Kontakt

Beata Afzelius
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 90 06
E-post: beata.afzelius@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Matkonst över öppen eld under Medeltidsveckan

Mat och livsmedel i regional utveckling

Mat- och livsmedelsnäringen är tillsammans med besöksnäringen en av Gotlands två prioriterade så kallade styrkeområden. Det betyder att de har goda förutsättningar att ligga till grund för en stor del av Gotlands innovations- och utvecklingspotential. Livsmedel, mat och måltider är en del av Gotlands identitet, det gör också att platsvarumärket Gotland laddas av dofter, smak och textur som samlas till matminnen. På så vis är maten en del av den attraktionskraft som gör att fler besöker Gotland och allt fler flyttar till till Östersjöns största ö. 

År 2017 antogs den nationella livsmedelsstrategin men redan i slutet av 2016 var Gotlands regionala mat- och livsmedelsstrategi klar efter ett arbete i bred samverkan mellan näringsliv, organisationer, akademi och myndigheter. 

Strategin ligger till grund för att Gotland ska förstärka sin position på de lokala, nationella och internationella marknaderna. 


Schematisk bild över mat- och livsmedelssystemet och dess olika aktörer

Under 2018 togs en handlingsplan för strategins genomförande fram. Handlingsplanen är ett levande dokument som ska uppdateras varje år. Med hjälp av handlingsplanen kan näringslivet och olika organisationer dra nytta av det arbete som görs och har gjorts.

I utvecklingen av området för mat och livsmedel har näringslivet en självklar huvudroll. Formellt förvaltas strategin och handlingsplanen av Region Gotland och Länsstyrelsen tillsammans, men det är hela Gotlands strategi. 

Mellan 2017-2020 pågår projektet Gotland är mat med en processledande funktion för att stödja utvecklingen inom mat och livsmedel och implementera strategin. Processledaren är placerad på Gotland Grönt Centrum AB. Finansieringen kommer från Tillväxtverket och Region Gotland genom näringslivspaketet Hållbara Gotland. 

 

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande Gotlands mat- och livsmedelsnäringar