Kontakt

Beata Afzelius
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 90 06
E-post: beata.afzelius@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Matkonst över öppen eld under Medeltidsveckan

Mat och livsmedel i regional utveckling

Mat- och livsmedelsnäringen är tillsammans med besöksnäringen en av Gotlands två prioriterade så kallade styrkeområden. Det betyder att de har goda förutsättningar att ligga till grund för en stor del av Gotlands innovations- och utvecklingspotential med fokus på hållbarhet. 

Livsmedel, mat och måltider är en del av Gotlands identitet, det gör också att platsvarumärket Gotland laddas av dofter, smak och textur som samlas till matminnen. På så vis är maten en del av den attraktionskraft som gör att fler besöker Gotland och allt fler flyttar till till Östersjöns största ö. 

Regional strategi och handlingsplan

Gotlands regionala mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 är framtagen i samverkan mellan näringsliv, organisationer, akademi och myndigheter. Det finns även en nationell strategi och handlingsplan för Sverige som Tillväxtverket förvaltar från och med 2021. 

Vår regionala strategi ligger till grund för att Gotland ska förstärka sin position på de lokala, nationella och internationella marknaderna i en ständig förflyttning mot ökad hållbarhet som matregion (det vi producerar och förädlar) och matdestination (de matupplevelser man reser hit för att ta del av). 


Bildbeskrivning: Schematisk bild över mat- och livsmedelssystemet och dess olika aktörer.

Under 2018 togs den första handlingsplanen fram för strategins genomförande. Den andra reviderade versionen beräknas vara klar under höst/vinter 2020. Handlingsplanen är en vägledning till insatsområden och målbilder som lyfts av näringslivet, utvecklingsaktörer och det offentliga. 

Strategin har två övergripande perspektiv och sex utvecklingsområden

Övergripande

  • Hållbar tillväxt
  • Samverkan och samarbete. 

Utvecklingsområden

  • Fortsatt varumärkesarbete
  • Omvärldsbevakning
  • Marknadsutveckling
  • Ökad förädlingsgrad
  • Kompetensutveckling
  • Innovation och produktutveckling

Förvaltande

Formellt förvaltas strategin och handlingsplanen av Region Gotland och Länsstyrelsen tillsammans, något som stödjs via den överenskommelse som finns mellan organisationerna, men det är näringslivet som genomför utvecklingen gemensamt.

Region Gotland har i det regionala utvecklingsansvaret tre verktyg att stötta näringsliv och utvecklingsaktörer med; samverkan, kunskap och finansiering. 

Projekt

Ett av de centrala behoven som fler regioner lyfter är en samlande stödfunktion för utveckling av mat- och livsmedelsnäringarna. Flera projekt drivs med grundläggande syften att på olika sätt samla Gotland. 

Operation Matbyrån

Projektet Operation Matbyrån har som syfte att just ta fram en samlande struktur för att stötta och lotsa mat- och livsmedelsnäringarna till rätt behovslösningar. Projektet ägs av Gotland Grönt Centrum AB och drivs tillsammans med LRF Gotland och Tillväxt Gotland med finansiering av Landsbygdsprogrammet och Gotland Grönt Centrum AB. 

Läs mer om projektet Operation Matbyrån

Sustainable Speis

Ett annat projekt med nära koppling heter Sustainable Speis (ja, speis betyder mat på gotländska och uttalas spejs)  det ägs och drivs också av Tillväxt Gotland med syfte att samla matdestinationen Gotland och bygga en starkare identitet kring varumärket med fokus på mat. Projektet finansieras av ERUF* och Region Gotland. 

Läs mer om projektet Sustainable Speis

Hantverksbryggeriernas betydelse

Ännu ett projekt med bäring på livsmedel och fördelar med att samverka är Hantverksbryggeriernas betydelse för regional utveckling och kommer från en forskargrupp som lyfter möjligheter att stärka den lokala värdekedjan och samverkan kring logistik. Förstudien har drivits av Lunds Universitet och Platspilot AB med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gotland. 

Läs mer om forskningsprojektet Hantverksbryggeriernas betydelse för regional utveckling

Mer om mat och livsmedel

Frågor

Kontakta mig gärna om du har projekt- eller utvecklingsidéer om Gotlands mat- och livsmedelsnäringar!

Beata Afzelius
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 90 06
E-post: beata.afzelius@gotland.se