Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Faktura- och betalningsuppgifter

Från den 1 april 2019 gäller en lag som innebär att det blir obligatoriskt för leverantörer till kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag och myndigheter att skicka e-fakturor.

Region Gotland tar emot e-fakturor. Våra uppgifter är:

VAN/Operatör: InExchange

Org.nr 212000-0803

GLN: 7350035440009

Samtliga fakturor behöver vara försedda med en referenskod (ZZxxxx) som beställaren ska uppge vid köptillfället.

Bankgiro: 339-8328

Plusgiro: 18 97 50-3

 

För mer information om den nya lagen samt om elektronisk fakturering se länkar nedan till DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) samt SKL (Sveriges kommuner och landsting)