Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-06-14 15:06
Idag den 14 juni har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat den ekonomiska månadsrapporten för maj månad som visar på ett överskott.

Nämnden har ett prognostiserat resultat på 5,2 miljoner kronor som är baserad på förväntat helårsutfall utifrån maj månads resultat. Den kommunala gymnasieskolan dras fortfarande med ett prognostiserat underskott på cirka 4,5 miljoner kronor till följd av en för stor organisation och för få antal elever på några av utbildningarna.

GVN följer fortlöpande Wisbygymnasiet ekonomiska utveckling – närmast på arbetsutskottet i augusti månad. Nämnden gav även förvaltningen i uppdrag att utreda om grundbeloppet[1] (elevpengen) för år 2018 behöver justeras särskilt för introduktionsprogrammet.

Nytt förslag på besparing ska tas fram kring idrottsutbildningar

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har på uppdrag av nämnden utrett förutsättningarna för de frivilliga verksamheterna Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottsutbildning (LIU)[2] inför läsåret 2018/2019. Detta mot bakgrund av de besparingar på nio miljoner kronor som GVN behöver genomföra under åren 2018-2019 samt det underskott på fem miljoner kronor som Wisbygymnasiet behöver hämta hem under 2017. Tillsammans kostar utbildningarna kostar dryg 1,3 miljoner kronor per år att driva. GVN gav idag utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med Gotlands Idrottsförbund ta fram ett nytt förslag på besparingar som ska redovisas på nämndens sammanträde i oktober.

Nämnden tycker att föreslagna integrationsstrategin behöver vässas

Nämnden behandlade idag en remiss på integrationsstrategi för Gotland 2017-2020[3]. Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet. GVN:s samlade bedömning är att den föreslagna integrationsstrategin kan ligga till grund för fortsatt integrationsarbete, men vill att vissa begrepp utvecklas och förtydligas. Nämnden saknar skrivningar om hur viktig dialogen är mellan myndigheter, verksamheter, politiker och nyanlända eller personer med erfarenhet av att vara på flykt eller att komma ny till Sverige. GVN lyfter i sitt svar på remissen vikten av tillgång till vuxenutbildning och andra insatser för att nyanlända så snabbt som möjligt ska komma in i arbetslivet. Nämnden tycker även att implementeringen av integrationsstrategin behöver påbörjas omedelbart, liksom arbetet med att ta fram handlingsplaner.

Folkhögskolans verksamhetsberättelse godkändes

Nämnden behandlade även Gotlands folkhögskolas verksamhetsberättelse för år 2016. Folkhögskola har under det gångna året haft en omfattande verksamhet. Att organisera utbildningar riktade till asylsökande och nyanlända som skulle in i nya utbildningsgrupper utgjorde den största utmaningen. Riktade statsbidrag till etableringskurser för nyanlända samt SFI-utbildning bidrog till en ökad omsättning som slutade på knappt 50 miljoner kronor. Det sammanlagda resultatet vid årets slut blev 585 000 kronor.

GVN godkände verksamhetsberättelsen och vill att förvaltningen undersöker hur antalet sommarkurser på folkhögskolan kan utökas samt hur förvaltningen kan arbeta närmare folkhögskolans utbildningar och tidigt fånga upp studerande som passar för rekrytering till egen verksamhet.

Ledamöterna fick inblick i värdegrundsarbetet på yrkesprogrammen

Nämndens ledamöter tog idag del av arbetet inom de lokala programråden på Wisbygymnasiet. De lokala programråden på yrkesprogrammen är ett forum för samverkan mellan skola och arbetsliv och är reglerad i Gymnasieförordningen. Uppgifterna kan bestå i att hjälpa huvudmannen att planera och organisera och ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet samt samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning. Bland annat redovisades hur Wisbygymnasiets värdegrundsarbete genomförs på yrkesprogrammen.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn


[1] Grundbeloppet omfattar kostnader regionen har för per elev och program för undervisning, läromedel, skolmåltider, elevvård och lokaler.

[3] Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 14 juni 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?