Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

10 miljoner kronor till unga med funktionsnedsättning

Publicerad 2017-09-20 14:56
Idag har socialnämnden sammanträtt. Här följer en sammanfattning av dagens möte.

 

 

Förbättrat resultat men fortsatt underskott i ekonomin
Socialnämnden räknar med ett underskott på 27 miljoner kronor för 2017, vilket är en förbättring med 3 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos.

- Det vi nu ser är resultatet av ett medvetet förändringsarbete med fokus på förbättringar och effektiviseringar. En annan orsak till den förbättrade prognosen är att förvaltningen kompenserats för de senaste löneökningarna, säger socialnämndens ordförande Maria Björkman.

Trots det förbättrade resultatet kvarstår den ekonomiska obalansen som väntas öka i takt med att behoven hos brukarna växer. Kostnaderna ökar inom flera områden bland annat barn- och ungdomsvården samt för den verksamhet som drivs inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Minskade ersättningar för ensamkommande barn och unga samt ett ökat behov av hyrpersonal är andra faktorer som väntas påverka ekonomin negativ under den resterande delen av året.

10 miljoner kronor till unga med funktionsnedsättning
Socialförvaltningen har beviljats 10 miljoner kronor i stöd för att hjälpa unga personer med funktionsnedsättning ut på arbetsmarknaden eller till studier. Pengarna kommer från Europeiska socialfonden.

På Gotland finns det idag cirka 270 personer med funktionsnedsättning som riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap om ingenting görs. Gruppen är procentuellt större än riket i övrigt.

Projektet kallas LärSam Unga och ska arbeta med direkta insatser till målgruppen för att stärka dem och öka deras möjlighet att komma i arbete eller studier. Målet är att skapa naturliga steg och övergångar mot egen försörjning eller sysselsättning bland annat med hjälp av coacher.

Förutom att arbeta med nära stöd och metoder för individen vill projektet fortsätta utveckla samarbetet mellan de berörda myndigheterna i syfta att minska risken för att individer faller mellan stolarna.

Projektet pågår under tre år och genomförs i samarbete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Kompetenscentrum Gotland, psykiatrin, Lärvux och Folkhögskolan i Hemse. 

Insatser för att rekrytera till bristyrken
Socialförvaltningen har fortsatta svårigheter att rekrytera undersköterskor, sjuksköterskor och socionomer. Förvaltningen har därför inlett arbetet med att ta fram en ny plan med åtgärder som ska råda bot på personalbristen.

För att kunna behålla och utveckla befintlig personal samtidigt som man attrahera nya medarbetare måste en rad aktiviteter genomföras. Det handlar bland annat om att skapa tydligare karriärvägar, underlätta bostadsförsörjningen för sommarpersonal och studenter samt att fortsätta arbetet för att etablera en socionomutbildning på ön.

Den kommande kompetensförsörjningsplanen kommer att innehålla ett flertal

aktiviteter som kostar pengar, men som är nödvändiga för att vara en attraktiv arbetsgivare som är oberoende av hyrpersonal. Kostnaderna kommer bland annat att omfatta ökade satsningar på utbildningar, marknadsföringsinsatser på skolor och i media, subventioner till bostäder och erbjudanden till personal att kompetensutveckla sig. Målet är att kostnaderna ska vägas upp av det minskade behovet av hyrpersonal.

De nya satsningarna är en utveckling av de insatser som sedan tidigare vidtagits, bland annat i form av studieerbjudanden och lönesatsningar på identifierade bristyrken. Kompetensutvecklingsplanen ska vara klar före årsskiftet.

Fokus på natten: så ska kvaliteten stärkas
Socialnämnden har beslutat att anta en rekommendation som syftar till att öka kvaliteten på den omsorg som ges vid öns särskilda boenden under nattetid.

Rekommendationen som är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting pekar bland annat på vikten av att fokusera på individens behov och att verksamheten ska ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen möjliggör.

Socialförvaltningen bedömer att rekommendationen är viktigt för att säkra kvalitén vid öns särskilda boenden under dygnets alla timmar och att den ligger i linje med det arbete som nu pågår med att inför välfärdsteknologi inom äldreomsorgen.

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 21 september 2017
Ansvarig för sidan: Thomas Zielinski

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?