§ 165 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/9643
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27
INFORMATION, § 165
Turlista och överklagat beslut
Regeringens beslut att inte ta upp till prövning kommunens överklagande av Rikstrafikens beslut om turlista och ny taxa för Destination Gotlands AB:s linjesjöfart. Som skäl anges att Rikstrafikens beslut grundar sig på ett avtal som Gotlands kommun inte är part i och därför inte kan överklaga.. (2003-04-23).

Hållbar utveckling
Miljödepartementet har informerat om skrivelsen till riksdagen om FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling (2003:04-22)

Leader+
Näringsdepartementets fördelning av medel för genomförande av projekt inom Leader+ till LAG-gruppen på Gotland har fördelats nästan 1,4 mnkr. (2003-03-13).

Bostadsmarknaden
Kommunförbundets rapporter om "Kommunerna och obalanserna på bostadsmarknaden" och "Bostadsbyggande i tillväxtregioner".
(Cirkulär 2003:35)

Redovisning av sjukfrånvaro
Kommunförbundets information om ändringen i lagen om kommunal redovisning om vissa uppgifter om personal som ska lämnas i förvaltningsberättelsen. (Cirkulär 2003:37)

Konfliktinformation
Kommunförbundets information om vilka arbetsuppgifter får och är skyldiga att utföra under arbetsmarknadskonflikt. Det framhålls att "det är viktigt att de förtroendevalda uppfyller sin roll som arbetsgivare och så långt möjligt mildrar konsekvenserna så att lagliga skyldigheter fullgörs och allvarliga ekonomiska skadeverkningar undviks". Om nämnden inte fullgör sitt verksamhetsansvar, t.ex. genom att underlåta att vidta sådana åtgärder som möjliggör för personal som inte är i konflik att utföra sina arbetsuppgifter kan leda till revisionsanmärkning (Cirkulär 2003:40).

Från revisorerna
Revisorerna har meddelat att de ämnar följa planeringen och ev. byggnation av kongresshallen på samma sätt som skedde vid byggandet av lasarettet, Almedalsbiblioteket och Säveskolan. (2003-04-15)

För kännedom har överlämnats revisionsskrivelse om uppföljningen av intern kontroll vid Visby lasarett. (2003-04-07).

Överklagande
Byggnadsnämnden har till länsstyrelsen överlämnat inkomna överklaganden över nämndens beslut att anta detaljplan för Stjups vindkraftpark.

Protokoll
Centrala samverkanskommitténs protokoll 23 april 2003.

Register

Register