Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-09-20 15:16
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt idag. Bland punkterna på agendan var bland annat delårsrapport 2 samt konsekvenser av prognostiserat underskott inför budget 2018.

Delårsrapport 2: Högt vårdtryck i sommar och fortsatt fokus på minskat beroende av hyrpersonal
Gotländsk sjukvård placerar sig högt i nationell jämförelse vad gäller kvalitet och tillgänglighet.  Patienterna på lasarettets akutmottagning har en positiv upplevelse av sin vistelse på mottagningen, och den psykiatriska heldygnsvården får gott betyg efter granskning av IVO. Flera utvecklingsarbeten pågår exempelvis har ytterligare standardiserade vårdförlopp införts inom cancervården och journalen har tillgängliggjorts för patienterna via nätet. Detta och mycket mer därtill framgår av delårsrapport 2 som förvaltningen överlämnade till nämnden idag.

Under sommaren har det varit en hög belastning bland annat inom intensivvården, vilket påverkat flera andra delar inom sjukvården. Vårdplatsläget på avdelningarna har varit ansträngt men tack vare intensiva arbetsinsatser från medarbetare och chefer samt ett mycket gott samarbete inom hela sjukvården har det fungerat bättre än vad belastningen skulle kunnat innebära.

Det ekonomiska resultatet är efter augusti månad minus 30 miljoner, vilket är en förbättring med cirka 4 miljoner jämfört med resultatet efter juli månad. Prognosen för 2017 är ett negativt resultat på minus 40 miljoner.

Den negativa prognosen kommer som tidigare av at vårdplatser inte kunde stängas i början av året, oberoendet av hyrpersonal har varit fortsatt högt, även om det nu ser bättre ut inför hösten, och att kostnaderna för utomlänsvården fortsatt att öka i samma takt som under början av året, vilket hälso- och sjukvården inte tidigare räknat med.

Hälso- och sjukvården arbetar intensivt med framtagna handlingsplaner för att minska kostnadsutvecklingen och nå ett ekonomiskt resultat så nära avsatt budget som möjligt. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därmed ett tilläggsanslag på 40 miljoner för att klara 2017 års verksamhet.

- Det är glädjande att gotlänningarna erbjuds en god vård med hög kvalitet, men det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).

Konsekvenser av prognostiserat underskott inför budget 2018
Hälso- och sjukvårdsnämnden stödjer förvaltningens bedömning av utgångsläget för budget 2018 och därmed begäran hos regionfullmäktige om ett tilläggsanslag på 15 miljoner som en buffert till följd av oförutsägbara utomlänsvårdskostnader.

- Vi bedömer att effekten av handlingsplanerna för att rekrytera och behålla personal och därmed bli oberoende av hyrpersonal kommer att ge sänkta kostnader för hyrpersonal 2018 jämfört med 2017, säger Stefaan De Maecker. Till det kommer övriga handlingsplaner, exempelvis för att minska läkemedelskostnader, att innebära att kostnadsutvecklingen för 2018 kommer att avta. För dessa kostnader bedöms den tilldelade budgeten för 2018 inte påverkas av det prognostiserade minusresultatet 2017.  

- Vad gäller utomlänsvården ser vi att hälso- och sjukvårdens ekonomi inte har möjlighet att inrymma de kraftiga svängningar som vissa år uppstår på grund av många vårdtillfällen till en mycket hög kostnad på fastlandet som vi t ex ser under 2017. Därför begär nämnden om ett tilläggsanslag på 15 miljoner hos regionfullmäktige, säger Stefaan De Maecker.

Ändring av tandvårdstaxan
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionfullmäktige att höja vissa åtgärder i tandvårdstaxan för att dessa ska täcka de verkliga kostnaderna.

Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014 följt det statliga referenspriset. Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört med TLV:s beräkningsmodell, ger inte ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för 17 av de vanligaste åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg ersättning motsvarande drygt 3 miljoner kronor per år. Förvaltningen bedömer därför att ovan angivna åtgärder justeras så att dessa ger kostnadstäckning.

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 20 september 2017
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?