§ 139 Motion. Bemanningsenhet eller personalpool inom hälso- och sjukvården

Utskrivet från: http://gotland.se/9641
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 139
Motion. Bemanningsenhet eller personalpool inom hälso- och sjukvården

AU § 100
KS2002/0088-02
- Motion ink. 2003-02-18
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2002-05-27, § 227
- Ledningskontoret 2003-03-26
Carina Lindberg m.fl. (v) har i motion föreslagit att en bemanningsenhet (personalpool) ska inrättas för läkare, sjuksköterska och undersköterska. Poolen skulle vara till för såväl lasarettet som primärvården m.m. Arbetsvillkoren för personalen i poolen skulle vara "mycket goda". En intern pool skulle, enligt motionen, innebära lägre kostnader än anlitande av bemanningsföretag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden anser det vara orealistiskt att i nuvarande bristsituation starta en personalpool med sjuksköterskor, eftersom det skulle dränera den slutna vården på erfaren personal. Insatser har emellertid gjorts och projekt pågår för att införa bemanningspooler med andra yrkeskategorier; t.ex. vid medicinkliniken där en pool för undersköterskor utretts. Hälso- och sjukvårdsnämnden hänvisar också till de centrala projekten "Omställningskommission" och "Kom Jobb".

Ledningskontoret redogör också för den resursenhet som byggts upp för att bemanna korttidsvikariat inom äldreomsorgen, samt andra projekt som innebär att personal i högre utsträckning kan påverka förläggningen av arbetstiden. En bemanningsenhet skulle kunna leda till (en önskvärd) ökad personalrörlighet, samtidigt som den erbjuder möjlighet att ge visstidsanställda tillsvidareanställning. Resursenheten och hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete bör, enligt kontoret, kunna samverka, varför motionen föreslås bifallas på så sätt att hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i en förstudie analysera förutsättningarna för en sådan samverkan på vissa angivna områden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • · Motionen bifalls på så sätt att hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i en förstudie analysera förutsättningarna för en samverkan kring akutrekrytering och kompetensutveckling. Förstudien ska omfatta vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter och bl.a. innehålla kartläggning av vikariebehovet, kompetensanalys och intresse för att arbete över förvaltningsgränserna.

Register

Register