Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Detaljplan för Fårö Lauter 1:10 - samråd

Byggnadsnämnden har 2017-06-21 uppdragit åt samhällsbygg-nadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan, daterat 2017-06-07, för rubricerat område.

Syftet med planläggningen är att pröva lämpligheten i tillska-pandet av tre kompletterande fastigheter för bostadsändamål i skogsmiljö i den södra delen av fastigheten Fårö Lauter 1:10. Samtidigt regleras omgivande skogsmark som naturmark, totalt cirka 1,6 hektar (ha).

Förslaget innebär att de tre nya tomtplatserna, om minst 2000 m² vardera, placeras kring existerande gläntor i anslutning till befintlig skogsväg, vilken nyttjats för skogsbruk. Angöring sker via den anlagda väg, som servar utbyggt reningsverk. Bebyggelsen ska utformas låg och vara anpassad i form och kulör så att den underordnas sig det omgivande skogs- och hedlandskapet och inte stör landskapsbilden.

Anslutande naturmark regleras som en visuell ene- och skogsbuffert mot det öppna hedlandskapet i öster. För all mark inom detaljplanen gäller att marklov erfordras för trädfällning om trädets stamdiameter överstiger 300 mm.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller annan inneboende som berörs.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 11 september 2017. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2015/994).

När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064.

Sidan uppdaterad: 10 augusti 2017
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?