§ 135 Ev. utövande av förköp av tomträtt

Utskrivet från: http://gotland.se/9639
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 135
Ev. utövande av förköp av tomträtt

AU § 96
KS2003/0206-71
- Tekniska förvaltningen 2003-04-22
Tekniska förvaltningen (tekniske direktören) har föreslagit att kommunen ska avstå från att utöva förköp vid den försäljning av tomträtten till fastigheten Bunge Mattise 1:28 (Sandviken Bunge) som PGP Trading AB ämnar göra till AB Grundstenen 97584 under ändring till Turistinvest på Gotland AB. Kommunen föreslås också avstå från att pröva förvärvet enligt lagen om förvärv av hyresfastighet.

(Anm: Beslut i förköpsärenden är delegerade till tekniske direktören).
Kommunstyrelsens beslut
  • · Gotlands kommun avstår från att utöva förköp vid försäljning av tomträtten till fastigheten Gotland Bunge Mattise 1:28.

    · Gotlands kommun avstår från att pröva förvärvet enligt lagen om förvärv av hyresfastighet.

Register

Register