovisning sporthallen
Slutredovisning avseende sporthallen i Visby godkänns.

Kommunstyrelsen beslutade 2010 att bygga en idrottshall inom idrottsområdet på Visborg. Tekniska nämnden fick i uppdrag att projektera för att bygga ”en flexibel, yteffektiv, energisnål, tillgänglig och miljövänlig sporthall för idrottens och regionens behov”.

Projektet har genomförts i samarbetsformen partnering och där entreprenören åtar sig att för beställarens räkning på totalentreprenad projektera och utföra nybyggnad av sporthall. Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen med incitaments konstruktion.

Investeringsbudgeten var 93 mnkr och den slutliga kostnaden 101 mnkr, vilket innebär en merkostnad på 8 mnkr. Avvikelsen beror på bland annat indexuppräkning, utökad utrustning för mediaanläggning, en utökning av kafeteria till tillagningskök samt kostnader för att få byggnaden certifierad som miljöbyggnad.

 

Motion – Apotek på Korpen
Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse. Region Gotland ser positivt på förslaget med ett apotek inom fastigheten Korpen 5. Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande

Anna Hrdlicka (M) har inkommit med en motion angående apotek på fastigheten Korpen 5.

 

Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder
Regionstyrelsens föreslår att fullmäktige antar Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder att träda i kraft den 1 januari 2018, samt att fullmäktige upphäver Riktlinjer vid konkurrensutsättning per utgången av år 2017.

 

Nytt reglemente för barn-  och utbildningsnämnden
Regionstyrelsens föreslår att fullmäktige antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn remitterats nämnderna.

 

Nytt reglemente för byggnadsnämnden
Regionstyrelsens föreslår att fullmäktige antar reglemente för byggnadsnämnden att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn remitterats nämnderna.

 

Nytt reglemente för gymnasie-  och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelsens föreslår att fullmäktige antar reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn remitterats nämnderna.

 

Nytt reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsens föreslår att fullmäktige antar reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Regionfullmäktige upphäver från och med den 1 januari 2018 dess beslutade

reglemente för läkemedelskommittén. 

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn remitterats nämnderna.

 

 

 

Nytt reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Regionstyrelsens föreslår att fullmäktige antar reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn remitterats nämnderna.

 

Nytt reglemente för socialnämnden
Regionstyrelsens föreslår att fullmäktige antar reglemente för socialnämnden att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ansvaret för administration av och ersättningen till särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn som tidigare inte varit familjehem kvarstår hos överförmyndarnämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn remitterats nämnderna.

 

Nytt reglemente för tekniska nämnden
Regionstyrelsens föreslår att fullmäktige antar reglemente för tekniska nämnden att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn remitterats nämnderna.

 

Nytt reglemente för valnämnden
Regionstyrelsens föreslår att fullmäktige antar reglemente för valnämnden att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn remitterats nämnderna.

 

Nytt reglemente för patientnämnden
Regionstyrelsens föreslår att fullmäktige antar reglemente för patientnämnden att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn remitterats nämnderna.

 

Nytt reglemente för överförmyndarnämnden
Regionstyrelsens föreslår att fullmäktige antar reglemente för överförmyndarnämnden att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ansvaret för administration av och ersättningen till särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn som tidigare inte varit familjehem kvarstår hos överförmyndarnämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn remitterats nämnderna.

 

Nytt reglemente för regionstyrelsen m.m.
Regionstyrelsens föreslår att regionfullmäktige antar reglemente för regionstyrelsen att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för styrelsen. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden upphävs per utgången av år 2017, varvid uppdragen som ledamot och ersättare i den nämnden återkallas. Reglemente för Gotlands miljöråd upphävs per utgången av år 2018. Reglemente för pensionärsrådet inom Region Gotland upphävs per utgången av år 2018. Reglemente för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med funktionsnedsättningar upphävs per utgången av år 2018.

Förutsatt att regionfullmäktige beslutar om att upphäva reglementen för pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet samt miljörådet per utgången av år 2018, så får regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ny struktur för samverkan gällande miljöfrågor, pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor. Uppdraget ska redovisas under 2018.

Med anledning av att en ny kommunallag (2017:725) träder i kraft den 1 januari 2018 initierade regionstyrelseförvaltningen en översyn reglementena och nämnderna remitterades. Vidare har behovet av en lösning på avskaffandet av kultur- och fritidsnämnden påkallat översyn.

 

Begäran om kapitaltillskott och kapitaltäckningsgaranti
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att en kapitaltäckningsgaranti ställs för Inspiration Gotland AB innebärande att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det bundna egna kapitalet genom kapitaltillskott från Region Gotland.

Inspiration Gotland AB prognosticerar i dagsläget ett underskott på ca 2 mnkr. Det egna kapitalet uppgick 2016-12-31 till 1,3 mnkr varav 0,1 mnkr i bundet eget kapital. Det betyder att bolaget inte har möjlighet att täcka befarat underskott och att krav på kontrollbalansräkning finns. Bolaget vänder sig nu till ägaren med en begäran om en kapitaltäckningsgaranti.

Bolaget befinner sig i en process där verksamheten ska överflyttas till regionstyrelsen. Därefter kommer bolaget att avvecklas och kvarvarande tillgångar kommer att återgå till ägaren.

 

Information. Ansvar för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425)
Regionstyrelsen får ansvaret för de tillsynsuppgifter som enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare vilar på Region Gotland. 

 

Ändring av regionstyrelsens delegationsordning
Regionstyrelsens delegationsordning fastställs enligt bifogat förslag.

Regionstyrelsens beslutar att beslutanderätt i ärenden enligt tobakslagen samt lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, enligt regionstyrelsens delegationsordning ärendegrupp J 02 delegeras till alkoholhandläggare/alkoholinspektör.

Med anledning av att Sverige har fått en ny lagstiftning om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425) behöver regionstyrelsens delegationsordning justeras. Vidare föreslås ett förtydligande när det gäller detaljhandel med eller servering av folköl. 

 

Taxa för prövnings-  och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen(2010:1622) ändras på föreslaget sätt från och med 1 januari 2018. Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen(1993:581), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425) antas enligt förslaget från och med 1 januari 2018.

Ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft 1 juli 2017. Lagen innebär en anmälningsplikt till kommuner för de verksamheter som vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Region Gotland har tillsynsansvar och kontroll av egentillsyn. Avgiften för Regionens handläggning av anmälan och tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare föreslås ligga på samma nivå som anmälan av tobak,  1 700 kronor och följa samma modell med nedsättning vid försäljning av fler produkter (tobak, folköl, läkemedel). 

 

Ekokommunpriset 2017 –  regionens interna miljöpris
Regionstyrelsen beslutar att 2017 års Ekokommunpris går till Fenomenalen Science Center på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, med motivering enligt nedan.

Ekokommunpriset delas 2017 ut för artonde gången. Vid bedömningen av nominerade kandidater läggs stor vikt vid att priset ska stimulera andra till engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.

Regionstyrelsen beslutar att utse Fenomenalen Science Center på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som mottagare av 2017 års Ekokommunpris på 10 000 kronor med följande motivering:

”För att med små medel skapat material, pedagogik och upplevelser inom konceptet ”Planetskötare” och därigenom på ett lustfyllt, spännande och intresseväckande sätt lyckats kommunicera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till både de egna besökarna och via smarta samarbeten också andra målgrupper.”

 

Remiss. Revidering av riksintresse för kulturmiljövård
Remissyttrande gällande revidering av riksintresse för kulturmiljövård  lämnas till länsstyrelsen i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.

Länsstyrelsen i Gotlands län har gjort en översyn av 58 av länets 60 riksintressen för kulturmiljövården. Länsstyrelsen vill med denna remiss få synpunkter från Region Gotland på förslag till revidering av riksintresse för kulturmiljövården innan det slutgiltiga förslaget skickas till Boverket och Riksantikvarieämbetet. I denna remiss återfinns 23 riksintressen. Återstående riksintressen kommer sändas på remiss till regionen vid två senare tillfällen.

Regionstyrelseförvaltningen anser att de reviderade riksintressebeskrivningarna generellt utgör en bra redogörelse för vilka motiv som ligger bakom riksintresseanspråket. Kunskapsunderlaget har i det nya förslaget blivit mycket bättre och fylligare.

Vad gäller avsnittet ”Mål för att tillgodose riksintresset” finns en del utrymme för förtydligande. Formuleringar som gör skillnad på hus för permanent boende och fritidshus är problematiska, då det varken i plan- och bygglagen eller miljöbalken finns någon möjlighet att styra huruvida man är folkbokförd på sin fastighet eller inte.

Regionstyrelsen skulle även önska att det fanns en tydligare koppling till Riksantikvarieämbetes två viktigaste utgångspunkter när det gäller riksintressena för kulturmiljövården. Det handlar dels om att riksintressena inte ska uppfattas som ett hinder för samhällsutvecklingen, utan snarare ses som en motor för regional utveckling och dels att riksintressenas utvecklingspotential kan identifieras genom dialog och samverkan mellan alla berörda aktörer. På vilket sätt kan man hitta stöd för hur dessa mål ska uppnås i de nya riksintressebeskrivningarna? 

 

Remiss - Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47)
Remissyttrande gällande  Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47) lämnas till socialdepartementet i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag .

Regeringen tillsatte 2015 en kommission för jämlik hälsa med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Regionstyrelsen har lämnat remissvar till delbetänkande två. Nu är Region Gotland åter remissinstans till kommissionens slutbetänkande, SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för god och jämlik hälsa.

Region Gotland har i remissvaret, i enlighet med socialdepartementets önskemål, kommenterat kommissionens bedömningar av inriktning för åtgärder. Regionen vill dock framföra att det är svårt att komma med synpunkter eftersom inriktningarna i stort är självklara utifrån den kunskap som finns om hälsans bestämningsfaktorer. 

 

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
Regionstyrelsens föreslår fullmäktige att förslaget till VA-strategi godkänns.

Huvudanledningen till att tekniska nämnden startade arbetet med att ta fram en VA-strategi och en ny VA-plan är att utvecklingen på VA-området de senaste åren kraftigt förändrat förutsättningarna för VA-planeringen på Gotland.

Ambitionen med den nu föreliggande Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 har varit att ställa samman ett politiskt antaget strategidokument som kan utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta med strategiska vägval när det gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. VA-strategin utgår från det gällande regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025 och består av sex huvudstrategier med underliggande riktlinjer.

 

Förstudie för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg samt del av Vädursgatan i Visby, Region Gotland
Regionstyrelsen beslutar att

• godkänna förslag inklusive tillägg till förstudie (startpromemoria) för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg samt del av Vädursgatan i Visby, Region Gotland.

• kriterier för markanvisningar föreslås av regionstyrelseförvaltningen och beslutas av regionstyrelsen. Genomförandet av markanvisingar hanteras av projektgrupp som bemannas senare i det övergripande projektet för Visborg.

• ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan/detaljplaner för området i enlighet med strukturplanens intentioner.

• ge i uppdrag till regionstyrelseförvaltningen utifrån beslutade medel att via exploateringsgruppen omgående bemanna en projektgrupp med ansvar för exploateringsfrågor (infrastrukturfrågor för vägar, va, dagvatten och planeringsfrågor) som berör hela Visborgsområdet. 

• området Äppellunden hanteras som ett eget ärende med separat detaljplan.

• ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och inom ramen för strukturplanen, beakta möjligheter till förtätning av området t ex genom mindre markanvisningar samt att hitta nya innovativa parkeringslösningar. 

 

• regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag som konkretiserar vilka mål enligt Hållbarhetsprogrammet för Visborg som ska uppfyllas samt tydliggöra de krav som Region Gotland ska ställa i exploateringsavtal för att uppnå ett optimalt och hållbart samhällsbyggande.

• regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag som fastställer inriktning för hantering av avfall och avlopp utifrån Hållbarhetsprogrammet för Visborg.

• säkerställa att startpromemorians beslutspunkt om ansvar för markanvisning ändras från tekniska nämnden till regionstyrelsen.

• regionstyrelsen övertar ansvaret för startpromemorian.

 

Hemställan - Försäljning av fastigheter AB Gotlandshem
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner köpeavtal för följande tre objekt:

  • I bolag paketerade fastigheter Visby Bogen 1 och Stäven 1
  • Fastigheten När Mickelgårds 1:32
  • Fastigheterna Havdhem Spenarve 1:46, 1:51 och 1:52

Beslutet fattades efter votering 14-1. V reserverade sig mot beslutet.

 

Visby Cypressen 13, friköp av tomträtt
Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Visby Cypressen 13, genom friköp av tomträtten till tomträttshavarna, för en köpeskilling av 1 083 600 kronor.

 

Försäljning Hangvar Flenvike 1:121
Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Hangvar Flenvike 1:21 enligt bilagt köpekontrakt till en köpeskilling om 192 000 kronor.

 

Försäljning av Kanonen 1
Förslag till hyresavtal avseende Almedalsbiblioteket godkänns, med en avtalstid om 25 år och en bashyra om 5 172 000 kronor per år varav cirka 32 procent nyttjas av Uppsala Universitet via nyttjanderättsavtal. Region Gotland har ensidig rätt att säga upp avtalet för avflytt efter 15 år.

Förslag till köpekontrakt med Uppsala Akademiförvaltning KB godkänns, angående köp av fastigheten Visby Kanonen 1 för en köpeskilling om 187,5 miljoner kronor med tillträde 10 januari 2018.

Beslut fattades efter votering 11-4. C och L reserverar sig mot beslutet.

 

Motion. Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
Motionens yrkande att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund avslås. Motionen övriga yrkande anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Elin Bååth (FI) har i en motion föreslagit att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund, övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en process där både elever, personal och föräldrar är inkluderade samt att den/de som har ansvar för planering av menyerna ska ha kunskap om vegetabilisk kostlära.

 

Uppföljning – God ordning på stan 2017
Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Den allmänna bedömningen är att sommaren 2017 har varit bra. Våld i offentlig miljö har inte ökat sedan förra året. Däremot har tillslagen på narkotika ökat. Det kan delvis förklaras med ökade resurser till området inom polisen. 

 

Indikatorer till styrkort 2016-2019, uppdatering 2017
Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Efter yrkande från Isabel Enström (MP) får regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram indikatorer för de mål där indikatorer saknas.

Vid arbetet med årsredovisningen 2016 och dess uppföljning av mål, uppdagades att några indikatorer inte var möjliga att redovisa. Detta beror på olika saker till exempel svårigheter att få fram data, nedbrytning eller aggregering till vald nivå inte varit möjlig eller att nyckeltal inte längre finns tillgängliga eller förändrats. Under 2017 har ytterligare information om några indikatorer blivit känd.

Regionstyrelseförvaltningen har efter att dessa indikatorer identifierats utfört ett arbete syftande till att säkerställa att valda indikatorer fortsättningsvis kan följas upp. I vissa fall föreslås nya indikatorer som ersätter tidigare valda, i andra fall föreslås justering/omformulering. I några fall föreslås också att indikatorer utgår.

 

Utveckling norra Gotland
Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till uppdragsdirektiv och uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att i samverkan med Uppsala universitet genomföra insatsen.

Region Gotland och Tillväxtverket har regeringens uppdrag att gemensamt genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län. För att genomföra det specifika programmet Hållbara Gotland får Tillväxtverket och Region Gotland fatta beslut om 100 mkr för finansiering av insatser med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar eller förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

 

Remiss. Nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till näringsdepartementet enligt förslag till remissyttrande.

 

Budgetramar 2018 – regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningens förslag till fördelning av budgetram 2018 för förvaltningen godkänns.

 

Information. European Broadband Awards
Ordförande informerade om att Gotland i måndags vann utmärkelsen för innovativa finansieringsmodeller vid European Broadband Awards.

 

Ny krisledningsnämnd, reglemente, val m.m.
Regionstyrelsens föreslår att regionfullmäktige antar reglemente för en ny krisledningsnämnd att träda i kraft den 1 januari 2018. Vad som anges om regionstyrelsens uppdrag såsom krisledningsnämnd i Region Gotlands regler och planer på området gäller istället den nya krisledningsnämnden.

Regionfullmäktige föreslås välja ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande enligt arbetsutskottets sammansättning.

Regionstyrelsen svarar för planering, budget och personal åt krisledningsnämnden.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 23 november 2017
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?