Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatt fokus på god vård och effektiva vårdprocesser under 2018

Publicerad 2017-11-15 14:18
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt idag. I verksamhetsplanen för 2018 som nämnden antog har tre prioriterade utvecklingsområden identifierats.

Det handlar om att behålla och rekrytera medarbetare, att med utgångspunkt från patienten erbjuda hälso- och sjukvård nära individen samt rätt läkemedel till rätt patient. De prioriterade utvecklingsområdena är särskilt utpekade områden där vården ska kraftsamla under året.

Handlingsplanen för att kunna hålla budget
Den handlingsplan som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om inför budget 2017 är den handlingsplan som verksamheterna fortfarande arbetar efter. Det finns nu särskilda handlingsplaner för ”oberoende av inhyrd personal”, ”utomlänsvård” samt ”läkemedel”.

- Vårt fokus fortsätter vara att utveckla god vård för gotlänningarna, och göra det på ett effektivt sätt, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP). En god vård där vi tar hand om patienterna på bästa möjliga sätt är en effektivare och därmed billigare vård, fortsätter han.

Fortsatt satsning på oberoende av inhyrd personal
Arbetet med oberoende av inhyrd personal fortsätter under 2018. Prioriterade aktiviteter fokuserar på kompetensutveckling och engagerade medarbetare och nära ledarskap.

- I en kunskapsintensiv organisation som hälso- och sjukvård är möjligheten till kompetensutveckling
en stor framgångsfaktor både för att behålla och rekrytera medarbetare, säger Stefaan De Maecker. Likaså är engagerade medarbetare och nära ledarskap grundläggande för en bra verksamhet, en
verksamhet där medarbetare trivs och dit fler söker sig, säger han.

Hälso- och sjukvård nära, och med utgångspunkt från patienten
Sammantaget innebär utvecklingsområdet att vården i högre grad än idag säkerställer ett hälsofrämjande arbete med en större delaktighet av patienterna i sin vård. Hälso- och sjukvården ska organiseras nära patienten, företrädelsevis i öppenvård. Att tänka digitala lösningar är en självklarhet.

Rätt läkemedel till rätt patient
Att läkemedelsanvändningen på Gotland är god är viktigt ur flera perspektiv både för att säkerställa en god medicinsk kvalitet och rätt behandling för patienten såväl som för att  undvika onödiga kostnader. En felaktig läkemedelsanvändning leder i många fall till att sjukvårdsbehov uppstår exempelvis på grund av ökad risk för fallskador. Handlingsplanen som togs fram under 2017 innehåller ett tjugotal punkter och fylls på efterhand. Utvecklingsområdet syftar till att ge kraft i det startade arbetet under 2018.

Budgetförstärkningar 2018
Inför budget 2018 har hälso- och sjukvårdsnämnden erhållit en utökad budgetram från Regionfullmäktige jämfört med justerad budget 2017 med 4,17%. Några budgetförstärkningar:

 • Fortsatt satsning på primärvården (ca 10 mkr)
 • Fortsatt satsning på ökning av antal AT-läkare (2 mkr)
 • Fortsatt satsning på ökning av antal ST-läkare
 • Ytterligare satsning på specialistutbildning av sjuksköterskor (1 mkr)
 • Fortsatt satsning på smärtteamet (2,7 mkr)
 • Satsning på schemaläggnings- och bemanningsfrågor, projekt (2 mkr)
 • Socialpsykiatriskt team är from 2018 en permanent verksamhet (2,7 mkr)

I höstens budgetproposition från regeringen har ytterligare riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården aviserats. I budgetförslaget har 15 miljoner i såväl intäkt som kostnader budgeterats under förvaltningsledning. Ännu är inget riksdagsbeslut taget kring dessa statsbidrag och än mindre överenskommelser skrivna vad som förväntas av landstingen för att få del av dessa medel.


Krav- och kvalitetsbok för primärvården 2018

Nämnden antog den reviderade krav- och kvalitetsboken för primärvården 2018. Bland de prioriterade utvecklingsområdena kan nämnas:

 • Fortsatt stimulans telefontillgänglighet
 • prestationsersättning med 1000 kr/utförd Samordnad Individuell plan (SIP)/Vårdplanering
 • Prestationsersättning för KBT via nätet
 • Antibiotikaförskrivning, bonus vid <160 antibiotikarecept/1000 listade
 • CNI-ersättning. Care Need Index (CNI) är ett hjälpmedel som använder socioekonomiska förhållanden för att identifiera risk för ohälsa. Det används bland annat av som ett av underlagen för att beräkna ersättning till vårdgivare.
 • Fler ST-tjänster (utbildningsläkare som fortbildar sig till specialistläkare)

- Vi fortsätter att stärka primärvården på olika sätt vilket känns mycket tillfredsställande, säger Stefaan De Maecker.


Rapport från arbetet med handlingsplan för oberoende av inhyrd personal

Kostnadsutvecklingen för hyrpersonal sjunker fortsatt och är efter perioden 18,8 procent. En ytterligare nedgång av hyrpersonalkostnader förväntas främst inom resursområde slutenvård.

Inom förvaltningen drivs arbetet på bred front utifrån en handlingsplan. I hälso- och sjukvårdsförvaltningens plan för ett minskat beroende av hyrpersonal går åtgärder för att behålla och rekrytera vårdpersonal som en röd tråd.

Bättre arbetsmiljö, garanti för fortbildning och nya arbetssätt är några ut av förvaltningens långsiktiga fokusområden. T ex inför hälso- och sjukvården utbildningsanställningar för sjuksköterskor.

– Vi arbetar utifrån en handlingsplan med olika aktiviteter som vi bedömer vara viktiga framgångsfaktorer för att nå målet där behållaperspektivet är viktigt för oss, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 15 november 2017
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?