§ 138 Motion. Sjukvården i ett utvidgat EU

Utskrivet från: http://gotland.se/9637
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 138
Motion. Sjukvården i ett utvidgat EU

AU § 99
KS2003/0075-90
- Motion 2003-02-17
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2003-03-25, §36
- Ledningskontoret 2003-04-14
Lena Celion (m) har i motion föreslagit kommunfullmäktige att, mot bakgrunden av utvidgningen av EU, planera för "den framtida vården på Gotland i ett EU-perspektiv" och att sjukvården ska betraktas som regional tillväxtfaktor. I motionen behandlas de utökade möjligheterna för utländsk arbetskraft att arbeta inom hälso- och sjukvården på Gotland, samt möjligheterna att tillhandahålla hälso- och sjukvård till medborgare från andra länder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen bifalls på så sätt att kommunen ska avvakta med att mer organiserat sälja specialistvård men att ansträngningarna att rekrytera personal från andra länder ska fortsätta. Den specialistvård (främst inom opererande specialiteter) som Gotlands kommun kan erbjuda bedöms i stort motsvara den som erbjuds i andra länder. Efterfrågan på den från "utomlänspatienter" bedöms inte öka och nämnden utgår ifrån att efterfrågan främst avser högspecialiserad vård som Gotlands kommun själv köper.

Ledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • · Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Register

Register