§ 146 Utseende av ledamöter i arbetsgrupp "demokrati"

Utskrivet från: http://gotland.se/9640
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 146
Utseende av ledamöter i arbetsgrupp "demokrati"

AU § 107
- Kommunstyrelsen 2003-04-24, § 114
Kommunstyrelsen har tillstyrkt motion om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att framlägga förslag till åtgärder som kan öka de gotländska medborgarnas demokratiska engagemang. En representant från varje parti förutsätts ingå i gruppen.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Arbetsgruppen ska bestå av Christer Engelhardt (s), sammankallande, Louis Barnes (v), Harriet Lihnell (mp), Per-Olof Jacobsson (c), Lilian Edwards (m), Barbro Öncel (fp) och Yngve Andersson (kd).

Register

Register