Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Överklaga beslut

Den som bor på Gotland kan överklaga beslut som Region Gotland fattat. Det finns två typer av överklaganden som kan lämnas in för prövning. 

Laglighetsprövning

Om du anser att regionen har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, så kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning lämnas skriftligen till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på sin officiella anslagstavla. 

Om ditt överklagande bifalls så upphävs beslutet och ärendet måste på nytt tas upp av regionen.

Förvaltningsbesvär

Regionens myndighetsbeslut enligt speciallagstiftning kan ofta, men inte alltid, överklagas till en överprövande myndighet såsom länsstyrelsen eller förvaltningsrätten (så kallade förvaltningsbesvär). Överklagande görs skriftligt. Klagorätt har den som beslutet angår och om beslutet gått denne emot. Överklagandet lämnas in till den myndighet inom regionen som fattat beslutet.

Oftast gäller en klagotid om tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet. Klagotiden framgår regelmässigt av beslutet. Kommer överklagandet in senare, avvisas det i ett beslut som i sin tur också kan överklagas.

Har överklagandet kommit in i rätt tid, överlämnar regionen överklagandet och handlingarna i ärendet till den överprövande myndigheten. Det är den överprövande myndigheten som prövar om klaganden har klagorätt och övriga frågor med anledning av överklagandet.

Beslut som inte kan överklagas med förvaltningsbesvär kan ofta, men inte alltid, överklagas för laglighetsprövning enligt kommunallagen (ibland kallade kommunalbesvär). Laglighetsprövning kräver att klaganden är medlem av Region Gotland, t.ex. är folkbokförd, fastighetsägare eller kommunalskattebetalare på Gotland. Beslut eller åtgärder som är av rent förberedande (inför beslut) eller rent verkställande (av annat fattat beslut) kan inte överprövas. Överklagandet görs skriftligt och ges in direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm senast inom tre veckor från den dag som regionen har meddelat sitt beslut på sin officiella anslagstavla.

Anslagstavlan finns på hemsidan www.gotland.se/anslagstavla. Skulle ditt överklagande bifallas, upphävs beslutet. Har i sådana fall regionen vidtagit någon verkställighet, t.ex. avgett yttrande, ingått avtal eller påbörjat arbete, måste det beslutas om hur den verkställigheten ska rättas.