Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-10-24 15:21
Idag den 24 oktober har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat en analysrapport som ger besked om elevernas kunskapsutveckling inom den kommunala skolan läsåret 2016/17.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar två gånger per läsår fram analysrapporter som en del av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Nämnden tog idag del av ”Analysrapport höst” som ett led i att följa upp nämndens verksamhetsplan för år 2017.

Kunskapsresultaten är ojämna

Rapporten visar att kunskapsresultatet i den kommunala grundskolan läsåret 2016/17 med några få undantag försämrats på totalnivå jämfört med tidigare år. Det finns skillnad i resultat mellan skolor och även mellan pojkar och flickor. Detta visar sammanställningar från resultat på nationella prov i olika ämnen och årkurser. I förhållande till Salsavärdet presterar eleverna i de gotländska högstadieskolorna bättre än förväntat när det gäller exempelvis andel elever med fullständiga betyg och särskilt sticker Solklintsskolan och Romaskolan ut i detta avseende. I analysrapporten anges att andelen nyanlända elever i de gotländska skolorna kan vara en faktor som påverkar kunskapsresultaten.

Olika skolutvecklingsinsatser pågår inom Region Gotlands skolor för att lyfta elever och skolor med svaga resultat. Bland annat insatser genom riktade statsbidrag som styrs till skolor som har de största behoven, kompetensutvecklande insatser för att stärka skolledare, en satsning på kollegialt lärande samt återkommande systematiskauppföljningar av hur arbetet i skolorna bidrar till elevernas utveckling.

Ledamöterna informerades om ett tillgänglighetsutvecklande samarbete

Nämnden fick information om ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som inletts våren 2017. Detta mot bakgrund av att det inom Region Gotlands skolor och förskolor finns en hög andel barn, elever och studerande med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om man jämför med riket. Alla skolledare (eller andra nyckelpersoner) ska under en fyraårsperiod att genomgå en utbildning som ska höja kunskaperna om tillgänglig lärmiljöer. Tillgänglighetsmaterialet ska introduceras och användas i alla kommunala skolverksamheter. Syftet är att högre grad kommer kunna erbjuda alla barn, elever och studerande en likvärdig och tillgänglig utbildning.

Nämnden tog del av tematisk verksamhetsuppföljning av fritidshemmen

Under dagens sammanträde gav chefen för grundskolan Torsten Flemming tillsammans med fritidspedagoger från Terra Novaskolan en nulägesbild av arbetet inom de kommunala fritidshemmen. Bland annat fick ledamöterna reda på mer om hur det förändrade läroplansuppdraget från år 2016 påverkar verksamheten och hur man arbetar med att utveckla barns digitala kompetens inom fritidshemmen.

BUN antog en kompetensförsörjningsplan för sina verksamheter

Nämnden antog idag en kompetensförsörjningsplan för åren 2017-2020. Planen ger en övergripande nulägesbild av kompetensförsörjningsläget inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt anger strategier för att trygga kompetensförsörjningen inom respektive verksamhet de kommande åren och särskilt svårrekryterade yrkesgrupper.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 25 oktober 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?