Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-11-22 15:20
Idag den 22 november har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat om internbudget för 2018 och riktlinjer för medflyttning av skol-/programpeng för grundskola och gymnasium i utlandet.

Internbudget för 2018 beslutad

GVN fastställde idag sin internbudget för 2018 som omsluter cirka 301,2 miljoner kronor. Budget har utökats för nya verksamheter i form av ungdomsgårdar med 16,9 miljoner kronor samt och överflyttat ansvar för bidrag till studieförbund med 2,8 miljoner kronor. Den av regionfullmäktige beslutade besparingen på fyra miljoner kronor verkställs bland annat genom ett tidigare nämndbeslut att avveckla vissa inriktningar inom gymnasieskolan. I budgeten görs satsningar på arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning för vuxna och nyanlända på sammanlagt två miljoner kronor.

Verksamhetsplan för 2018 har fastställts

Nämnden fastställde idag utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan för år 2018. Verksamhetsplanen tydliggör vad huvudmannen vill uppnå under året, prioriterade utvecklingsområden samt strategier och aktiviteter kopplat till utvecklingsområdena. Prioriterade utvecklingsområden för det kommande året är bland annat värdegrundsarbetet i skolan, arbetet för en likvärdig och tillgänglig utbildning, att utveckla arbetsmiljön, trygga kompetensförsörjningen, tydliggöra alla medarbetares och chefers gemensamma ansvar för skolans kärnuppdrag samt integration och etablering. Utifrån den nu beslutade verksamhetsplanen ska verksamheterna ta fram handlings- och arbetsplaner som beskriver hur arbetet ska gå till.

Nämnden vill veta hur jämställdhetsarbetet utvecklas

GVN gav idag utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att till nämnden i mars återkomma med en redovisning av hur arbetet enligt Region Gotlands jämställdhetsplan utvecklas inom gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde. Detta efter en revisionsrapport, där PwC granskat Region Gotlands jämställdhetsarbete, ur ett arbetsgivarperspektiv. Revisorerna har noterat att analysen och mängden könsuppdelad statistik varierar mellan de olika förvaltningarna och rekommenderar därför en tydligare styrning och uppföljning för att säkerställa att samtliga förvaltningar och nämnder bedriver ett systematiskt jämställdhetsarbete utifrån jämställdhetsplanen.

Ny vinkel på arbetet med jämställdhet i alla skolformer

Ledamöterna tog idag del av information om jämställdhetsarbetet inom samtliga skolformer. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen jobbar med att utveckla detta så att det ska bli mer likvärdigt och systematiskt. En del i en pågående satsning är kompetensutveckling med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM, där det finns fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer. Jämställdhet är där ett viktigt perspektiv. Nämnden kommer att fortsätta att följa hur arbetet utvecklas.

Skol- och programpeng ska kunna flyttas med utomlands

GVN fastställde även vid sitt sammanträde riktlinjer för medflyttning av skol-/programpeng för grundskola och gymnasium i utlandet. Möjligheten begränsas till att gälla heltidsstudier som omfattar minst en termin eller sex månader i svenska skolor i utlandet som erhåller statsbidrag och står under tillsyn av Skolverket samt har rätt att sätta betyg. Dessutom måste eleven ifråga och minst en vårdnadshavare vara folkbokförd på Gotland under hela studietiden.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 22 november 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?