§ 147 Utseende av ledamöter i styrgrupp hälso- och sjukvårdsutredning

Utskrivet från: http://gotland.se/9642
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 147
Utseende av ledamöter i styrgrupp hälso- och sjukvårdsutredning

AU § 108
- Kommunstyrelsen 2003-04-24, § 120
Kommunstyrelsen har beslutat att ledamöterna i styrgruppen ska utses i maj.

Av ledningskontorets utlåtande i frågan framgår: "…En politisk styrgrupp bör utses, med uppgift att nära följa utredningens arbete, och vara tillgänglig under andra halvåret 2003. Lämpligen kan ledamöterna i kommunstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens presidier ingå i styrgruppen tillsammans med en representant från vardera parti som inte ingår i presidierna (fp, kd och v), samt ordföranden i social- och omsorgsnämnden. Även om politisk styrgrupp utses bör kommunstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens samtliga ledamöter fortlöpande hållas underättade om utredningens arbete. …"

Kommunstyrelsens beslut

  • · Styrgruppen ska bestå av:
    Kommunstyrelsens presidium: ordföranden Jan Lundgren (s), 1:e vice ordföranden Sonia Landin (s) och 2:e vice ordföranden Eva Nypelius (c)
    Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium: ordföranden Åke Svensson (s), 1:e vice ordföranden Torgny Lihnell (mp) och 2:e vice ordföranden Birgitta Eriksson (m), Social- och omsorgsnämndens ordförande Björn Jansson (s), samt Carina Lindberg (v), Eva Olsson (fp) och Rut Smeds (kd).

Register

Register